1
First First First First First Second Third Four
01:14 ICT Thứ năm, 30/11/2023
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

I. THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI  ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
1. Tên lĩnh vực: Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
2. Tên thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
3. Tên thủ tục hành chính (viết gọn): Dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
4. Mức độ: 3
5. Cơ sở pháp lý:
  1. Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
  2. Thông tư 23//2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;             
  3.Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 26/10/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành bản hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND các cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
4. Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
5. Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
6. Công văn số 4442/UBND-VHTT ngày 17/10/2014 của UBND thành phố V/v thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
6. Lệ phí: Không có phí
7. Hồ sơ kèm theo: 01 bộ
STT Tên hồ sơ Số lượng bản chính Số lượng bản photo có chứng thực
Số lượng bản photo
1 Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận 01  
2 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức và cá nhân.(Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu).   01
3 CMND của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử .(Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu).   01

8. Quy trình giải quyết hồ sơ:
Thời gian thực hiện: 10 ngày
Bước Tên công việc Thời gian thực hiện (ngày) Người thực hiện Ghi chú
1 Nhân viên Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ 0,5 Võ Long Khánh  
2 Chuyên viên Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố:
-  Kiểm tra đầy đủ, chính xác, hợp pháp của hồ sơ;
-  Phối hợp với xã, phường kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
- Trình UBND thành phố ký cấp giấy chứng nhận (hoặc trả lời bằng văn bản nếu trường hợp không cấp giấy chứng nhận)
06  
Võ Long Khánh
Võ Công Hiếu
 
 
3 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố: Xem xét và ký giấy chứng nhận 02 Lãnh đạo UBND TP  
4 Văn thư Ủy ban nhân dân thành phố: Ghi số giấy chứng nhận, đóng dấu chuyển cho Bộ phận TN&TKQ Phòng VH&TT 01 VP UBND TP  
5 Nhân viên Bộ phận TN&TKQ:
- Trả giấy chứng nhận (bản chính)  hoặc văn bản trả lời nếu trường hợp không cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận;
- Vào sổ lưu hồ sơ và chuyển hồ sơ gốc bộ phận chuyên môn lưu.        
0,5 Võ Long Khánh
 
 
 

  THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
Hồ sơ kèm theo: 01 bộ
STT Tên hồ sơ Số lượng bản chính Số lượng bản photo có chứng thực
Số lượng bản photo
1 Đơn đề nghị sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận 01  
2 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đang còn hiệu lực.(Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu).   01
3 Các tài liệu liên quan đến các thông tin thay đổi (nếu có)    
Quy trình giải quyết hồ sơ:
Thời gian thực hiện: 05 ngày
Bước Tên công việc Thời gian thực hiện (ngày) Người thực hiện Ghi chú
1 Nhân viên Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ 0,5 Lê Thị Linh Chi  
2 Chuyên viên Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố:
-  Kiểm tra đầy đủ, chính xác, hợp pháp của hồ sơ;
-  Phối hợp với xã, phường kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
- Trình UBND thành phố ký cấp giấy chứng nhận (hoặc trả lời bằng văn bản nếu trường hợp không cấp giấy chứng nhận)
02 Võ Long Khánh
Võ Công Hiếu
 
 
3 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố: Xem xét và ký giấy chứng nhận 1,5 Lãnh đạo UBND TP  
4 Văn thư Ủy ban nhân dân thành phố: Ghi số giấy chứng nhận, đóng dấu chuyển cho Bộ phận TN&TKQ Phòng VH&TT 0,5 VP UBND TP  
5 Nhân viên Bộ phận TN&TKQ:
- Trả giấy chứng nhận (bản chính)  hoặc văn bản trả lời nếu trường hợp không cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận;
- Vào sổ lưu hồ sơ và chuyển hồ sơ gốc bộ phận chuyên môn lưu.        
0,5 Võ Long Khánh
 
 
 

III. THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
Hồ sơ kèm theo: 01 bộ
STT Tên hồ sơ Số lượng bản chính Số lượng bản photo có chứng thực
Số lượng bản photo
1 Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận 01  
2 CMND của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu).   01
 Quy trình giải quyết hồ sơ:
Thời gian thực hiện: 05 ngày
Bước Tên công việc Thời gian thực hiện (ngày) Người thực hiện Ghi chú
1 Nhân viên Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ 0,5 Lê Thị Linh Chi  
2 Chuyên viên Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố:
-  Kiểm tra đầy đủ, chính xác, hợp pháp của hồ sơ;
-  Phối hợp với xã, phường kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
- Trình UBND thành phố ký cấp Quyết định gia hạn (hoặc trả lời bằng văn bản nếu trường hợp không gia hạn)
02 Võ Long Khánh
Võ Công Hiếu
 
 
3 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố: Xem xét và ký Quyết định gia hạn 01 Lãnh đạo UBND TP  
4 Văn thư Ủy ban nhân dân thành phố: Ghi số Quyết định gia hạn, đóng dấu chuyển cho Bộ phận TN&TKQ Phòng VH&TT 01 VP UBND TP  
5 Nhân viên Bộ phận TN&TKQ:
- Trả Quyết định gia hạn (bản chính)  hoặc văn bản trả lời nếu trường hợp không cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Quyết định gia hạn;
- Vào sổ lưu hồ sơ và chuyển hồ sơ gốc bộ phận chuyên môn lưu.        
0,5 Võ Long Khánh
 
 
 
 
IV.  THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
Hồ sơ kèm theo: 01 bộ
STT Tên hồ sơ Số lượng bản chính Số lượng bản photo có chứng thực
Số lượng bản photo
1 Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận 01  
 Quy trình giải quyết hồ sơ:
Thời gian thực hiện: 05 ngày
Bước Tên công việc Thời gian thực hiện (ngày) Người thực hiện Ghi chú
1 Nhân viên Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ 0,5 Lê Thị Linh Chi  
2 Chuyên viên Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố:
-  Kiểm tra đầy đủ, chính xác, hợp pháp của hồ sơ;
-  Phối hợp với xã, phường kiểm tra điều kiện kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
- Trình UBND thành phố ký cấp Giấy chứng nhận (hoặc trả lời bằng văn bản nếu trường hợp không gia hạn)
02  
- Võ Long Khánh
- Võ Công Hiếu
 
 
3 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố: Xem xét và ký Giấy chứng nhận 01 Lãnh đạo UBND TP  
4 Văn thư Ủy ban nhân dân thành phố: Ghi số Giấy chứng nhận, đóng dấu chuyển cho Bộ phận TN&TKQ Phòng VH&TT 01 VP UBND TP  
5 Nhân viên Bộ phận TN&TKQ:
- Trả Giấy chứng nhận (bản chính)  hoặc văn bản trả lời nếu trường hợp không cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
- Vào sổ lưu hồ sơ và chuyển hồ sơ gốc bộ phận chuyên môn lưu.        
0,5 Võ Long Khánh
 
 

Thông tin chi tiết
Dung lượng:
94.00 KB
Đã xem:
1264
Đã tải về:
67
Nhấn vào link ở dưới để tải về:
 
App VNEID
Chung tay day lui Covid
Nha Trang Diem Den An Toan
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Bo phap dien
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Quảng bá du lịch Nha Trang

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 121


Hôm nayHôm nay : 1783

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 903958

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12286494