1
First First First First First Second Third Four
10:28 ICT Thứ hai, 26/09/2022

Tổng kết hoạt động năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013

Thứ tư - 28/05/2014 07:53
PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
        1. Thuận lợi:
- Năm 2012, ngành văn hóa và thông tin thành phố tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động của Thành ủy Nha Trang về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “ xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.
- Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa; sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngành văn hóa - thông tin thành phố hoàn thành nhiệm vụ.
        2. Khó khăn:
- Công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, du lịch chưa được phân công rành mạch, cụ thể giữa tỉnh và thành phố.
- Đội ngũ cán bộ, công chức của ngành từ thành phố đến xã, phường chưa được bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước và kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, lại hoạt động kiêm nhiệm nên hiệu quả công việc không cao.
- Trong năm thiếu một lãnh đạo Phó Trưởng phòng, một công chức phụ trách văn hóa bị bệnh nghỉ dài hạn và nhân viên hợp đồng thiếu an tâm công tác.
       
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2012
 1. Công tác quản lý nhà nước
 1.1 Công tác tham mưu, xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước:
 Trong năm, Phòng đã tham mưu UBND thành phố xem xét và ký ban hành 117 văn  bản các loại trong đó tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020, Kế hoạch triển khai thực hiện “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thành phố giai đoạn 2012-2020.
 1.2. Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Phòng:
 Lãnh đạo Phòng đã tập trung hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin - tuyên truyền, đặc biệt là công tác tuyên truyền, cổ động trực quan thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương như: Mừng  Đảng - Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012; kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng cộng Sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2012); kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng Nha Trang – Khánh Hoà (02/4/1975-02/4/2012) và 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất Tổ quốc (30/4/1975-30/4/2012); kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5; Ngày giỗ Tổ Hùng Vương mồng 10 tháng 3 âm lịch; kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2012); tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ niệm 35 năm ngày Nha Trang nâng thị xã lên thành phố (30/3/1977-30/3/2012); kỷ niệm 12 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2012; kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2012; kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2012); Kỷ niệm 67 năm ngày Nha Trang- kháng chiến ( 23/10/1945-23/10/2012) tuyên truyền kỷ niệm 51 năm thảm họa dacam dioxin ở Việt Nam; tuyên truyền tháng “An toàn giao thông”; 68 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944-22/12/2012).
Ngoài ra, Phòng đã chủ động, phối hợp với các ban, ngành liên quan, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố; phòng, chống các loại tội phạm; phòng, chống các tệ nạn xã hội; giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm; tuyên truyền về dịch tai xanh ở lợn, dịch cúm gia cầm, dịch tay – chân – miệng, dịch sốt xuất huyết; tuyên truyền năm An toàn giao thông 2012; tuyên truyền công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012; công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2013; hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 14 năm 2012; Giờ Trái đất (27/3/2012); tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, tuyên tuyền Ngày môi trường thế giới (5/6); tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tham mưu UBND thành phố ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 914/UBND-VHTT ngày 21/3/2012 của UBND thành phố “về việc hướng dẫn treo Quốc kỳ trong các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm trên địa bàn thành phố” tại các xã, phường.
          - Chỉ đạo tổ chức thành công các Hội thi, Liên hoan, Hội diễn cấp thành phố như: Hội thi múa Lân thành phố lần thứ XVI – 2012, Liên hoan hát Dân ca – nhạc cổ thành phố lần thứ VI-2012, Hội diễn Nghệ thuật quần chúng thành phố lần thứ 12- 2012.
- Phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức, quản lý lớp tập huấn công tác xây dựng đời sống văn hóa và công tác Gia đình đối với các Thôn trưởng – Tổ trưởng dân phố, cán bộ lãnh đạo và Công chức Văn hóa – Thông tin, Thể thao, Gia đình và Du lịch 27 xã, phường.
- Đã hoàn thành công tác điều tra thiết chế văn hóa - thể thao trên toàn thành phố và bàn giao Phiếu điều tra cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa theo quy định.
-  Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức của đơn vị năm 2012.
- Tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Văn hóa – Thông tin, Thể thao, Gia đình và Du lịch 27 xã, phường năm 2011 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012 và tiến hành ký kết giao ước thi đua hoạt động Văn hóa – Thông tin, Thể thao, Gia đình và Du lịch 27 xã, phường năm 2012.
- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 29/KH-TU ngày 06/4/2012 của Thành ủy Nha Trang “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng  Đảng hiện nay”.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 06-10-2004 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về một số giải pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên trong thi hành nhiệm vụ phục vụ nhân dân và Công văn số 1497/UBND ngày 22/4/2011 của UBND thành phố về việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với CBCC trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân; Chỉ thị số 3633/UBND–NV ngày 08/8/2012 của UBND thành phố về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, chế độ công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 290/TB-UBND ngày 17/8/2012 của Ông Nguyễn Khắc Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại buổi làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin về hoạt động ngành 7 tháng đầu năm 2012.
- Đã hoàn thành nghiệm thu Cổng thông tin điện tử thành phố.
2. Các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành
2.1. Hoạt động sự nghiệp:
a) Công tác thông tin - tuyên truyền:
 Trung tâm Văn hóa – Thể thao đã thực hiện:
- 272 câu khẩu hiệu, 666 m2 pa nô, 33 buổi cổ động bằng xe, treo 2.500 lá cờ các loại.
b) Hoạt động văn hóa văn nghệ:                                        
  Đã tổ chức thành công 05 Hội thi, Liên hoan cấp thành phố, tham gia 02 Hội thi cấp tỉnh và dàn dựng 06 chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân và các Hội nghị của thành phố.
c) Hoạt động Thư viện: 
          - Đã cấp 1.307/1.000 thẻ độc giả đạt 131% so với chỉ tiêu giao, bổ sung 1148 bản sách, duy trì phục vụ tại chỗ 30.713 lượt đọc giả. Thực hiện luân chuyển tại chỗ 62.395 lượt sách, báo.
          - Tổ chức điểm báo Xuân Nhâm Thìn 2012 tại Thư viện thành phố với 150/100 loại báo, tạp chí phục vụ 350 lượt đọc giả.
- Luân chuyển sách về các trạm sách cơ sở là 900 bản.
- Xây dựng mới 02/02 trạm sách tại Trường THCS Bùi Thị Xuân, phường Vĩnh Nguyên, đạt 100%.
- Phục vụ sách lưu động 11 buổi tại các trường Tiểu học, phục vụ 4.270 em học sinh, luân chuyển 9.432 bản sách.
- Tổ chức thành công Hội thi kể chuyện sách Thiếu nhi lần thứ XI-2012, có 40 em tham gia. Kết quả 02 giải A; 04 giải B; 06 giải C; 08 giải khuyến khích.
         2.2. Về quản lý hoạt động văn hoá
 a) Công tác quản lý và tham mưu cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke
-  Đã tham mưu UBND thành phố triển khai cấp giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke theo phân cấp tại Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa là 09 cơ sở, trong đó có 01 cơ sở xin cấp đổi giấy phép kinh doanh, 08 cơ sở xin cấp mới.
- Phối hợp Phòng Nghiệp vụ Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa kiểm tra điều kiện hoạt động kinh doanh karaoke đối với 04 cơ sở, kết quả 04 cơ sở đủ điều kiện kinh doanh, trong đó có 01 cơ sở bổ sung thêm 03 phòng đủ điều kiện kinh doanh. 
- Đã tiếp nhận giấy phép quảng cáo ngắn hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đối với 155 đơn vị, trong đó băng rôn 1.162 cái; phướn 4.608 cái; cờ gắn trên xe diễu hành trên đường phố 12 lượt.
          - Thực hiện dán quảng cáo rao vặt đối với 13 tổ chức và hộ kinh doanh đăng ký dán tại 10 trạm thông tin quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố với tổng số 130 tờ .
b) Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính
-  Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và ngành cấp trên, Phòng đã chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành văn hoá - thông tin thành phố tiến hành kiểm tra 241/160 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng đạt tỷ lệ 150,6 % so với chỉ tiêu giao, so với cùng kỳ tăng 12,5%, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 70 trường hợp so với cùng kỳ giảm 25% , trong đó, 17 trường hợp vi phạm về hoạt động kinh doanh băng đĩa; 08 trường hợp vi phạm về kinh doanh karaoke; 30 trường hợp vi phạm về hoạt động trò chơi điện tử; 04 trường hợp vi phạm về kinh doanh cà phê; 02 trường hợp vi phạm về kinh doanh quầy bar; 09 trường hợp vi phạm quảng cáo. Đã tham mưu, đề xuất UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền 212.850.000 đồng/200.000.000đồng, tịch thu 3.891 đĩa DVD, VCD không dán nhãn. 
2.3.Công tác xây dựng đời sống văn hoá
- Về xây dựng đời sống văn hóa:
 Đã tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố năm 2011 và triển khai thực hiện phong trào năm 2012; tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản số 140/BCĐ- ĐSVH ngày 12/01/2012 về chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa năm 2012 và Kế hoạch số 2572/KH-UBND-VHTT ngày 04/6/2012 về thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020; tham mưu ban hành Quyết định công nhận mới và công nhận lại đối với 149 Thôn – TDPVH đạt danh hiệu Thôn văn hóa – Tổ dân phố văn hóa năm 2011 và tham mưu giao chỉ tiêu phát triển Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa – Tổ dân phố văn hóa năm 2012 cho các xã, phường.
- Xây dựng chương trình phối hợp giữa Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư trong giai đoạn mới.
- Về kết quả “xây dựng Gia đình văn hóa”; “Làng văn hoá - Tổ dân phố văn hóa”:
- Năm 2012 có 77.010/78.066 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 98,64%. Qua kết quả bình xét cuối năm có 73.477/76.694 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt tỷ lệ  95,8%.
- Đã phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố tiến hành kiểm tra 68 thôn, tổ dân phố đề nghị công nhận mới, công nhận lại danh hiệu văn hóa năm 2012.
          - Đã tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định cho phép xây dựng  Tổ dân phố văn hóa 13 Tây Nam của phường Vĩnh Hải và Tổ dân phố văn hóa 1 Vạn Hòa của phường Vạn Thạnh trong năm 2012.
-  Về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội:
          Tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên trên địa bàn toàn thành phố.
          + Việc cưới: trong năm có 1.993 đám cưới, trong đó có 196 trường hợp tổ chức theo nếp sống mới.
          + Việc tang: trong năm có 1139 đám tang, trong đó có 949 trường hợp khai tử đúng hạn, có 125 trường hợp hỏa táng.
2.4. Công tác di sản văn hoá:
- Để tăng cường công tác quản lý di sản văn hóa, Phòng đã tổ chức kiểm tra, quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố theo văn bản số 857/UBND-VHTT ngày 19/3/2012 của UBND thành phố. Đã thực hiện kiểm tra được 35/35 di tích lịch sử văn hóa và 04 đình, miếu chưa đủ điều kiện xếp hạng trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra không phát hiện di tích nào bị xâm phạm.
- Trong năm có 02 di tích được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh đó là đình Bích Đầm ( kiến trúc nghệ thuật) và Văn chỉ Vĩnh Xương ( di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật ).
- Về công tác trùng tu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa lịch sử đình, đền, miếu trên địa bàn. Năm 2012, đình Xuân Phong, xã Vĩnh Phương đã tu bổ với kinh phí được phê duyệt là 950.000.000 đồng.
-  Ngoài ra, Phòng đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; Trung tâm Quản lý di tích - Danh lam thắng cảnh Khánh Hòa tổ chức Hội thi tìm hiểu Di sản văn hóa cho 03 trường THCS trên địa bàn thành phố năm 2012.
2.5. Công tác thể dục, thể thao:
- Trung tâm Văn hoá - Thể thao đã tổ chức thi đấu 53/25 giải chính thức, đạt 212%; trong đó có 21 giải hội thao phối hợp. Tham gia 22/16 giải thi đấu cấp tỉnh, đạt 137%, kết quả đã đạt được nhiều thứ hạng cao trong mỗi giải tham gia( 11 giải nhất toàn đoàn và 200 huy chương các loại). Tham gia 04 giải toàn quốc ( giải Marathon Quốc tế, Quần vợt, bóng đá Cúp Larue, giải cờ vua các nhóm tuổi).  
- Năm 2012, toàn thành phố có 31.432/80.568 hộ gia đình thể thao thường xuyên chiếm tỷ lệ 39 % so với hộ gia đình, so với cùng kỳ tăng 10,7%, 117.579/371.766  số người tập luyện thể thao thường xuyên chiếm tỷ lệ 31,6% so với dân số, so với cùng kỳ tăng 9,3%.
- Có 11/27 xã, phường đạt đơn vị thể dục, thể thao cấp tỉnh và 05/27 xã, phường đạt đơn vị thể dục, thể thao cấp thành phố.
-  Đã tổ chức kiểm tra 35/25 cơ sở thể dục, thể thao trên địa bàn thành phố năm 2012, đạt tỷ lệ 140% theo chỉ tiêu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.
-  Ngoài ra, Phòng đã ban hành Kế hoạch phối hợp giữa Phòng Văn hóa và Thông tin với Công an thành phố Nha Trang về quản lý chỉ đạo hoạt động TDTT trong lực lượng Công an thành phố giai đoạn 2011-2015.
2.6. Công tác Du lịch:
- Đã tham mưu UBND thành phố tăng cường kiểm tra các hoạt động buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch trong đó tập trung tổ chức triển khai thực hiện Thông báo số 78/TB-UBND ngày 30.3.2012 của UBND thành phố Nha Trang “ về việc Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại cuộc họp giải quyết tình trạng buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách tại Chùa Long Sơn và các điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố”. Đã chỉ đạo Tổ Kiểm tra liên ngành về buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch thành phố đã tổ chức kiểm tra 48/48 lượt, đạt tỷ lệ 100%.
- Tổng lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố là 2.274.500 người/1.700.000 người đạt tỷ lệ 123% so với kế hoạch, so với cùng kỳ tăng 8,1% ; trong đó khách quốc tế là 534.400 người so với cùng kỳ tăng 37,1%; khách nội địa là 1.606.100 người. Số ngày khách lưu trú 4.360.000 ngày; trong đó ngày khách quốc tế là 1182.500 ngày; khách nội địa là 3.178.100 ngày. Tổng doanh thu du lịch 2.564 tỷ đồng/1.800 tỷ, đạt tỷ lệ 142,4% so với kế hoạch năm.
- Tàu biển cập bến 34 tàu với số khách lên bờ tham quan 39.500 người tăng 2.350 khách so với năm 2011.
- Đã tổ chức kiểm tra 91/35 cơ sở lưu trú du lịch, đạt tỷ lệ 260% so với chỉ tiêu của Sở giao, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 07 cơ sở, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 14.250.000 đồng.
2.7. Công tác gia đình:  
- Đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 498/UBND-VHTT ngày 21/02/2012 về triển khai công tác gia đình năm 2012 và Kế hoạch số 2657/UBND-VHTT ngày 07/6/2012 về triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6/2012.
- Đã tổ chức gặp mặt 162 đại biểu là Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống bạo lực gia đình, chuyên trách công tác gia đình, Chủ nhiệm CLB gia đình phát triển bền vững, Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng và Gia đình văn hóa tiêu biểu của 27 xã, phường nhân kỷ niệm 12 năm ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2000-28/6/2012.
- Đã ban hành văn bản hướng dẫn và cấp sổ cho các xã, phường báo cáo thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Số vụ bạo lực xảy ra trong năm là 28 vụ bạo lực gia đình thuộc phường Vĩnh Phước, Vạn Thạnh, Phước Tân, xã Phước Đồng, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh và Vĩnh Thái giảm 16% so với năm 2011 trong đó đã hòa giải thành 14 vụ. Riêng phường Vạn Thạnh đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 01 vụ bạo lực gia đình, đề xuất Chủ tịch UBND phường xử phạt với số tiền 1.000.000 đồng.
2.8. Công tác báo chí, phát thanh, xuất bản: 
a) Công tác báo chí:
- Đã tổng hợp 707 tin bài viết về thành phố Nha Trang từ các báo Khánh Hòa, Tuổi trẻ và Pháp luật và đã tham mưu UBND thành phố báo cáo tình hình cung cấp thông tin cho báo chí và tình hình phát ngôn cho Sở Thông tin và Truyền thông quý I, II, III và IV /2012 có 61 lượt cơ quan phòng, ban, công ty, UBND 27 xã, phường báo cáo tình hình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí với tổng số lượt cung cấp thông tin là 99, số lượt phát ngôn là 117.
- Đã tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 25/3/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí và tạo điều kiện cho phóng viên báo chí tác nghiệp đến tất cả CBCCNV cơ quan và Công chức Văn hóa - Thông tin, Thể thao, Gia đình và Du lịch 27 xã, phường biết, thực hiện.
- Đã tham mưu UBND thành phố tổ chức đoàn đi thăm các cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ( 21/6).
b) Công tác phát thanh:
Trong năm, đã biên tập 30 bài hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, phường.
c) Công tác xuất bản:
  Đã tổ chức kiểm tra 17 cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm, in ấn, photocopy, qua kiểm tra không phát hiện trường hợp nào vi phạm.
2.9. Công nghệ thông tin; internet:
- Đã tổ chức kiểm tra 110/100 cơ sở kinh doanh hoạt động internet, đạt tỷ lệ 110% so với chỉ tiêu thành phố giao, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 14 trường hợp, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 11.400.000 đồng và tổ chức ký cam kết đối với 14/26 hộ kinh doanh đại lý internet gần trường học trên địa bàn thành phố.
- Tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện báo cáo cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT – truyền thông năm 2012 và triển khai  vận động tài trợ cho Chương trình “Máy tính cho cuộc sống” do UBND tỉnh phát động.
- Đã tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản sau:
+ Công văn số 3716/UBND-VHTT ngày 13/8/2012 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1480/UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành Quy định quản lý, sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
+ Công văn số 3694/UBND-VHTT ngày 13/8/2012 về báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương.
+ Công văn số 3402/UBND-VHTT ngày 23/7/2012 về việc phúc đáp Công văn số 713/STTTT-TTr ngày 04/7/2012 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc đại lý Internet kinh doanh trò chơi điện tử, trò chơi trực tuyến.
2.10. Bưu chính - Viễn thông: 
 Đã tham mưu UBND thành phố ban hành Công văn số 2133/UBND-VHTT ngày 24/5/2012 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tăng cường công tác quản lý tần số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và báo cáo kết quả kiểm tra sử dụng điện thoại không dây chuẩn DECT 0.6 trái phép theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa.
          3. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị:
-  Trong năm, đã tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản số 139/UBND-VHTT ngày 12/01/2012 về chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố năm 2012.
- Tổ chức triển khai thực hiện Thông báo số 106/TB-UBND ngày 07/5/2012 của UBND thành phố về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp Ban Chỉ đạo sơ kết thực hiện Quy chế NSVM đô thị năm 2011 và thực hiện nhiệm vụ năm 2012.
- Đã tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Nha Trang tại văn bản số 2250/UBND-VHTT ngày 02/6/2012 về tăng cường kiểm tra, xử lý việc dán quảng cáo số điện thoại, địa chỉ người làm dịch vụ không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố.
- Đã thực hiện treo 50 băng rôn (trong đó xã hội hóa 40 câu), 36m2 pano tuyên truyền Quy chế nếp sống văn minh đô thị; cấp phát 2.000 cuốn sách tài liệu (tái bản lần 3) về Quy chế nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố đến các ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội của các xã, phường và hộ gia đình của các phường: Phương Sài, Phước Tiến và Lộc Thọ và cổ động bằng xe được 05 buổi.
- Phối hợp với Thành đoàn Nha Trang và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố ra quân tẩy xóa số điện thoại, địa chỉ người làm dịch vụ không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch số 798/UBND-VHTT ngày 13/3/2012 của UBND thành phố.
- Kiểm tra 16 phường nội thành về triển khai thực hiện công văn số 2250/UBND-VHTT ngày 02/6/2012 của UBND thành phố Nha Trang về tăng cường kiểm tra, xử lý việc dán quảng cáo số điện thoại, địa chỉ người làm dịch vụ không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố. Đồng thời, báo cáo UBND thành phố kết quả triển khai thực hiện Công văn số 2250/UBND-VHTT ngày 02/6/2012 của UBND thành phố Nha Trang về tăng cường kiểm tra, xử lý việc dán quảng cáo số điện thoại, địa chỉ người làm dịch vụ không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố.
- Đã tổ chức kiểm tra thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị tại 26/27 thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố theo Thông báo kết luận số 290/TB-UBND ngày 17/8/2012 của Ông Nguyễn Khắc Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại buổi làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin về hoạt động ngành 7 tháng đầu năm 2012.
- Tổ Kiểm tra liên ngành về thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị thành phố tổ chức kiểm tra 53/48 lượt đạt tỷ lệ 110,4 %, có 10 trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền phạt là 43.750.000 đồng. Lập 14 biên bản làm việc chuyển giao các xã, phường như: Phước Long, Tân Lập, Ngọc Hiệp, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thọ, Lộc Thọ, Phước Hải, Vạn Thạnh, Vạn Thắng và Phước Tiến xử lý chấn chỉnh tình trạng quảng cáo rao vặt trên các trụ đèn, trụ tín hiệu giao thông, trên cột điện và bức tường.
4. Công tác cải cách hành chính:
- Đã kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố thuộc các lĩnh vực do ngành quản lý và tổ chức  phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác cải cách hành chính đến từng cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan biết, thực hiện theo quy định.
- Đã thực hiện báo cáo định kỳ, đúng thời gian quy định về thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
- Đã thực hiện biên soạn bộ thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trình thành phố phê duyệt.
 
 
5. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo:
- Trong năm, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, công chức và nhân viên; đồng thời đề ra kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động, quản lý của đơn vị, nên năm qua, tình hình nội bộ cơ quan chưa xảy ra các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Mỗi cán bộ, công chức và nhân viên đều có ý thức chấp hành tốt các quy chế, nội quy của cơ quan, tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
- Đã tham mưu UBND thành phố giải quyết 07 đơn kiến nghị, khiếu nại giải quyết về giảm mức phạt vi phạm hành chính và gây tiếng ồn.
6. Công tác phòng, chống tham nhũng:
 Trong năm, đơn vị đã chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời thực hiện nghiêm các định mức chi hoạt động chuyên môn của đơn vị theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.
7. Công tác hoạt động xã hội hóa
 Năm 2012, thành phố đã kêu gọi xã hội hóa hoạt động lĩnh vực thể dục, thể thao được 370.150.000 đồng và lĩnh vực hoạt động thông tin, tuyên truyền là 97.416.000đồng.
8. Hoạt động văn hoá - thông tin – thể thao cơ sở:
- Công chức văn hoá - thông tin, thể thao, gia đình và du lịch các xã, phường đã tham mưu cho UBND cấp mình tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương như: tổ chức tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền Quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn; phòng, chống các tệ nạn xã hội, phòng, chống tội phạm, năm an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống dịch sốt xuất huyết, dịch lợn tai xanh, dịch cúm gia cầm và tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị của thành phố giao.
- Đã tham gia đầy đủ các Hội thi, Hội diễn, Liên hoan cấp thành phố và tổ chức các chương trình văn nghệ quần chúng nhân dịp chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và địa phương.
          - Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn.
Kết quả thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan:
- Tổ chức thực hiện 460 m2 pa nô, 1896 câu khẩu hiệu, 121 lượt xe cổ động trực quan, 1044 lượt tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, phường.
          - Đã tham mưu cho UBND xã, phường tiếp tục thực hiện công tác đẩy mạnh thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở khu dân cư và đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn và triển khai thực hiện công tác gia đình, thể dục, thể thao.
- Đã tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa gần       671 trường hợp, trình cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là: 106.350.000 đồng.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm:
- Năm 2012, lãnh đạo Phòng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy và hướng dẫn của ngành cấp trên để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác của đơn vị theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm; đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ công tác đột xuất do UBND thành phố và ngành cấp trên giao.
- Sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan và sự giúp đỡ của các Phòng nghiệp vụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa và Công chức văn hóa - thông tin, thể thao, gia đình và du lịch 27 xã, phường đã tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.
- Tổ chức triển khai kịp thời các hoạt động thông tin - tuyên truyền, cổ động trực quan thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố.
- Chỉ đạo xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, quảng cáo panô, hộp đèn và quảng cáo rao vặt theo chỉ đạo của UBND thành phố, góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn thành phố.
- Bên cạnh đó, đơn vị luôn chủ động quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, nhân viên, kiện toàn tổ chức, củng cố đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị. Nội bộ đơn vị tiếp tục được ổn định, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân viên trong thực thi công vụ được chấn chỉnh kịp thời.
2. Khuyết điểm:
Bên cạnh, những kết quả đạt được trong năm 2012, vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến:
Một là, công tác thông tin - tuyên truyền, cổ động trực quan chưa đáp ứng  kịp thời với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Hai là, công tác xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị chưa thực sự bền vững, thiếu đầu tư chiều sâu.
Ba là, công tác tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, du lịch còn  thiếu sót và bất cập, do chưa được phân cấp cụ thể.
a. Nguyên nhân khách quan:
- Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đã thay đổi một số nội dung và trách nhiệm triển khai thực hiện phong trào theo hướng dẫn mới của cấp trên nên còn lúng túng trong các bước tổ chức thực hiện.
- Tình hình hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, chèo kéo, đeo bám khách du lịch còn nhiều phức tạp, hoạt động quảng cáo rao vặt, quảng cáo số điện thoại, địa chỉ của người làm dịch vụ không đúng nơi quy định ngày càng tinh vi hơn.
b. Nguyên nhân chủ quan:
- Khối lượng công việc nhiều, một số cán bộ, công chức tuổi cao, năng lực công tác hạn chế, không đảm đương tất cả nhiệm vụ được giao, do đó một vài cán bộ, công chức phải kiêm nhiệm rất nhiều việc nên không hoàn thành nhiệm vụ được kịp thời.
- Một số cấp ủy đảng, chính quyền xã, phường chưa thật sự quan tâm đến công tác văn hóa – thông tin, nhất là công tác xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị và công tác thông tin,  tuyên truyền cổ động trực quan.
- Đội ngũ Công chức văn hóa – thông tin, thể thao, gia đình và du lịch cơ sở chưa được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp nên trong công việc còn lúng túng và thường xuyên thay đổi nhân sự.
- Công tác thực hiện quy chế phối hợp giữa các phòng, ban trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, tuyên truyền chưa được kịp thời và đồng bộ.
                                           PHẦN II
                      PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM  2013
I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG
Năm 2013, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang tiếp tục tham mưu cho Thành uỷ và UBND thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) về: “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (Khoá IX) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 ( Khoá VIII), trọng tâm là phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”, góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp và đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh trong xã hội. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ phục vụ kịp thời các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của thành phố; Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và hoạt động thể dục, thể thao, hoạt động du lịch và công tác gia đình trên địa bàn, nâng cao chất lượng các loại hình hoạt động văn hoá nghệ thuật lành mạnh, bài trừ các loại văn hóa phẩm phản động, độc hại và sự xâm lăng văn hóa của các thế lực thù địch. Thực hiện xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vận động các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa và phong trào văn hoá- văn nghệ quần chúng nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho các tầng lớp nhân dân.
 
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2013
1. Có 99% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa;
2. Có 94,3% hộ được công nhận gia đình văn hóa;
3. Có 64 % thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng Văn hóa, Tổ dân phố văn hóa”;
4. Xây dựng thêm 02 thôn, tổ dân phố văn hóa ;
5. Kiểm tra 160 lượt cơ sở hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa;
6. Kiểm tra 50 cơ sở lưu trú du lịch;
7. Kiểm tra 20 cơ sở Câu lạc bộ thể dục, thể thao;
8. Số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên là 106.380 đạt  28 % ;
9.Gia đình luyện tập thể dục thể thao là 23.282 hộ đạt  33,5 %;
10. Tiếp tục duy trì, củng cố hoạt động 353 Câu lạc bộ, Nhóm, phòng, chống bạo lực gia đình;
11. Kiểm tra 80 cơ sở đại lý hoạt động Internet;
12. 100 % di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh trên địa bàn được kiểm tra;
13. Kiểm tra 48 lượt về thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị;
14. Kiểm tra 48 lượt về ngăn chặn buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
        1. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan
- Tổ chức hướng dẫn các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động kịp thời các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thành phố bằng các hình thức cổ động trực quan như: khẩu hiệu, pano, ápphích, xe cổ động, triển lãm. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố; tuyên truyền kỷ niệm: 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2013); lần thứ 38 Ngày giải phóng Khánh Hoà (02/4/1975 – 02/4/2013); 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890 – 19/5/2013 ); 68 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9; 68 năm Ngày Nha Trang- Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945-23/10/2013); 69 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2013). Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, quy định, hướng dẫn và kế hoạch của UBND thành phố nhằm cổ vũ, động viên nhân dân, cán bộ hăng hái tham gia thực hiện, góp phần đưa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của thành phố đi vào cuộc sống.
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động cho cán bộ chuyên trách văn hóa thông tin các xã, phường và các cộng tác viên đội thông tin cổ động cơ sở; tổ chức các đội thông tin cổ động các xã, phường cùng giao lưu, tham gia biểu diễn, tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị trong từng địa phương.
          2. Hoạt động văn hóa văn nghệ
-  Xây dựng và dàn dựng các chương trình nghệ thuật phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của  thành phố và các ngày lễ, kỷ niệm trong năm. Chú trọng tổ chức các hoạt động biểu diễn văn nghệ phục vụ cơ sở, nhất là đối với các khu vực xa trung tâm thành phố.
- Duy trì và nâng cao chất lượng các hội thi, liên hoan văn hoá văn nghệ quần chúng cấp thành phố.
- Mở lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động văn hóa văn nghệ cho cán bộ chuyên trách văn hóa thông tin các xã, phường và cán bộ phụ trách các câu lạc bộ văn hóa; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động đối với đội ngũ cộng tác viên văn hóa văn nghệ.
- Phối hợp với các xã, phường, cơ quan trong thành phố đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng; tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ với các đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh.
- Vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động và hỗ trợ các hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.
          3. Hoạt động Thư viện
- Khai thác bổ sung kịp thời các loại sách mới, có giá  trị nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu, học tập, giải trí của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng phục vụ nhằm quản lý tốt nguồn tư liệu sách báo và phục vụ thuận tiện độc giả.
- Phối hợp với các xã, phường và trường học xây dựng trạm đọc sách báo, luân chuyển sách về cơ sở và tăng cường phục vụ sách lưu động.
          4. Xây dựng đời sống văn hóa
- Nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố giai đoạn 2011-2015, tập trung xây dựng "Gia đình văn hoá, Thôn, Tổ dân phố văn hoá, Cơ quan văn hoá ".
- Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 29/10/2009 của Thành ủy Nha Trang về Triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ chính trị (khóa 8) về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội,  nhằm đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động mê tín dị đoan, xa hoa lãng phí trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
- Xây dựng thêm các Câu lạc bộ gia đình văn hóa, hướng dẫn các Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt theo định kỳ và giao lưu sinh hoạt giữa các Câu lạc bộ gia đình văn hóa
- Thực hiện xã hội hóa hoạt động văn hóa, vận động các tổ chức và cá nhân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
          5. Quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
-  Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật Quảng cáo trên địa bàn thành phố. Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa theo nội dung tinh thần Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc Ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng, Nghị định 88/CP của Chính phủ và Nghị định 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hóa không lành mạnh trên địa bàn thành phố.
          6. Hoạt động Thể dục, thể thao
          Tập trung triển khai thực hiện tốt Luật thể dục, thể thao và Nghị định 112/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật thể dục, thể thao và tổ chức phối hợp thực hiện chương trình phát triển ngành Thể dục - Thể thao tỉnh, thành phố giai đoạn 2011-2015. Tham mưu UBND thành phố tổ chức triển khai Đại hội Thể dục, Thể thao cấp thành phố và xã, phường năm 2013. Đồng thời, phối hợp với ngành thể dục, thể thao tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố và UBND các xã, phường quản lý tốt các hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn theo sự phân cấp của tỉnh.
          7. Công tác gia đình
           Tập trung tham mưu triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc theo tinh thần Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Đồng thời tập trung triển khai thực hiện tốt Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Phấn đấu giảm tỷ lệ số vụ bạo lực gia đình xẩy ra trên địa bàn thành phố từ 15-20%.
8. Công tác du lịch
  Tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động du lịch  năm 2013, nhằm hưởng ứng chương trình Festival Biển năm 2013. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm tình hình hoạt động của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố, đồng thời tiếp tục tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch, đảm bảo môi trường lành mạnh tại các điểm tham quan du lịch. Phấn đấu trong năm kiểm tra 48 lượt.
9. Công tác quản lý công nghệ thông tin, Internet
 Tiếp tục tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị 35/CT-UBND ngày 08/9/2010 của UBND tỉnh Khánh Hoà về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà”; triển khai thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 12/11/2010 của UBND tỉnh Khánh Hoà về ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà và thực hiện Chỉ thị 45/CT-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh Khánh Hoà về tăng cường quản lý việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông và sử dụng điện thoại không dây trên địa bàn tỉnh”.
10. Công tác báo chí, xuất bản
a) Về công tác báo chí:
  Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. Tổng hợp kịp thời các thông tin do báo chí viết về thành phố cho lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố để chỉ đạo giải quyết kịp thời.
b) Về công tác xuất bản:
           Thực hiện theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 của UBND thành phố về Ban hành Quy chế phối hợp giữa Phòng Văn hóa và Thông tin với Công an thành phố,  Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Phòng Kinh tế thành phố và UBND các xã, phường trong công tác kiểm soát, ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại trên địa bàn thành phố.
11. Thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị:
Tiếp tục tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị, tổ chức tuyên truyền, phổ biến một số điều trong Quy chế đã được UBND thành phố ban hành sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ. Tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. Thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các trường hợp cố tình vi phạm về vệ sinh môi trường, quảng cáo làm mất mỹ quan đô thị.
IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
Để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2013, cần thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:
- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy và hướng dẫn của ngành cấp trên để xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Xây dựng chương trình công tác năm 2013 ngay từ đầu năm, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, công chức, nhân viên; xác định và giao nhiệm vụ chỉ tiêu cụ thể cho từng bộ phận và cá nhân.
- Tham mưu thành phố đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể chính trị- xã hội thành phố và xã, phường tập trung xây dựng thành công các phường, xã, thôn, tổ dân phố văn hóa của thành phố.
- Nâng cao chất lượng nội dung và hình thức hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan nhằm tuyên truyền có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế -xã hội của thành phố.
- Đẩy mạnh phong trào văn hóa -văn nghệ quần chúng ở các xã, phường, cơ quan nhằm tạo cơ sở cho phong trào văn hóa- văn nghệ quần chúng trong thành phố phát triển vững chắc và toàn diện.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động văn hoá và  kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố.
- Tham mưu UBND thành phố kiện toàn và xác định trách nhiệm của các Đội, Tổ Kiểm tra liên ngành do Phòng phụ trách như: Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa- thông tin, Tổ Kiểm tra liên ngành về thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị, Tổ Kiểm tra liên ngành về kiểm tra, xử lý các đối tượng buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan du lịch.
- Phối hợp với các xã, phường xây dựng các trạm đọc sách báo và tổ chức các trạm đọc sách báo hoạt động có hiệu quả; thực hiện luân chuyển sách kịp thời cho các trạm có nhu cầu.
V. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
1. Đề nghị lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm chỉ đạo hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn thành phố.
2. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng tham mưu cho đội ngũ công chức cấp huyện, thị xã, thành phố về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
3. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm đến công tác khen thưởng đội ngũ cán bộ, công chức công tác tại các xã, phường nhằm động viên tinh thần đối với cán bộ cơ sở.
Trên đây là báo cáo Tổng kết hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, du lịch và công tác gia đình năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Phòng Văn hóa và Thông tin./.

Những tin mới hơn

 
App VNEID
Chung tay day lui Covid
Nha Trang Diem Den An Toan
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 2202

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 75286

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6594415