1
First First First First First Second Third Four
09:29 ICT Thứ hai, 26/09/2022

Báo cáo Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện "Quy chế nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang" (2009 – 2013)

Thứ ba - 30/08/2016 14:05
Ngày 02/4/2009, Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang đã ký Quyết định số 802/QĐ-UBND ban hành “Quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang”. Quy chế được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 29/9/2011. Qua 5 năm triển khai thực hiện (2009 -2013), kết quả đạt được như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI:
1. Công tác chỉ đạo:
Trong 5 năm qua, UBND thành phố Nha Trang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai thực hiện Quy chế, thể hiện qua các văn bản:
- Kế hoạch số 1746/UBND ngày 28/5/2009 của UBND thành phố Nha Trang về việc Triển khai thực hiện “Quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang”;
- Quyết định số 3960/QĐ-CT-UBND ngày 17/7/2009 về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang; Ban Chỉ đạo thành phố được kiện toàn vào năm 2012. Ban Chỉ đạo thành phố cũng đã ban hành Thông báo số 388/VMĐT-UBND ngày 24/8/2009 về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện “Quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang”.
- Quyết định số 7082/QĐ-CT-UBND ngày 19/11/2009 về việc thành lập Tổ kiểm tra liên ngành về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang. Tổ kiểm tra liên ngành được kiện toàn vào các năm 2010, 2011, 2012.
- Bên cạnh đó, để tăng cường công tác triển khai thực hiện Quy chế, hàng năm UBND thành phố đều ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong từng lĩnh vực cụ thể, UBND thành phố cũng đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo làm căn cứ để các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện lâu dài như:
+ Kế hoạch số 1181/KH-UBND ngày 24/3/2010 “về việc Triển khai Nghị Quyết số 16-NQ/TU ngày 31/12/2009 của Thành ủy về nâng cao chất lượng công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang”;
+ Công văn số 1324/UBND ngày 01/4/2010 “về việc giải quyết tình trạng tụ tập ăn uống, buôn bán và xả rác bừa bãi gây mất trật tự an ninh, ảnh hưởng cảnh quan, môi trường trên địa bàn thành phố Nha Trang”;
+ Công văn số 2450/UBND ngày 22/6/2010 “về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Nha Trang”;
+ Kế hoạch số 2454/UBND ngày 23/6/2010 “về việc lập lại trật tự đô thị trên tuyến bờ biển thành phố Nha Trang”;
+ Công văn số 1819/UBND ngày 20/5/2011 “về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2011”
+ Kế hoạch số 2952/KH-UBND-QLĐT ngày 29/7/2011 “về việc triển khai bố trí một phần vỉa hè để buôn bán không vì mục đích giao thông”;
+ Công văn số 139/UBND-VHTT ngày 13/01/2012 “về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2012”;
+ Kế hoạch số 798/UBND-VHTT ngày 13/3/2012 “về việc tẩy xóa các điểm quảng cáo số điện thoại, địa chỉ người làm dịch vụ không đúng nơi quy định nhằm lập lại mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2012”;
+ Công văn số 1991/UBND-VHTT ngày 17/5/2012 “về việc tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan và tuyên truyền trên Đài truyền thanh thành phố về Quy chế nếp sống văn minh đô thị”;
+ Công văn số 2250/UBND-VHTT ngày 01/6/2012 “về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc dán quảng cáo số điện thoại, địa chỉ người làm dịch vụ không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố Nha Trang”;
+ Kế hoạch số 248/UBND-TNMT ngày 18/01/2013 về triển khai công tác tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Nha Trang;
+ Kế hoạch số 906/KH-UBND-QLĐT ngày 20/3/2013 về triển khai lập lại trật tự ATGT, mỹ quan đô thị tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang;
+ Kế hoạch số 1758/UBND-VHTT ngày 14/5/2013 về tẩy xóa các điểm quảng cáo số điện thoại, địa chỉ người làm dịch vụ không đúng nơi quy định nhằm lập lại mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang;
+ Công văn số 2377/UBND-VP ngày 18/6/2013 về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý quảng cáo rao vặt;
- Hàng năm, UBND thành phố đều phát động phong trào thi đua năm đô thị sạch.
- UBND thành phố Nha Trang đã tổ chức sơ kết công tác triển khai thực hiện quy chế các năm 2009, 2010, 2011, 2012 để đánh giá công tác triển khai trong năm, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác triển khai thực hiện và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm sau. Đồng thời kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Quy chế. Đến nay đã khen thưởng 12 tập thể, 10 cá nhân.
2. Công tác triển khai thực hiện của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thành phố:
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thành phố đã xây dựng nhiều kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của UBND thành phố như:
-  Kế hoạch tổ chức tuyên truyền thực hiện Quy chế hàng năm 2009 đến 2013;
- Hướng dẫn các xã, phường thực hiện việc ký cam kết thực hiện “Quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang”.
- Xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Công văn số 2250/UBND-VHTT ngày 01/6/2012 của UBND thành phố và hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện.
- Hàng năm phối hợp với Thành đoàn Nha Trang và UBND các xã, phường tổ chức các đợt ra quân tẩy xóa quảng cáo số điện thoại, địa chỉ người làm dịch vụ không đúng nơi quy định trên toàn địa bàn thành phố.
- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện điểm về xây dựng các tuyến phố thực hiện “03 không”: Không chiếm dụng đường phố; không đổ rác, xả nước thải ra đường phố; không dán quảng cáo rao vặt.
- Kiểm tra, đánh giá công tác triển khai thực hiện Quy chế ở các xã, phường. Phối hợp với Uỷ ban MTTQ thành phố, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra 26 thôn - tổ dân phố văn hóa (mỗi xã, phường 01 thôn, tổ) về tình hình triển khai Quy chế và kiểm tra thực tế việc chấp hành Quy chế của người dân, chủ yếu tập trung trên 03 lĩnh vực chiếm dụng đường phố để kinh doanh, vệ sinh môi trường, xử lý quảng cáo rao vặt không đúng quy định. Sau kiểm tra đã báo cáo kết quả để UBND thành phố kịp thời có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai của các đơn vị liên quan.
 - Chỉ đạo Tổ kiểm tra liên ngành về thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra theo định kỳ hàng tháng và đột xuất theo chỉ đạo của UBND thành phố.
 - Hàng tuần cử cán bộ kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các xã, phường xử lý kịp thời việc dán quảng cáo rao vặt sai quy định, đảm bảo không có điểm nóng về quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố, nhất là các đường phố chính.
3. Công tác phối hợp triển khai của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo:
- Đài Truyền thanh thành phố đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Quy chế; trong 5 năm đã xây dựng được 205 tin, 40 bài viết và tuyên truyền nhiều công văn, kế hoạch chỉ đạo của UBND thành phố về thực hiện Quy chế nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố; chỉ đạo, hướng dẫn các Đài Truyền thanh xã, phường thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Quy chế sâu rộng đến nhân dân trên địa bàn xã, phường.
- Phòng Tư pháp đã chỉ đạo cán bộ Tư pháp các xã, phường tổ chức phổ biến, tuyên truyền Quy chế sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; trực tiếp phổ biến, tuyên truyền về Quy chế lồng ghép trong các buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật, đã tổ chức phổ biến hơn 950 buổi với hơn 182.718 lượt người nghe.
 - Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường đưa nội dung thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị vào chương trình thực hiện phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tiêu chuẩn đánh giá tập thể lao động tiên tiến, chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; đã tổ chức 02 chuyên đề về nội dung này cho tất cả giáo viên Tiểu học và THCS. Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị triển khai thực hiện thí điểm nơi đậu xe đưa đón học sinh tại cổng trường Tiểu học Lộc Thọ, Tiểu học Phước Tiến, Tiểu học Phương Sài và THCS Thái Nguyên và THPT Lý tự Trọng. Các trường đã phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh và chính quyền địa phương thực hiện nhiều phương án chống ùn tắc giao thông trước cổng trường sau giờ tan học, đảm bảo cảnh quan an toàn và thân thiện trước các trường, việc buôn bán hàng rong, dán quảng cáo bừa bãi trước các cổng trường đã giảm.
- Phòng Quản lý đô thị đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành 01 chỉ thị, 67 văn bản và 35 kế hoạch chỉ đạo nâng cao chất lượng quản lý đô thị; tăng cường xử lý có trọng tâm, trọng điểm tại các tụ điểm, tuyến đường phố chính, kết hợp với các lực lượng chức năng hoạt động từ 06 giờ 00 đến 23 giờ 30 hàng ngày nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý và hỗ trợ các xã, phường trong việc lập lại trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị; thẩm định và cấp phép cho 157 trường hợp xin sử dụng tạm thời một phần vỉa hè để buôn bán; tiến hành sơ kết đánh giá giai đoạn 1 bố trí một phần vỉa hè làm nơi buôn bán tại 06 phường triển khai thí điểm.
 - Công an thành phố đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ và công an các xã, phường phối hợp chặt chẽ với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đội Thanh niên xung kích, Thành Đoàn và các Ban Bảo vệ dân phố thường xuyên tổ chức đứng chốt giao thông, tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý vi phạm trên lĩnh vực an toàn giao thông, trật tự đô thị và nếp sống văn minh đô thị. Chú trọng chỉ đạo cảnh sát giao thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Luật an toàn giao thông tại các xã, phường và trong các trường học, trong 5 năm đã tổ chức 266 lượt tuyên truyền ATGT với hơn 32.000 người tham gia; gửi trên 2.000 thông báo lỗi vi phạm ATGT về nơi cư trú, cơ quan, trường học của người vi phạm để kiểm điểm giáo dục.
- Các cơ quan thành viên khác của Ban Chỉ đạo đã tổ chức quán triệt thực hiện Quy chế trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành quản lý; triển khai thực hiện các nội dung của Quy chế theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan mình phụ trách; theo dõi, đôn đốc các xã, phường được phân công phụ trách triển khai thực hiện Quy chế và báo cáo kết quả về thường trực Ban Chỉ đạo.
- Đồng hành với việc triển khai thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị của UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã chỉ đạo các Hội cơ sở kết hợp với UBND các xã, phường tổ chức triển khai, phổ biến Quy chế đến các hội viên của đoàn thể mình. UBMTTQ thành phố đã triển khai các mô hình tự quản ở khu dân cư như: Mô hình khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường, Mô hình khu dân cư và gia đình đảm bảo trật tự An toàn giao thông, Mô hình khu dân cư, tuyến đường, tuyến phố tự quản không có quảng cáo rao vặt sai quy định. Hội Phụ nữ thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không – 3 sạch”; Hội Cựu Chiến binh thành phố chỉ đạo các tổ chức Hội cơ sở xây dựng mô hình con đường tự quản của Hội Cựu chiến binh; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố ngoài việc tuyên truyền phổ biến Quy chế trong đoàn viên thanh niên còn vận động thanh niên tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như tổng dọn vệ sinh môi trường ở địa phương, tẩy xóa các số điện thoại và địa chỉ người làm dịch vụ không đúng nơi quy định, tham gia tổng dọn vệ sinh nhân ngày Môi trường thế giới 05/6 thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào “Thứ 7 tình nguyện”, “Chủ Nhật xanh”…
 II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác phổ biến, truyên truyền cổ động trực quan:
a) Thành phố:
- Tổ chức 05 lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt thành phố và xã, phường, cán bộ, công chức, viên chức thành phố và Hiệu trưởng, Hiệu phó, Chủ tịch công đoàn ở 99 trường học trên địa bàn thành phố.
- In 8.000 cuốn Quy chế (năm 2009: 3.000 cuốn, năm 2010: tái bản 3.000 cuốn, năm 2012: 2.000 cuốn đã sửa đổi, bổ sung) phân phát đến các ban, ngành của thành phố, các xã, phường, trường học và các hộ kinh doanh mặt tiền ở một số phường trên địa bàn thành phố.
- Tuyên truyền cổ động bằng xe 44 buổi trên các tuyến đường thành phố về Quy chế.
- Thực hiện 80 băng rôn, 240 m2  pa nô (1m x 2m) tuyên truyền về nếp sống văn minh đô thị. Dựng điểm 07 cụm pa nô với diện tích 128 m2 (06 cụm tại các xã, phường: Phước Tân, Phước Tiến, Lộc Thọ, Vạn Thạnh, Ngọc Hiệp, Vĩnh Trung và 01 cụm của thành phố tại khu vực Ngã 6). Bên cạnh đó đã vận động xã hội hóa thực hiện 60 m2 pa nô tuyên truyền trên 15 dàn hoa có hộp đèn trang trí; 40 câu khẩu hiệu tuyên truyền trên các đường phố chính trong các tháng cao điểm có đông khách du lịch do các Công ty quảng cáo tài trợ.
b) Xã, phường:
-  Ngay từ đầu năm, các xã phường đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế trong năm, củng cố Ban Chỉ đạo và tổ chức phổ biến, tuyên truyền Quy chế đến cán bộ đến nhân dân, hội viên các đoàn thể, tổng cộng đã tổ chức 817 lượt phổ biến Quy chế với hơn 127.946 lượt người tham dự.
- Đài Truyền thanh các xã, phường duy trì công tác tuyên truyền, phổ biến Quy chế ít nhất một lần/tuần.
- 27 xã, phường đã thực hiện 513 m2 pa nô, 768 câu khẩu hiệu, tổ chức 209 lượt xe lưu động để tuyên truyền về nếp sống văn minh đô thị.
- Công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền cổ động thực hiện Quy chế từ thành phố đến xã, phường, thôn, tổ dân phố được đẩy mạnh đã từng bước nâng cao nhận thức của nhân dân về thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang.
 2. Kết quả việc triển khai ký cam kết thực hiện Quy chế đến hộ nhân dân và hộ kinh doanh:
Trong 5 năm, số lượng bản cam kết hộ nhân dân đã ký là 70.251 bản, hộ kinh doanh đã ký là 8.566 bản.
3. Công tác lập lại trật tự đô thị và mỹ quan đô thị:
Thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị, kết hợp với triển khai thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 31/12/2009 của Thành ủy Nha Trang về nâng cao chất lượng công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang và Kế hoạch số 1181/UBND ngày 24/3/2010 của UBND thành phố về triển khai Nghị quyết số 16- NQ/TU ngày 31/12/2009 của Thành ủy, các cơ quan chức năng của thành phố và UBND các xã, phường đều tổ chức ra quân lập lại mỹ quan đô thị, kiểm tra xử lý vi phạm an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vệ sinh môi trường, tổ chức tẩy xóa các số điện thoại và địa chỉ người làm dịch vụ không đúng nơi quy định trên các bức tường và trụ điện, xử lý các điểm đổ rác không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường.
- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố duy trì mỗi tuần 2 lần tổ chức kiểm tra việc dán quảng cáo số điện thoại và địa chỉ người làm dịch vụ không đúng nơi quy định trên các tuyến phố, phát hiện các trường hợp vi phạm để xử lý, đôn đốc các xã, phường thực hiện nghiêm túc và xử lý kịp thời quảng cáo rao vặt theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn 2250/UBND-VHTT ngày 01/6/2012 của UBND thành phố; trong 5 năm đã phối hợp với Thành đoàn Nha Trang và các xã, phường tổ chức 05 đợt ra quân toàn thành phố về tẩy xóa các số điện thoại và địa chỉ người làm dịch vụ không đúng nơi quy định toàn thành phố, kết quả đã tẩy xóa quảng cáo bẩn trên 21.763 trụ đèn và trụ tín hiệu giao thông với 4.789 người tham gia, xóa 312m2 tranh vẽ bậy trên tường. Tổ chức kiểm tra xử lý đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo thương mại không đúng quy định gây mất mỹ quan đô thị, nhất là các trường hợp treo quảng cáo trên cây xanh của thành phố; thường xuyên phối hợp với các xã, phường tổ chức rà soát, xử lý các cơ sở treo biển hiệu cũ, rách gây mất mỹ quan đô thị hoặc không đúng nơi quy định.
- Phòng Quản lý đô thị thành phố đã thường xuyên kiểm tra, xử lý, giải tỏa thông thoáng các tuyến đường trọng yếu như: Đường Lê Thánh Tôn, Quang Trung, Lý Thánh Tôn, Phan Bội Châu, Thống Nhất, Hùng Vương, Tô Hiến Thành, Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Hoa Thám, 23/10, 2/4, Lê Hồng Phong và phối hợp UBND các xã, phường thực hiện công tác giải tỏa các tụ điểm phức tạp theo đề nghị các địa phương. Tiến hành thực hiện thí điểm phương án chống ùn tắc trước cổng trường tại 05 trường Tiểu học Phước Tiến, Tiểu học Lộc Thọ, Tiểu học Phương Sài, THCS Thái Nguyên, THPT Lý Tự Trọng...Qua đó, tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ trước cổng trường giờ tan học và đến trường có bước chuyển biến đáng kể, tình trạng buôn bán hàng rong trước cổng trường được giải quyết tương đối triệt để, ý thức của phụ huynh trong việc đưa đón con em đã được nâng cao.
- Đội Thanh niên Xung kích thành phố đã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị trên tuyến công viên bờ biển và đường Phạm Văn Đồng, thường xuyên tuần tra xử lý tình trạng ngang nhiên ngủ, treo võng, bán hàng rong,  tụ tập đánh bài, ăn nhậu, đại tiểu tiện, xả rác…nơi công cộng, đậu xe trên lối đi dành cho người đi bộ và các trường hợp viết, vẽ, dán quảng cáo sai quy định trên tuyến đường biển. Qua đó, từng bước chấn chỉnh được tình hình trật tự đô thị và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố.
- Hiện nay, hàng ngày đều có các lực lượng chức năng của thành phố và UBND các xã, phường tổ chức lực lượng, phương tiện kiểm tra giải tỏa thông thoáng lòng đường, vỉa hè các tuyến đường, tụ điểm và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đã được giao tại Kế hoạch số 1001/KH-UBND-QLĐT ngày 26/3/2013 của UBND thành phố Nha Trang về triển khai thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 31/12/2009 của Thành ủy Nha Trang về nâng cao chất lượng công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2013.
4. Công tác kiểm tra, xử lý ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch:
- Để từng bước lập lại kỷ cương trong hoạt động ngăn chặn, hạn chế tình trạng bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách tại các điểm tham quan du lịch, UBND thành phố đã ban hành Thông báo số 78/TB-UBND ngày 30/3/2012 về giải quyết tình trạng buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách tại chùa Long Sơn và các điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang. Trên cơ sở đó, các phòng, ban chức năng và UBND các xã, phường có liên quan đã tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý, ngăn chặn hoạt động bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch và lập các chốt trực tại các điểm tham quan du lịch.
Đến nay tình hình tại các điểm tham quan du lịch đã được ổn định thể hiện qua kết quả thực hiện như sau:
- Ban Quản lý Chợ Đầm đã phổ biến đến các hộ kinh doanh về ý thức chấp hành nội quy và quy định của đơn vị, xây dựng chợ ngày một uy tín, văn minh thương mại; Chấp hành thực hiện nghiêm chỉnh trong việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, kiên quyết không tiếp tay cho cò mồi, phối hợp với Ban Quản lý chợ và Công an trạm khi có yêu cầu. Ngoài ra, đơn vị đã làm các bảng thông báo để ngăn chặn cò mồi bằng 3 thứ tiếng (Việt-Anh-Nga) và phát trên loa truyền thanh của chợ các nội quy cảnh báo cho các khách mua sắm tại chợ. Đã lập biên bản cảnh cáo 25 trường hợp mua bán hàng rong. Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội lập hồ sơ chuyển 07 đối tượng ăn xin về trại xã hội.
- Công an thành phố đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương trong việc tuyên truyền, vận động, mời gọi, răn đe giáo dục số đối tượng chuyên chèo kéo, đeo bám, cò mồi hoặc có biểu hiện trộm cắp, móc túi khách du lịch đã được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đã mời được 50 đối tượng lên UBND các xã, phường để cam kết không chèo kéo, đeo bám, cò mồi tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang, đồng thời tiến hành lập hồ sơ cung cấp thông tin, lý lịch, hình ảnh các đối tượng này đến người dân và du khách nhằm mục đích nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, giữ gìn tài sản của mình.
- Tại khu vực Chùa Long Sơn UBND phường Phương Sơn đã tổ chức 05 điểm chốt trực chính, tập trung giáo dục được 13 đối tượng buôn bán hàng rong đeo bám chèo kéo khách, tiến hành chụp hình lưu hồ sơ để quản lý, giáo dục.
- Tổ tập trung đối tượng lang thang ăn xin (Tổ 524) thuộc phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các xã, phường, Ban Quản lý các chợ tập trung các đối tượng lang thang, ăn xin. Trong 5 năm qua Tổ 524 đã tập trung được 1.237 đối tượng. Trong đó Nam: 794, Nữ: 443. Phòng đã chuyển các đối tượng này đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Khánh Hòa lưu nuôi theo quy định.
- Tổ Kiểm tra liên ngành về kiểm tra xử lý tình trạng buôn bán hàng rong, đeo bám chèo kéo khách xây dựng kế hoạch hàng tháng để phối hợp trong với cơ quan, ban ngành liên quan kiểm tra xử lý tình trạng buôn bán hàng rong, đeo bám chèo kéo khách tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang. Đã kiểm tra được 105 lượt tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố.
5. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính:
a) Các ngành chức năng của thành phố:
- Phòng Văn hóa và Thông tin:
+ Tổ Kiểm tra liên ngành về thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị thành phố đã tiến hành kiểm tra 155 lượt cơ sở, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 58 trường hợp, tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt với tổng số tiền 90.550.000 đồng: trong đó 07 trường hợp về quảng cáo số điện thoại và địa chỉ người làm dịch vụ không đúng nơi quy định, phạt tiền 18.500.000 đồng; 11 trường hợp về trật tự đô thị, phạt tiền 49.000.000 đồng; 39 trường hợp về vệ sinh môi trường, phạt tiền 23.050.000 đồng.
+ Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa – Thông tin đã kiểm tra và xử lý 52 trường hợp về quảng cáo số điện thoại và địa chỉ người làm dịch vụ không đúng nơi quy định phạt tiền 98.700.000 đồng; kiểm tra 83 pa nô, băng rôn, biển quảng cáo ngoài trời của 25 doanh nghiệp làm dịch vụ quảng cáo, xử phạt 09 trường hợp quảng cáo sai quy định với số tiền 8.900.000 đồng.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường, đổ nước thải không đúng nơi quy định 85 trường hợp với số tiền 328.330.000 đồng.
- Trên lĩnh vực an toàn giao thông, các lực lượng chức năng của thành phố đã xử lý 89.087 trường hợp vi phạm,  phạt tiền 31.916.402.000 đồng; cụ thể: ô tô: 13.394 trường hợp, xe máy, mô tô: 53.567 trường hợp.
- Công an thành phố Nha Trang đã xử lý 1.990 vụ, 11.705 đối tượng uống rượu say, đánh nhau gây mất trật tự, đánh bài, ghi số đề...với số tiền phạt 1.193.000.000 đồng.
- Đội Thanh niên Xung kích đã tiến hành kiểm tra và lập 4.690 biên bản vi phạm hành chính trình UBND thành phố ra quyết định xử phạt với số tiền 660.380.000 đồng.
b) UBND các xã, phường:
UBND các xã, phường thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời các lĩnh vực liên quan đến Quy chế như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vệ sinh môi trường, đổ xà bần không đúng nơi quy định, dán quảng cáo số điện thoại và địa chỉ người làm dịch vụ không đúng nơi quy định, đã xử phạt vi phạm hành chính 16.636 trường hợp với số tiền là phạt tiền là 3.353.564.000 đồng.
6. Đánh giá chung:
a) Ưu điểm:
- Trong 5 năm qua, được sự tâm chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố, từ đó các cơ quan tham mưu thành phố và UBND các xã, phường đã kịp thời đề ra những giải pháp cụ thể hơn trong việc lập lại trật tự đô thị, thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị của thành phố.
- Hầu hết các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đều tích cực triển khai thực hiện các nội dung của “Quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang”, các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và Ban Chỉ đạo thành phố.
- Việc triển khai “Quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang “ tạo được sự đồng tình và hưởng ứng tích cực của nhân dân thành phố, công tác tuyên truyền được quan tâm đầu tư, đổi mới về biện pháp, hình thức lẫn nội dung tuyên truyền, từ đó tạo chuyển biến rõ rệt trong ý thức của người dân và tinh thần tự giác thực hiện của nhân dân trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, văn minh đô thị.
- Các lực lượng chức năng của thành phố và UBND các xã, phường đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, từ đó nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố đã thông thoáng hơn, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, để vật liệu, gia công hàng hóa giảm nhiều so với trước, vệ sinh môi trường đã có những chuyển biến tích cực tại một số tuyến đường như: Lê Thánh Tôn, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Thái Nguyên, Lý Thánh Tôn, Nguyễn Thiện Thuật...và một số tụ điểm như: Ngã 6, khu vực Mã Vòng, các tuyến đường xung quanh chợ Xóm Mới.
- Tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ trước cổng trường học vào giờ tan học và đến trường đã có bước chuyển đáng kể; tình trạng buôn bán hàng rong trước cổng trường đã được giải quyết triệt để; ý thức của phụ huynh trong việc đưa đón con em đã được nâng cao và chấp hành nghiêm túc các quy định của UBND thành phố.
- Tình hình mỹ quan đô thị từng bước được lập lại, giảm thiểu tình trạng dán quảng cáo rao vặt tràn lan trên các cột điện và trụ tín hiệu giao thông, tình trạng viết vẽ bậy trên các bức tường công cộng đã được xử lý kịp thời.
- Đã xây dựng được các mô hình tự quản bước đầu phát huy hiệu quả như tổ tự quản về vệ sinh môi trường, tuyến phố văn minh xanh – sạch – đẹp và tuyến phố tự quản của các hội, đoàn thể.
b. Khuyết điểm, hạn chế:
- Công tác tuyên truyền, phổ biến Quy chế vẫn chưa thật sự thấm sâu vào từng bộ phận dân cư.
- Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng thành phố và UBND các xã, phường có lúc chưa có sự phối hợp đồng bộ, một phần do lực lượng còn mỏng, kinh phí có hạn nên chưa duy trì công tác kiểm tra thường xuyên, do đó có tình trạng khi có lực lượng kiểm tra thì người dân chấp hành, khi lực lượng chức năng không làm nhiệm vụ thì tình hình lại tái diễn, nhất là tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại một số tuyến đường trọng điểm và xung quanh các chợ, nhiều xã, phường còn thiếu kiên quyết trong xử lý, còn nặng về nhắc nhở hơn xử lý vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo một số xã, phường chưa được chú trọng. Do đó các địa phương chưa chủ động trong công tác triển khai, chỉ chờ chỉ đạo từ thành phố mới tổ chức thực hiện.
- Tình hình trật tự đô thị và vệ sinh môi trường của nhiều tuyến phố vẫn còn nhếch nhác do công tác thu gom rác chưa đáp ứng kịp thời, hệ thống thoát nước thải chưa có hoặc có nhưng không khai thông được. Trật tự đô thị ở một số địa bàn nội thành còn phức tạp cụ thể như: tình trạng buôn bán trên đường Trần Kim Hùng và đường Tháp Bà phường Vĩnh Thọ; buôn bán lấn chiếm lòng lề đường bên cạnh siêu thị Maximax đường Yersin phường Vạn Thắng; việc buôn bán, kinh doanh, họp chợ ngay dưới lòng đường tại tuyến đường Phương Sài, tuyến đường Võ Thị Sáu, đường Trường Sa, đường vòng núi Chụt, khu vực chợ Phước Thái, cảng Cầu Đá vẫn tái diễn... các điểm như trên ngoài việc gây mất trật tự đô thị còn dẫn đến gây mất an ninh trật tự, mất vệ sinh môi trường do xả rác, nước thải và khách ăn uống phóng uế bừa bãi. Hầu hết việc đổ nước thải ra đường phố là do các hộ buôn bán vỉa hè, nhất là buôn bán hàng ăn uống sau khi buôn bán xong đổ luôn rác, nước thải ra đường. Ở khu vực ngoại thành, một số thôn chưa thực hiện được việc xã hội hóa thu gom rác thải nên tồn tại nhiều tụ điểm rác thải dọc theo đường như dọc theo quốc lộ 1A thuộc địa bàn thôn Như Xuân  xã Vĩnh Phương, hoặc một số thôn có xây dựng hố rác tập trung nhưng do ý thức của nhân dân còn kém nên rác thải đổ tràn lan ra ngoài hố gây mất vệ sinh như tại thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc, thôn Vĩnh Xuân xã Vĩnh Thái.
- Việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2250/UBND-VHTT ngày 01/6/2012 “về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc dán quảng cáo số điện thoại, địa chỉ người làm dịch vụ không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố Nha Trang” chưa được các xã, phường quan tâm đúng mức. Việc tổ chức xử lý, bóc xóa quảng cáo rao vặt ở phần lớn các thôn, tổ chưa được thường xuyên, chủ yếu là bóc xóa theo đợt do thành phố huy động hoặc Phòng Văn hóa và Thông tin kiểm tra nhắc nhở nên mặc dù quảng cáo rao vặt có giảm nhưng trên các tuyến đường vẫn còn các tờ dán quảng cáo rao vặt lâu ngày chưa bóc xóa. Việc xây dựng mô hình thôn, tổ dân phố tự quản về quảng cáo rao vặt chỉ được thực hiện ở số ít thôn tổ, còn lại hầu hết chưa được các địa phương quan tâm.
- Trên địa bàn thành phố đang triển khai các dự án cải thiện vệ sinh môi trường, tuy nhiên tiến độ thi công còn chậm làm cho việc giải quyết nước thải của thành phố gặp khó khăn khi tới mùa mưa bão, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình vệ sinh môi trường của thành phố.
 7. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế:
- UBND tỉnh Khánh Hòa chưa ban hành chỉ thị về xử lý việc quảng cáo số điện thoại và địa chỉ người làm dịch vụ không đúng nơi quy định mặc dù UBND thành phố đã có văn bản kiến nghị, do đó việc xử lý chưa hiệu quả, chưa đủ sức răn đe được người vi phạm.
- Mô hình thôn, tổ dân phố tự quản về vệ sinh môi trường và quảng cáo rao vặt, mô hình khu dân cư và gia đình tự quản về bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở một số địa bàn khu dân cư phát huy hiệu quả tốt. Tuy nhiên, Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và xã, phường chưa tổ chức đánh giá và nhân rộng mô hình.
8. Kiến nghị:
- Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành chỉ thị về xử lý việc quảng cáo số điện thoại và địa chỉ người làm dịch vụ không đúng nơi quy định để các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với UBND thành phố giải quyết triệt để tình trạng này, đảm bảo cảnh quan môi trường của thành phố du lịch.
- UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cải thiện vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- UBMTTQVN thành phố tổ chức kiểm tra và đánh giá các mô hình thôn, tổ dân phố tự quản về văn minh đô thị để phát huy sức mạnh toàn dân cùng nhau xây dựng thành phố Nha Trang xanh – sạch – đẹp – văn minh và thân thiện.
III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 và những năm đến:     
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị đã được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 “về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 02/4/2009 của UBND thành phố Nha Trang về thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị nhất là công tác tuyên truyền trực quan và tổ chức vận động nhân dân thực hiện quy chế nếp sống văn minh đô thị bằng nhiều hình thức. Tiếp tục phát huy hình thức xã hội hóa công tác tuyên truyền.
2. Xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế, nhất là bổ sung quy định về lĩnh vực cấm hút thuốc lá nơi công cộng hiện đã có Nghị định xử lý vi phạm hành chính và lĩnh vực buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch khi Chính phủ ban hành nghị định xử lý vi phạm hành chính...
3. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực nếp sống văn minh đô thị, đặc biệt là áp dụng xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự đô thị và an toàn giao thông; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra của các cơ quan chức năng và các Tổ Kiểm tra liên ngành, giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn của thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, xử lý hành chính theo từng nhiệm vụ được phân công trong việc thực hiện các nội dung của Quy chế đề ra.
4. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết triệt để trật tự đô thị và mỹ quan đô thị tại các điểm còn phức tạp như đường Tháp Bà, đường Trần Kim Hùng, đường Phương Sài, tuyến đường Võ Thị Sáu, đường Trường Sa, đường vòng núi Chụt, khu vực chợ Phước Thái, cảng Cầu Đá thuộc các phường Vĩnh Thọ, Phương Sơn, Phương Sài, Vĩnh Nguyên, Phước Long, Vĩnh Trường.
5. Tiếp tục thực hiện việc tổ chức huy động lực lượng ra quân bóc xóa việc dán quảng cáo rao vặt trên gốc cây, cột điện, cột đèn, trụ tín hiệu giao thông, viết, vẽ bậy lên các bức tường nơi công cộng, bên cạnh đó tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính nhằm hạn chế đến mức tối thiểu tình trạng dán quảng cáo rao vặt không đúng quy định.
6. Trong năm 2014, tập trung triển khai có hiệu quả 02 nội dung:
- Xử lý triệt để việc cột dây, đóng đinh vào cây xanh để treo quảng cáo, biển hiệu hoặc các loại đèn trang trí.
- Vận động cán bộ và nhân dân không rãi vàng mã khi đưa tang trên đường phố.
7. Lồng ghép việc triển khai thực hiện “Quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố để mang lại hiệu quả thiết thực; trong phong trào TDĐKXDĐSVH sẽ chỉ đạo, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường, các Ban vận động ở thôn, tổ dân phố tập trung vận động cán bộ và nhân dân không rải vàng mã khi đưa tang trên đường phố; có biện pháp chỉ đạo cụ thể, thiết thực để xây dựng các thôn, tổ dân phố văn hóa khi được công nhận danh hiệu phải đảm bảo thực hiện tốt Quy chế nếp sống văn minh đô thị trong đó chú trọng về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và mỹ quan đô thị. Kịp thời giải quyết tình trạng buôn bán tại các cổng thôn, tổ dân phố văn hóa.
8. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học của thành phố xây dựng cơ quan văn minh  xanh - sạch - đẹp. Thường xuyên tổ chức phong trào tổng dọn vệ sinh môi trường định kỳ và nhân ngày Môi trường Thế giới 5/6 ở từng khu dân cư, từng đường phố nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm vệ sinh môi trường tại các tuyến phố, tạo cảnh quan sạch đẹp và xây dựng nền nếp giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.
9. Định kỳ Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm; 05 năm triển khai thực hiện “Quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang” để tiếp tục đánh giá quá trình triển khai thực hiện Quy chế, đề ra giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn nhằm “xây dựng thành phố Nha Trang thành trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa của tỉnh; trung tâm khoa học kỹ thuật, giáo dục-đào tạo và dịch vụ của vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên; trung tâm du lịch- nghỉ dưỡng của cả nước và quốc tế; là nơi tổ chức các sự kiện lễ hội, văn hóa có ý nghĩa cấp quốc gia và quốc tế” theo tinh thần Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 04/4/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (Khóa XVI).
Trên đây là báo cáo tổng kết 5 năm về triển khai thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang (2009 – 2013), đề nghị các cơ quan, phòng ban đơn vị và UBND các xã, phường tùy theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Quy chế trên địa bàn thành phố Nha Trang./.

Tải văn bản đầy đủ tại đây.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
App VNEID
Chung tay day lui Covid
Nha Trang Diem Den An Toan
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 10

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 1839

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 74923

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6594052