1
First First First First First Second Third Four
05:05 ICT Thứ bảy, 08/10/2022

BÁO CÁO Công tác văn hóa và thông tin Tháng 8 năm 2017

Thứ năm - 24/08/2017 08:37
I. CÔNG TÁC THAM MƯU, ĐIỀU HÀNH
1. Công tác tham mưu:
 Trong tháng, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành 12 văn bản, trong đó: 01 Quyết định, 01 báo cáo, 10 văn bản hành chính.
- Quyết định số 4612/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 về việc thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành về các hoạt động kinh doanh du lịch quốc tế trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2017;
- Báo cáo số 5128/BC-BCĐ-VHTT ngày 07/8/2017 Báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng “ Đô thị văn minh- Công dân thân thiện” của thành phố Nha Trang;
- Công văn số 4326/UBND-VHTT ngày 07/7/2017 V/v thực hiện Thông tư 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công văn số 4674/UBND-VHTT ngày 20/7/2017 V/v chi trả nhuận bút và phụ cấp cho việc điều hành hoạt động Cổng thông tin thành phố tháng 6/2017;
- Công văn số 5429/UBND-VHTT ngày 17/8/2017 V/v chi trả nhuận bút và phụ cấp cho việc điều hành hoạt động Cổng thông tin thành phố tháng 7/2017;
- Công văn số 4707/UBND-VHTT ngày 20/7/2017 V/v báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp 6 tháng đầu năm 2017;
- Công văn số 4895 /UBND-VHTT ngày 27/7/2017 V/v tổ chức Hội thi tuyên truyền Di sản văn hóa thành phố Nha Trang năm 2017;
- Công văn số 4962/UBND-VHTT ngày 31/7/2017 V/v xử lý thông tin Báo Khánh Hòa phản ánh về thành phố Nha Trang;
- Công văn số 5004/UBND-VHTT ngày 01/8/2017 V/v kiểm soát, đảm bảo an toàn thông tin mạng;
 - Công văn số 5082/UBND-VHTT ngày 04/8/2017 V/v cung cấp thông tin về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị;
- Công văn số 5201/UBND-VHTT ngày 09/8/2017 xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang từ ngày 28/7/2017 đến ngày 01/8/2017;
- Công văn số 5203/UBND-VHTT ngày 09/8/2017 xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang từ ngày 03/8/2017 đến ngày 7/8/2017.
2. Công tác điều hành:
Trong tháng lãnh đạo đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Tham mưu UBND thành phố Tổng kết công tác phục vụ Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa 2017.
- Tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng “ Đô thị văn minh- Công dân thân thiện”.
- Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; quảng cáo; mỹ quan đô thị; trò chơi điện tử; hoạt động kinh doanh du lịch phục vụ khách du lịch quốc tế và kiểm tra, xử lý chèo kéo khách tại các điểm tham quan du lịch, công nghệ thông tin tại các xã, phường.
- Tiếp tục thực hiện các văn bản theo chỉ đạo của UBND thành phố như:  Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND thành phố Về Ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ, Kế hoạch số 541/KH-UBND ngày 24/01/2017 về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Nha Trang; Kế hoạch số 7016/KH-UBND ngày 02/12/2016 Về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, và Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.
          II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
1. Công tác thông tin - tuyên truyền:
 Đã hướng dẫn thực hiện thông tin, tuyên truyền trực quan kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017); 72 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 11 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc( 19/8/1945-19/8/2017) và tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương như: phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika, lập lại trật tự an toàn giao thông, không rải vàng mã, rắc tiền thật trên đường đưa tang.
Kết quả thực hiện treo băng-rôn dọc như sau:
  Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017): Thực hiện 333 câu băng-rôn dọc; lập lại trật tự an toàn giao thông đợt 2: Thực hiện 158 câu băng-rôn dọc; không rải vàng mã, rắc tiền thật trên đường đưa tang: Thực hiện 118 câu băng- rôn dọc.
2. Về quản lý văn hoá- thông tin và quảng cáo:
a) Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke: Đã tiếp nhận 08 Thông báo của Sở Văn hóa và Thể thao về biểu diễn nghệ thuật.
          b) Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa- thông tin:
Trong tháng 8 /2017, Đội Kiểm tra liên ngành văn hoá - thông tin thành phố đã tiến hành kiểm tra 24 cơ sở hoạt động kinh doanh (trong đó 03 cơ sở karaoke, biển hiệu, 17 bảng quảng cáo, 03 cơ sở kinh doanh đại lý Internet, 01 cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch quốc tế ). Qua kiểm tra, đã phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 01 trường hợp về sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam trong quảng cáo mà không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia Việt Nam. Đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 120.000.000 đồng.
 c) Công tác quảng cáo:
Trong tháng, Phòng tiếp nhận hồ sơ Thông báo quảng cáo băng - rôn do Sở Văn hóa và Thể thao cấp gồm 28 đơn vị, trong đó băng - rôn dọc 1.825 tấm,  băng-rôn ngang 21 tấm, khác 7.
3. Công tác xây dựng đời sống văn hoá:
Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố kiểm tra tình hình hoạt động 06 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và 38 Nhà Văn hóa - Khu thể thôn.
a) Về xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa:
Tham mưu UBND thành phố cho phép thôn Đất Lành, xã Vĩnh Thái phát động xây dựng thôn văn hóa.
b) Về xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.
          c) Kết quả vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
          + Việc cưới: có 150 đám cưới, trong đó có 00 trường hợp tổ chức theo nếp sống mới.
          + Việc tang: có 27/27 xã, phường báo cáo. Tháng 8/2017, trên địa bàn thành phố có 121 đám tang. Trong đó:
- 120 trường hợp chấp hành rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang đạt tỷ lệ 99,2 % (trong đó có 06 trường hợp là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức)
- 01 trường hợp không chấp hành (trong đó 00 có trường hợp là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức).
4. Công tác di sản văn hoá:
Trong tháng 8/2017, tham mưu UBND thành phố trong việc tu bổ khẩn cấp di tích lịch sử văn hóa đình Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên do gió lốc làm tốc mái nhà Chánh điện.
5. Công tác thể dục, thể thao:
7. Công tác du lịch:
- Trong tháng 8/2017, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố là 546.583 người; trong đó khách quốc tế là 193.395 người; khách nội địa là 353.188 người. Số ngày khách lưu trú 1.517.008 ngày khách; trong đó ngày khách quốc tế là 676.722 ngày; khách nội địa là 840.286 ngày. Tổng doanh thu du lịch đạt 1.743.673 triệu đồng.
- Tổ Kiểm tra liên ngành về kiểm tra, xử lý buôn bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch thành phố đã tổ chức kiểm tra 02 lượt kiểm tra tại các điểm tham quan du lịch.
- Trong tháng 8/2017, có 02 tàu biển quốc tế cập cảng Nha Trang với 7.684 khách lên bờ tham quan thành phố.
8. Công tác gia đình:
 Xã Vĩnh Trung, phường Phương Sơn đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Đề án “ Tuyên truyền, giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” giai đoạn 2016-2020. Trong tháng trên địa bàn thành phố xảy ra 02 vụ bạo lực gia đình ( 01 vụ trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh và 01 vụ trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc).
9. Công tác báo chí, phát thanh, xuất bản: 
a) Công tác báo chí:
Trong tháng 8/2017, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành: 03 văn bản về xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang.
b) Công tác phát thanh:
- Đã ban hành 01 văn bản hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như: Công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika.
- Trong tháng 8/2017, tổng số cụm loa lắp đặt: 466 cụm, trong đó không hoạt động  20 cụm, hoạt động bình thường 446 cụm. Tổng lượt phát tin tuyên truyền trong tháng là 1.705 lượt ( bao gồm tuyên truyền các nội dung như phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika, Không rải vàng mã trên đưa đường đưa tang, phòng, chống tội phạm, Luật phòng, chống mua bán người.
 - Có 26 xã, phường báo cáo đúng hạn, 01 phường không báo cáo: Tân Lập chưa phân công cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh phường.
c) Xuất bản – Photocopy, in ấn:
Đã tổ chức kiểm tra 30 cơ sở kinh doanh  dịch vụ photocopy, in năm 2017.
10. Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin:
Tham gia kiểm tra công tác công nghệ thông tin tại 06 xã, phường, qua kiểm tra đã kịp thời góp ý, chấn chỉnh về nghiệp vụ sử dụng văn bản điện tử cho 05 xã, phường.
          11. Công tác bưu chính - viễn thông:      
- Về cấp phép Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng.
Trong tháng 8,  không có tiếp nhận hồ sơ.
12. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị:
Đã ban hành văn bản số 741/ VHTT-VMĐT ngày 01/8/2017 V/v tổ chức ra quân tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định đợt 4/2017, kết quả có 27/27 xã, phường tổ chức ra quân tẩy xóa quảng cáo trên các tuyến đường do xã, phường quản lý.
Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin thành phố tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động quảng cáo thương mại, đã tháo gỡ 02 băng - rôn quảng cáo treo sai quy định.
13. Hoạt động văn hoá - thông tin cơ sở:
a) Về hoạt động tuyên truyền trực quan:  Công chức Văn hóa – Xã hội, đã tham mưu chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn. Thực hiện được 634 câu băng - rôn  ngang và băng rôn dọc và 86 m2  pano.
b) Về hoạt động văn hóa - văn nghệ: Đã tổ chức được 13 chương trình văn hóa - văn nghệ phục vụ nhân dân.
c) Về công tác kiểm tra văn hóa - thông tin - du lịch - thể thao: Trong tháng 8/2017 có 13 xã, phường tổ chức kiểm tra được 36 lượt quảng cáo rao vặt; quảng cáo biển hiệu, internet, karaoke; qua kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở và tháo gỡ 05 phướn quảng cáo.
          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
a) Ưu điểm: Trong tháng, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện tốt các  nhiệm vụ chính trị của thành phố giao như: hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố, công tác kiểm tra hoạt động quảng cáo, dịch vụ văn hóa công cộng, trò chơi điện tử, các cơ sở hoạt động kinh doanh phục vụ khách du lịch quốc tế, chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan.
b) Hạn chế:
Do đội ngũ công chức Văn hóa - Xã hội xã, phường thay đối 15 xã, phường nên nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố gặp không ít khó khăn về hoạt động của ngành ở cơ sở.
IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG  9 NĂM 2017
1. Tiếp tục tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017), công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.
2. Tiếp tục tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; quảng cáo; thể dục, thể thao; hoạt động kinh doanh du lịch phục vụ khách quốc tế; trò chơi điện tử; văn minh đô thị, hoạt động dịch vụ thể dục thể thao và công tác photocoppy, in năm 2017.
3. Tổ chức, sơ kết đánh giá kết quả nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2017.
4. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới tại 06 các xã, phường phát động năm 2016.
5. Tham mưu UBND thành phố họp đánh giá tình hình hoạt động 06 Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 38 Nhà Văn hóa- Khu thể thao thôn.
          Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 8/2017 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9/2017 của Phòng Văn hóa và Thông tin.

Tải văn bản đầy đủ tại đây

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
App VNEID
Chung tay day lui Covid
Nha Trang Diem Den An Toan
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 870

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28062

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6644771