1
First First First First First Second Third Four
05:51 ICT Thứ bảy, 08/10/2022

BÁO CÁO Công tác văn hóa và thông tin Tháng 7 năm 2017

Thứ ba - 25/07/2017 08:47
I. CÔNG TÁC THAM MƯU, ĐIỀU HÀNH
1. Công tác tham mưu:
 Trong tháng, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành 14 văn bản, trong đó: 01 Kế hoạch, 01 Quyết định, 01 báo cáo, 11 văn bản hành chính.
- Quyết định số 15334/QĐ-BTC-VHTT ngày 04/7/2017 V/v khen thưởng các gia đình có thành tích xuất sắc tại Hội thi xây dựng “ Gia đình hạnh phúc” thành phố Nha Trang lần thứ II năm 2017;
- Kế hoạch số 4297/KH-UBND-VHTT ngày 06/7/2017 về Kiểm tra các hoạt động kinh doanh du lịch phục vụ khách du lịch quốc tế Trung Quốc trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2017;
- Báo cáo số 4498/BC- UBND-VHTT ngày 12/7/2017 Công tác bảo vệ môi trường tronh lĩnh vực du lịch và đánh giá sự phù hợp của Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Nha Trang;
- Công văn số 4175/UBND-VHTT ngày 03/7/2017 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 3779/KH-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa;
- Công văn số 4168/UBND-VHTT ngày 03/7/2017 V/v thực hiện thông tin, tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi mã vùng;
- Công văn số 4176/UBND-VHTT ngày 03/7/2017 V/v chi trả nhuận bút và phụ cấp cho việc điều hành hoạt động Cổng thông tin thành phố tháng 5/2017;
- Công văn số 4231/UBND-VHTT ngày 04/7/2017 V/v phê duyệt hoạt động quảng cáo trên Cổng thông tin điện tử tổng hợp thành phố;
- Công văn số 4296 /UBND-VHTT ngày 06/7/2017 V/v triển khai sử dụng phần mền Khảo sát ý kiến khách hàng;
- Công văn số 4454/UBND-VHTT ngày 11/7/2017 V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí tu bổ cấp thiết đình Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên;
- Công văn số 4490/UBND-VHTT ngày 12/7/2017 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 14/2016/TT-BVHTTDl, ngày 21/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Công văn số 4511/UBND-VHTT ngày 13/7/2017 V/v giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ phần mềm công nghệ thông tin tiêu biểu Việt Nam 2017;
- Công văn số 4595/UBND-VHTT ngày 17/7/2017 V/v cung cấp thông tin kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;
- Công văn số 4594/UBND-VHTT ngày 17/7/2017 V/v thực hiện kiểm tra hoạt động dịch vụ photocopy, in trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2017;
- Công văn số 4598/UBND-VHTT ngày 17/7/2017 V/v thực hiện kiểm tra các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2017;
2. Công tác điều hành:
Trong tháng lãnh đạo đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Tham mưu báo cáo Tổng kết và khen thưởng công tác phục vụ Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa 2017.
- Tham mưu họp Ban Chỉ đạo chuẩn bị Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng “ Đô thị văn minh- Công dân thân thiện”.
- Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hóa và thông tin 6 tháng đầu năm 2017.
- Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về công tác văn hóa- thông tin cho 13 công chức Văn hóa- Xã hội xã, phường mới bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác, mới hợp đồng.
- Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; quảng cáo; mỹ quan đô thị; trò chơi điện tử; hoạt động kinh doanh du lịch và kiểm tra, xử lý chèo kéo khách tại các điểm tham quan du lịch, công nghệ thông tin tại các xã, phường.
- Tiếp tục thực hiện các văn bản theo chỉ đạo của UBND thành phố như:  Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND thành phố Về Ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ, Kế hoạch số 541/KH-UBND ngày 24/01/2017 về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Nha Trang; Kế hoạch số 7016/KH-UBND ngày 02/12/2016 Về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, và Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.
          II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
1. Công tác thông tin - tuyên truyền:
 Đã hướng dẫn thực hiện thông tin, tuyên truyền trực quan kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương như: 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-2017), kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930 – 16/7/2017); tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Lập lại trật tự an toàn giao thông - mỹ quan đô thị đợt 2 năm 2017, thực hiện không rải tiền thật, rắc vàng mã trên đường đưa tang.
Kết quả thực hiện: Qua kiểm tra thực tế:
- Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Thực hiện 235 câu băng-rôn dọc.
- Phòng, chống tội phạm: Thực hiện 185 câu băng-rôn dọc.
- Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Thực hiện 135 câu băng-rôn dọc.
 
2. Về quản lý văn hoá- thông tin và quảng cáo:
a) Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke: Đã tiếp nhận 08 Thông báo của Sở Văn hóa và Thể thao về biểu diễn nghệ thuật.
          b) Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa- thông tin:
Trong tháng 7/2017, Đội Kiểm tra liên ngành văn hoá - thông tin thành phố đã tiến hành kiểm tra  35 cơ sở hoạt động kinh doanh (trong đó karaoke 04, biển hiệu, bảng quảng cáo 19, cơ sở kinh doanh đại lý Internet 11). Qua kiểm tra, đã phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 02 trường hợp, trong đó hoạt động kinh doanh karaoke 01 trường hợp, trò chơi điện tử 01 trường hợp. Đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 16.250.000 đồng.
 c) Công tác quảng cáo:
Trong tháng, Phòng tiếp nhận hồ sơ Thông báo quảng cáo băng - rôn do Sở Văn hóa và Thể thao cấp gồm 27 đơn vị, trong đó, băng - rôn dọc  1.205  tấm, khác 04 .
3. Công tác xây dựng đời sống văn hoá:
a) Về xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa:
b) Về xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.
Đã ban hành văn bản hướng dẫn các xã, phường thực hiện các tiêu chí “ Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “ Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.
          c) Kết quả vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
          + Việc cưới: có 215 đám cưới, trong đó có 00 trường hợp tổ chức theo nếp sống mới.
          + Việc tang: có 27/27 xã, phường báo cáo. Tháng 7/2017, trên địa bàn thành phố có 127 đám tang. Trong đó:
- 121 trường hợp chấp hành rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang đạt tỷ lệ 95,3 % (trong đó có 06 trường hợp là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức)
- 06 trường hợp không chấp hành (trong đó 00 có trường hợp là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức).
4. Công tác di sản văn hoá:
a) Về tu bổ di tích: Trong tháng 7/2017, đã tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản kiến nghị Sở Văn hóa và Thể thao hỗ trợ tu bổ khẩn cấp Di tích lịch sử văn hóa đình Bích Đầm bị gió lốc làm tóc mái, hư hỏng nặng.
6. Công tác thể dục, thể thao:
 Đã báo cáo kết quả Đại hội thể dục, thể thao lần thứ VIII cấp xã, phường, đến ngày 15/7/2017, toàn thành phố có 27/27 xã, phường đã tổ chức Đại hội xong với tổng số giải tổ chức là 140/135 giải, đạt 103,8%, có 5.332 người tham gia thi đấu. Tổng kinh phí chi cho Đại hội cấp cơ sở là 353.449.000 đồng và 92.190.000 đồng từ nguồn xã hội hóa.
 
 
 
7. Công tác du lịch:
- Trong tháng 7/2017, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố là 743.188 người; trong đó khách quốc tế là 121.113 người; khách nội địa là 622.075 người. Số ngày khách lưu trú 2.006.304 ngày khách; trong đó ngày khách quốc tế là 356.459 ngày; khách nội địa là 1.649.845 ngày. Tổng doanh thu du lịch đạt 1.662.577 triệu đồng.
- Tổ Kiểm tra liên ngành về kiểm tra, xử lý buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch thành phố đã tổ chức kiểm tra 05 lượt kiểm tra tại các điểm tham quan du lịch.
- Trong tháng 7/2017, có 04 tàu biển quốc tế cập cảng Nha Trang với 10.461 khách lên bờ tham quan thành phố.
8. Công tác gia đình:
- Trong tháng trên địa bàn thành phố không xảy ra bạo lực gia đình.
9. Công tác báo chí, phát thanh, xuất bản: 
a) Công tác báo chí:
Trong tháng 7/2017, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành: 01 văn bản về xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang.
b) Công tác phát thanh:
- Đã ban hành  văn bản hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như: Công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017, không rải tiền thật, rắc vàng mã trên đường đưa tang, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Tổng số lượt phát các bài tuyên truyền do Phòng hướng dẫn 253 lượt.
- Trong tháng 7/2017, tổng số cụm loa lắp đặt: 465 cụm, trong đó không hoạt động 19 cụm, hoạt động bình thường 446 cụm.
- Có 26 xã, phường báo cáo đúng hạn, 01 phường không báo cáo: Tân Lập chưa phân công cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh phường.
c) Xuất bản – Photocopy, in ấn:
- Tổ chức kiểm tra 04 cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, bán lẻ sách về nội dung thu hồi sách vi phạm “ Miếng ngon Hà Nội” của tác giả Vũ Bằng; “ Toàn tập 10 vạn câu hỏi vì sao- Thế giới loài cá, thế giới loài chim” của tác giả Thanh Huệ.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ photocopy, in năm 2017.
10. Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin:
 Đã báo cáo sơ kết công tác ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2017, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị và xã, phường thực hiện hoàn thành việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành ( E-office). Đến ngày 15/7/2017, toàn thành phố có 67 đơn vị đã sử dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử  và 47 đơn vị  sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng.
          11. Công tác bưu chính - viễn thông:      
- Về cấp phép Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng.
Trong tháng 7, đã tham mưu UBND thành phố cấp 04 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng đúng thời hạn.
12. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị:
 Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin thành phố tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động quảng cáo thương mại, đã tháo gỡ 02 băng - rôn quảng cáo treo sai quy định.
13. Hoạt động văn hoá - thông tin cơ sở:
a) Về hoạt động tuyên truyền trực quan:  Công chức Văn hóa – Xã hội, đã tham mưu chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn. Thực hiện được 395 câu băng - rôn và 200  pano ( 1x2).
b) Về hoạt động văn hóa – văn nghệ: Tham gia Liên hoan Đội tuyên truyền văn hóa lưu động thành phố năm 2017, Hội thi Tiếng hát Thương binh thành phố năm 2017.
c) Về công tác kiểm tra văn hóa - thông tin - du lịch - thể thao: Trong tháng 7/2017 có 11 xã, phường tổ chức kiểm tra được 29 lượt quảng cáo rao vặt; quảng cáo biển hiệu, internet, karaoke; qua kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở và tháo gỡ 05 phướn quảng cáo; thu giữ 439 tờ rơi quảng cáo.
c) Về hoạt động văn hóa - văn nghệ: Đã tổ chức được 13 chương trình văn hóa - văn nghệ phục vụ nhân dân.
          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
a) Ưu điểm: Trong tháng, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện tốt các  nhiệm vụ chính trị của thành phố giao như hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng, chống tội phạm, công tác kiểm tra hoạt động quảng cáo, dịch vụ văn hóa công cộng, trò chơi điện tử, chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan.
b) Hạn chế:
-  Công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh xã, phường chưa được quan tâm đúng mức, còn nhiều xã, phường chỉ thực hiện nhiệm vụ tiếp âm Đài 3 cấp, còn công tác phát thanh tuyên truyền tại địa phương không thực hiện.
- Trong tháng có 13 xã, phường thay đổi công chức Văn hóa - Xã hội, 03 nhân viên của Phòng Văn hóa- Thông tin nghỉ việc, nên hạn chế đến tiến độ, hiệu quả công tác của ngành đề ra.
IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG  8 NĂM 2017
1. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017); 72 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 11 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc( 19/8/1945-19/8/2017).
2. Tiếp tục tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; quảng cáo; thể dục, thể thao; hoạt động kinh doanh du lịch; trò chơi điện tử; văn minh đô thị.
3. Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Đô thị văn minh – Công dân thân thiện”.
4. Triển khai thực hiện công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh du lịch phục vụ khách du lịch quốc tế.
5.Tổ chức kiểm tra hoạt động dịch vụ thể dục thể thao và công tác photocoppy, in năm 2017.
6. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố mở lớp tập huấn công tác xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình, thể dục, thể thao cho lãnh đạo UBND và công chức Văn hóa – Xã hội các xã, phường.
 
          Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 7/2017 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8/2017 của Phòng Văn hóa và Thông tin.
 
 Kính báo cáo./.

Tải văn bản đầy đủ tại đây

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
App VNEID
Chung tay day lui Covid
Nha Trang Diem Den An Toan
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 1129

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28321

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6645030