1
First First First First First Second Third Four
19:29 ICT Thứ sáu, 03/02/2023
BỘ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH
1. Tên lĩnh vực: Gia đình
2. Tên thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.
3. Tên thủ tục hành chính (viết gọn): Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
4. Mức độ: 2
5. Cơ sở pháp lý:
  1. Luật phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2008;
  2. Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 21/3/2009;                                                                                                   
  3. Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 30/4/2010.
4. Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
6. Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản
7. Hồ sơ kèm theo: 03 bộ
- 02 bộ nộp cho phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.
- 01 bộ lưu tại cơ sở.
STT Tên hồ sơ Số lượng bản chính Số lượng bản photo có công chứng Số lượng bản photo
1 Đơn đăng ký hoạt động (theo mẫu)      
2 Dự thảo quy chế hoạt động      
3 Xác nhận của UBND xã, phường về địa điểm của cơ sở 03    
4 Bản thuyết minh về nguồn lực tài chính 03    
5 Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở 03    
6 - Danh sách người làm việc tại cơ sở có xác nhận của người đứng đầu cơ sở
- Giấy chứng nhận tập huấn chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình (nếu có)
- Nếu chưa có giấy chứng nhận tập huấn thì trong hồ sơ phải nêu rõ kế hoạch tham gia tập huấn cho người làm việc
03
 
 
 
   
 
 
 
03
8. Quy trình giải quyết hồ sơ:
Thời gian thực hiện: 30 ngày
Bước Tên công việc Thời gian thực hiện (ngày) Người thực hiện Ghi chú
1 Nhân viên Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận và thẩm định, hoàn thiện hồ sơ 15 Huỳnh Ngọc Xuân Nhã  
2 Chuyên viên Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố:
-  Kiểm tra đầy đủ, chính xác, hợp pháp của hồ sơ;
-  Phối hợp với xã, phường kiểm tra và lập biên bản thẩm định cơ sở hỗ trợ nạn nhân;
- Trình UBND thành phố ký cấp giấy chứng nhận (hoặc trả lời bằng văn bản nếu trường hợp không cấp giấy chứng nhận)
05  
 
- Lê Thị Linh Chi
 
 
3 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố: Xem xét và ký giấy chứng nhận 03 Lãnh đạo UBND TP  
4 Văn thư Ủy ban nhân dân thành phố: Ghi số giấy chứng nhận, đóng dấu chuyển cho Bộ phận TN&TKQ Phòng VH&TT 01 VP UBND TP  
5 Nhân viên Bộ phận TN&TKQ:
- Trả giấy chứng nhận (bản chính)  hoặc văn bản trả lời nếu trường hợp không cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận;
- Vào sổ lưu hồ sơ và chuyển hồ sơ gốc bộ phận chuyên môn lưu.        
01 Huỳnh Ngọc Xuân Nhã
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
THÀNH PHỐ NHA TRANG
THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NẠN NHÂN  BẠO LỰC GIA ĐÌNH
1. Tên lĩnh vực: Gia đình
2. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.
3. Tên thủ tục hành chính (viết gọn): Gia hạn Giấy chứng nhận Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
4. Mức độ: 2
5. Cơ sở pháp lý:         
  1. Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 30/4/2010.
 2. Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trong lính vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
6. Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản
7. Hồ sơ kèm theo: Không quy định
STT Tên hồ sơ Số lượng bản chính Số lượng bản photo có công chứng Số lượng bản photo
1 Đơn đề nghị Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (theo mẫu)      
2 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động sắp hết hạn đăng ký hoạt động      
3 Báo cáo tổng kết hoạt động của cơ sở trong thời gian được phép hoạt động      
4 Quy chế hoạt động của cơ sở (nếu có sửa đổi, bổ sung)      
8. Quy trình giải quyết hồ sơ:
Thời gian thực hiện: 10 ngày
Bước Tên công việc Thời gian thực hiện (ngày) Người thực hiện Ghi chú
1 Nhân viên Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận và thẩm định, hoàn thiện hồ sơ 01 Huỳnh Ngọc Xuân Nhã  
2 Chuyên viên Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố:
-  Kiểm tra đầy đủ, chính xác, hợp pháp của hồ sơ;
- Trình UBND thành phố ký gia hạn giấy chứng nhận (hoặc trả lời bằng văn bản nếu trường hợp không cấp giấy chứng nhận)
03 Lê Thị Linh Chi
 
 
3 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố: Xem xét và ký gia hạn giấy chứng nhận 04 Lãnh đạo UBND TP  
4 Văn thư Ủy ban nhân dân thành phố: Ghi số giấy chứng nhận, đóng dấu chuyển cho Bộ phận TN&TKQ Phòng VH&TT 01 VP UBND TP  
5 Nhân viên Bộ phận TN&TKQ:
- Trả giấy chứng nhận (bản chính)  hoặc văn bản trả lời nếu trường hợp không cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn  giấy chứng nhận;
- Vào sổ lưu hồ sơ và chuyển hồ sơ gốc bộ phận chuyên môn lưu.        
01 Huỳnh Ngọc Xuân Nhã
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
THÀNH PHỐ NHA TRANG
THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NẠN NHÂN  BẠO LỰC GIA ĐÌNH
 
1. Tên lĩnh vực: Gia đình
2. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.
3. Tên thủ tục hành chính (viết gọn): Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
4. Mức độ: 2
5. Cơ sở pháp lý:         
  1. Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 30/4/2010.
2. Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trong lính vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
6. Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản
7. Hồ sơ kèm theo: Không quy định
STT Tên hồ sơ Số lượng bản chính Số lượng bản photo có công chứng Số lượng bản photo
1 Đơn đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (theo mẫu)      
2 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũ (trong trường hợp bị rách hoặc hư hỏng)      
3 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc quy chế hoạt động được phê duyệt (trong trường hợp giấy chứng nhận bị mất)      
8. Quy trình giải quyết hồ sơ:
Thời gian thực hiện: 15 ngày
Bước Tên công việc Thời gian thực hiện (ngày) Người thực hiện Ghi chú
1 Nhân viên Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận và thẩm định, hoàn thiện hồ sơ 01 Huỳnh Ngọc Xuân Nhã  
2 Chuyên viên Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố:
-  Kiểm tra đầy đủ, chính xác, hợp pháp của hồ sơ;
- Trình UBND thành phố ký cấp lại giấy chứng nhận (hoặc trả lời bằng văn bản nếu trường hợp không cấp giấy chứng nhận)
05 Lê Thị Linh Chi
 
 
3 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố: Xem xét và ký cấp lại giấy chứng nhận 07 Lãnh đạo UBND TP  
4 Văn thư Ủy ban nhân dân thành phố: Ghi số giấy chứng nhận, đóng dấu chuyển cho Bộ phận TN&TKQ Phòng VH&TT 01 VP UBND TP  
5 Nhân viên Bộ phận TN&TKQ:
- Trả giấy chứng nhận (bản chính)  hoặc văn bản trả lời nếu trường hợp không cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại  giấy chứng nhận;
- Vào sổ lưu hồ sơ và chuyển hồ sơ gốc bộ phận chuyên môn lưu.        
01 Huỳnh Ngọc Xuân Nhã
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
THÀNH PHỐ NHA TRANG
THỦ TỤC ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NẠN NHÂN  BẠO LỰC GIA ĐÌNH
1. Tên lĩnh vực: Gia đình
2. Tên thủ tục hành chính: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.
3. Tên thủ tục hành chính (viết gọn): Đổi Giấy chứng nhận Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
4. Mức độ: 2
5. Cơ sở pháp lý:
  1. Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 21/3/2009;                                                                                                   
  2. Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 30/4/2010.
 3. Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trong lính vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
6. Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản
7. Hồ sơ kèm theo: Không quy định
STT Tên hồ sơ Số lượng bản chính Số lượng bản photo có công chứng Số lượng bản photo
1 Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (theo mẫu)      
2 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được cấp cho cơ sở      
3 Các giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi      
4 Dự thảo Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở      
8. Quy trình giải quyết hồ sơ:
Thời gian thực hiện: 20 ngày
Bước Tên công việc Thời gian thực hiện (ngày) Người thực hiện Ghi chú
1 Nhân viên Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận và thẩm định, hoàn thiện hồ sơ 10 Huỳnh Ngọc Xuân Nhã  
2 Chuyên viên Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố:
-  Kiểm tra đầy đủ, chính xác, hợp pháp của hồ sơ;
-  Phối hợp với xã, phường kiểm tra và lập biên bản thẩm định cơ sở hỗ trợ nạn nhân;
- Trình UBND thành phố ký cấp đổi giấy chứng nhận (hoặc trả lời bằng văn bản nếu trường hợp không cấp giấy chứng nhận)
03  Lê Thị Linh Chi
 
 
3 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố: Xem xét và ký cấp đổi giấy chứng nhận 05 Lãnh đạo UBND TP  
4 Văn thư Ủy ban nhân dân thành phố: Ghi số giấy chứng nhận, đóng dấu chuyển cho Bộ phận TN&TKQ Phòng VH&TT 01 VP UBND TP  
5 Nhân viên Bộ phận TN&TKQ:
- Trả giấy chứng nhận (bản chính)  hoặc văn bản trả lời nếu trường hợp không cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp đổi  giấy chứng nhận;
- Vào sổ lưu hồ sơ và chuyển hồ sơ gốc bộ phận chuyên môn lưu.        
01 Huỳnh Ngọc Xuân Nhã
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
THÀNH PHỐ NHA TRANG
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC
 
1. Tên lĩnh vực: Gia đình
2. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.
3. Tên thủ tục hành chính (viết gọn): Giấy chứng nhận Cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
4. Mức độ: 2
5. Cơ sở pháp lý:
  1. Luật phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2008;
  2. Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 21/3/2009;                                                                                                   
  3. Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 30/4/2010.
4. Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trong lính vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
6. Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản
7. Hồ sơ kèm theo: 03 bộ
- 02 bộ nộp cho phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.
- 01 bộ lưu tại cơ sở.
STT Tên hồ sơ Số lượng bản chính Số lượng bản photo có công chứng Số lượng bản photo
1 Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn (theo mẫu)      
2 Dự thảo quy chế hoạt động      
3 Xác nhận của UBND xã, phường về địa điểm của cơ sở tư vấn 03    
4 Bản thuyết minh về nguồn lực tài chính 03    
5 Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở 03    
6 - Danh sách người làm việc tại cơ sở có xác nhận của người đứng đầu cơ sở
- Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (nếu có)
- Nếu chưa có giấy chứng nhận tập huấn thì trong hồ sơ phải nêu rõ kế hoạch tham gia tập huấn cho người làm việc
03
 
 
 
   
 
 
 
03
8. Quy trình giải quyết hồ sơ:
Thời gian thực hiện: 30 ngày
Bước Tên công việc Thời gian thực hiện (ngày) Người thực hiện Ghi chú
1 Nhân viên Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận và thẩm định, hoàn thiện hồ sơ 15 Huỳnh Ngọc Xuân Nhã  
2 Chuyên viên Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố:
-  Kiểm tra đầy đủ, chính xác, hợp pháp của hồ sơ;
-  Phối hợp với xã, phường kiểm tra và lập biên bản thẩm định cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình;
- Trình UBND thành phố ký cấp giấy chứng nhận (hoặc trả lời bằng văn bản nếu trường hợp không cấp giấy chứng nhận)
05  
 
 Lê Thị Linh Chi
 
 
3 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố: Xem xét và ký giấy chứng nhận 03 Lãnh đạo UBND TP  
4 Văn thư Ủy ban nhân dân thành phố: Ghi số giấy chứng nhận, đóng dấu chuyển cho Bộ phận TN&TKQ Phòng VH&TT 01 VP UBND TP  
5 Nhân viên Bộ phận TN&TKQ:
- Trả giấy chứng nhận (bản chính)  hoặc văn bản trả lời nếu trường hợp không cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận;
- Vào sổ lưu hồ sơ và chuyển hồ sơ gốc bộ phận chuyên môn lưu.        
01 Huỳnh Ngọc Xuân Nhã
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
THÀNH PHỐ NHA TRANG
THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC
 
1. Tên lĩnh vực: Gia đình
2. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.
3. Tên thủ tục hành chính (viết gọn): Gia hạn Giấy chứng nhận Cơ sở tư vấn về phòng, chống  bạo lực gia đình
4. Mức độ: 2
5. Cơ sở pháp lý:         
  1. Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 30/4/2010.
 2. Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trong lính vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
6. Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản
7. Hồ sơ kèm theo: Không quy định
STT Tên hồ sơ Số lượng bản chính Số lượng bản photo có công chứng Số lượng bản photo
1 Đơn đề nghị Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (theo mẫu)      
2 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động sắp hết hạn đăng ký hoạt động      
3 Báo cáo tổng kết hoạt động của cơ sở trong thời gian được phép hoạt động      
4 Quy chế hoạt động của cơ sở (nếu có sửa đổi, bổ sung)      
8. Quy trình giải quyết hồ sơ:
Thời gian thực hiện: 10 ngày
Bước Tên công việc Thời gian thực hiện (ngày) Người thực hiện Ghi chú
1 Nhân viên Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận và thẩm định hồ sơ 01 Huỳnh Ngọc Xuân Nhã  
2 Chuyên viên Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố:
-  Kiểm tra đầy đủ, chính xác, hợp pháp của hồ sơ;
- Trình UBND thành phố ký gia hạn giấy chứng nhận (hoặc trả lời bằng văn bản nếu trường hợp không cấp giấy chứng nhận)
03  Lê Thị Linh Chi
 
 
3 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố: Xem xét và ký gia hạn giấy chứng nhận 04 Lãnh đạo UBND TP  
4 Văn thư Ủy ban nhân dân thành phố: Ghi số giấy chứng nhận, đóng dấu chuyển cho Bộ phận TN&TKQ Phòng VH&TT 01 VP UBND TP  
5 Nhân viên Bộ phận TN&TKQ:
- Trả giấy chứng nhận (bản chính)  hoặc văn bản trả lời nếu trường hợp không cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn  giấy chứng nhận;
- Vào sổ lưu hồ sơ và chuyển hồ sơ gốc bộ phận chuyên môn lưu.        
01 Huỳnh Ngọc Xuân Nhã
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
THÀNH PHỐ NHA TRANG
THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC
 
1. Tên lĩnh vực: Gia đình
2. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo  bạo lực gia đình.
3. Tên thủ tục hành chính (viết gọn): Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
4. Mức độ: 2
5. Cơ sở pháp lý:         
  1. Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 30/4/2010.
2. Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trong lính vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
6. Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản
7. Hồ sơ kèm theo: Không quy định
STT Tên hồ sơ Số lượng bản chính Số lượng bản photo có công chứng Số lượng bản photo
1 Đơn đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (theo mẫu)      
2 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũ (trong trường hợp bị rách hoặc hư hỏng)      
3 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc quy chế hoạt động được phê duyệt (trong trường hợp giấy chứng nhận bị mất)      
8. Quy trình giải quyết hồ sơ:
Thời gian thực hiện: 15 ngày
Bước Tên công việc Thời gian thực hiện (ngày) Người thực hiện Ghi chú
1 Nhân viên Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận và thẩm định hồ sơ 01 Huỳnh Ngọc Xuân Nhã  
2 Chuyên viên Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố:
-  Kiểm tra đầy đủ, chính xác, hợp pháp của hồ sơ;
- Trình UBND thành phố ký cấp lại giấy chứng nhận (hoặc trả lời bằng văn bản nếu trường hợp không cấp giấy chứng nhận)
05 Lê Thị Linh Chi
 
 
3 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố: Xem xét và ký cấp lại giấy chứng nhận 07 Lãnh đạo UBND TP  
4 Văn thư Ủy ban nhân dân thành phố: Ghi số giấy chứng nhận, đóng dấu chuyển cho Bộ phận TN&TKQ Phòng VH&TT 01 VP UBND TP  
5 Nhân viên Bộ phận TN&TKQ:
- Trả giấy chứng nhận (bản chính)  hoặc văn bản trả lời nếu trường hợp không cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại  giấy chứng nhận;
- Vào sổ lưu hồ sơ và chuyển hồ sơ gốc bộ phận chuyên môn lưu.        
01 Huỳnh Ngọc Xuân Nhã
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ
THÀNH PHỐ NHA TRANG
THỦ TỤC ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC
 
1. Tên lĩnh vực: Gia đình
2. Tên thủ tục hành chính: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.
3. Tên thủ tục hành chính (viết gọn): Đổi Giấy chứng nhận Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.
4. Mức độ: 2
5. Cơ sở pháp lý:
  1. Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 21/3/2009;                                                                                                   
  2. Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 30/4/2010.
 3. Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trong lính vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
6. Lệ phí: Không quy định lệ phí trong các văn bản
7. Hồ sơ kèm theo: Không quy định
STT Tên hồ sơ Số lượng bản chính Số lượng bản photo có công chứng Số lượng bản photo
1 Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (theo mẫu)      
2 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được cấp cho cơ sở      
3 Các giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi      
4 Dự thảo Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở      
8. Quy trình giải quyết hồ sơ:
Thời gian thực hiện: 20 ngày
Bước Tên công việc Thời gian thực hiện (ngày) Người thực hiện Ghi chú
1 Nhân viên Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận và thẩm định, hoàn thiện hồ sơ 10 Huỳnh Ngọc Xuân Nhã  
2 Chuyên viên Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố:
-  Kiểm tra đầy đủ, chính xác, hợp pháp của hồ sơ;
-  Phối hợp với xã, phường kiểm tra và lập biên bản thẩm định cơ sở hỗ trợ nạn nhân;
- Trình UBND thành phố ký cấp đổi giấy chứng nhận (hoặc trả lời bằng văn bản nếu trường hợp không cấp giấy chứng nhận)
03  Lê Thị Linh Chi
 
 
3 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố: Xem xét và ký cấp đổi giấy chứng nhận 05 Lãnh đạo UBND TP  
4 Văn thư Ủy ban nhân dân thành phố: Ghi số giấy chứng nhận, đóng dấu chuyển cho Bộ phận TN&TKQ Phòng VH&TT 01 VP UBND TP  
5 Nhân viên Bộ phận TN&TKQ:
- Trả giấy chứng nhận (bản chính)  hoặc văn bản trả lời nếu trường hợp không cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp đổi  giấy chứng nhận;
- Vào sổ lưu hồ sơ và chuyển hồ sơ gốc bộ phận chuyên môn lưu.        
01 Huỳnh Ngọc Xuân Nhã
 
 

Thông tin chi tiết
Dung lượng:
210.00 KB
Đã xem:
1096
Đã tải về:
27
Nhấn vào link ở dưới để tải về:
 
App VNEID
Chung tay day lui Covid
Nha Trang Diem Den An Toan
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 7


Hôm nayHôm nay : 2620

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21247

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7214942