1
First First First First First Second Third Four
06:22 ICT Thứ bảy, 08/10/2022

Báo cáo công tác văn hóa và thông tin tháng 5 năm 2017

Thứ ba - 23/05/2017 13:47
I. CÔNG TÁC THAM MƯU, ĐIỀU HÀNH
1. Công tác tham mưu:
 Trong tháng, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành 20 văn bản, trong đó: 04 Quyết định, 02 báo cáo, 14 văn bản hành chính.
- Công văn số 2298/UBND-VHTT ngày 24/4/2017 V/v thực hiện kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2017.
- Công văn số 2518/UBND-VHTT ngày 03/5/2017 V/v góp ý Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức thí điểm “Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm VH-TT xã và Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn”.
- Công văn số 2516/UBND-VHTT ngày 03/5/2017 V/v tiếp tục tăng cường QLNN về hoạt động lữ hành quốc tế và hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch.
- Công văn số 2460/UBND-VHTT ngày 28/4/2017 V/v tổ chức Trại sáng tác Mỹ thuật năm 2017 tại Nha Trang.
- Công văn số 2373/UBND-VHTT ngày 26/4/2017 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 17/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa
- Công văn số 2385/UBND-VHTT ngày 26/4/2017 V/v xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang từ ngày 14/4/2017 đến ngày 17/4/2017.
- Công văn số 2519/UBND-VHTT ngày 03/5/2017 xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang từ ngày 18/4/2017 đến ngày 21/4/2017.
- Báo cáo số 2414/BC-BTC ngày 26/4/2017 về kết quả tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thị xã Nha Trang lên thành phố (30/3/1977-30/3/2017).
- Công văn số 2509/UBND-VHTT ngày 03/5/2017 V/v góp ý dự thảo quyết định ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa.
- Công văn số 2520/UBND-VHTT ngày 03/5/2017 V/v trả lời xã hội hóa tuyên truyền kết hợp quảng cáo trên một số pano quảng cáo ở Nha Trang.
- Công văn số 2417/UBND-VHTT ngày 27/4/2017 V/v thực hiện nghiêm túc việc sử dụng, trao đổi văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (E-Office).
- Báo cáo số 2564/BC-UBND-VHTT ngày 05/5/2017 về kết quả 10 năm triển khai, thực hiện, Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 29/4/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
- Công văn số 2568/UBND-VHTT ngày 05/5/2017 V/v xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang từ ngày 24/4/2017 đến 25/4/2017.
- Quyết định số 1566/UBND-VHTT ngày 03/5/2017 về việc xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” năm 2017.
- Quyết định số 1567/UBND-VHTT ngày 03/5/2017 về việc xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2017.
- Quyết định số 1876/UBND-VHTT ngày 12/5/2017 về việc xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” năm 2017.
- Quyết định số 1877/UBND-VHTT ngày 12/5/2017 về việc xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2017.
- Công văn số 2592/UBND-VHTT ngày 05/5/2017 V/v triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017.
- Công văn số 2705/UBND-VHTT ngày 11/5/2017 V/v đề nghị hỗ trợ phối hợp bàn giao nhanh tài sản thuộc dự án Kiểm tra, kiểm soát TTHC tỉnh Khánh Hòa.
2. Công tác điều hành:
Trong tháng lãnh đạo đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan năm 2017.
- Tổ chức triển khai Nghị định 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ.
- Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; quảng cáo; trò chơi điện tử; hoạt động kinh doanh du lịch và kiểm tra, xử lý chèo kéo khách tại các điểm tham quan du lịch, công nghệ thông tin tại các xã, phường.
- Tổ chức phổ biến các văn bản theo chỉ đạo của UBND thành phố như: Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.
          II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
1. Công tác thông tin - tuyên truyền:
- Tổ chức hướng dẫn tuyên truyền trực quan: Kỷ niệm 63 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2017); 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2017); triển khai Nghị định 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ; biển, đảo, An toàn giao thông, phòng, chống các tệ nạn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm và tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố năm 2017.
-  Kết quả thực hiện về tuyên truyền trực quan: Đã treo 114 câu khẩu hiệu tuyên truyền về kỷ niệm 63 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ; 161 câu khẩu hiệu tuyên truyền về kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 174 câu khẩu hiệu tuyên truyền về An toàn thực phẩm và 91 câu khẩu hiệu tuyên truyền về biển, đảo.
 
2. Về quản lý văn hoá- thông tin và quảng cáo:
a) Công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật và cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke:
Trong tháng đã tiếp nhận 05 hồ sơ thông báo về tổ chức chương trình ca nhạc trên địa bàn thành phố.
          b) Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa- thông tin:
Trong tháng 5/2017, Đội Kiểm tra liên ngành văn hoá - thông tin thành phố đã tiến hành kiểm tra 26 cơ sở hoạt động kinh doanh (trong đó karaoke 11; quảng cáo bằng băng rôn 03; biển hiệu, bảng quảng cáo 13). Qua kiểm tra, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 03 trường hợp (biển hiệu, bảng quảng cáo). Đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 37.500.000 đồng.
 c) Công tác quảng cáo:
Trong tháng, Phòng tiếp nhận hồ sơ Thông báo quảng cáo băng - rôn do Sở Văn hóa và Thể thao cấp gồm 13 đơn vị, trong đó, băng - rôn dọc 735 tấm, khác 04.
d) Hoạt động văn hóa và văn nghệ:
Chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố đã chương trình giao lưu giữa cácCâu lạc bộ Thơ ca nhạc xã, phường với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu.
4. Công tác xây dựng đời sống văn hoá:
a) Về xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa:
Trong tháng phường Xương Huân, Phước Hải, Vạn Thắng đã tổ chức Lễ phát động xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2017.
          b) Kết quả vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
          + Việc cưới: có 174 đám cưới, trong đó có 00 trường hợp tổ chức theo nếp sống mới.
          + Việc tang: có 22/27 xã, phường báo cáo, Vĩnh Trung, Xương Huân, Vĩnh Hải, Phương Sài, Phước Tân không báo cáo. Tháng 5/2017, trên địa bàn thành phố có 99 đám tang. Trong đó:
- 93 trường hợp chấp hành rải vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang đạt tỷ lệ 93,9 % (trong đó có 6 trường hợp là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức)
- 06 trường hợp không chấp hành (trong đó 00 có trường hợp là gia đình đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức).
5. Công tác di sản văn hoá:
a) Về tu bổ di tích: Đã báo cáo tình hình thực hiện công tác tu bổ di tích giai đoạn 2016-2017 tại 04 xã, phường cho UBND thành phố.
b) Công tác quản lý, kiểm tra các lễ hội, di tích:
Trong tháng 5/2017, trên địa bàn thành phố Nha Trang có 03 đình tổ chức lễ cúng xuân.
6. Công tác thể dục, thể thao:
Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các xã, phường tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao các cấp lần thứ VIII- 2017. Trong tháng Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố, UBND phường Lộc Thọ tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao lần thứ VIII – 2017.
7. Công tác du lịch:
- Trong tháng 5/2017, tổng số khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố là 378.027 người; trong đó khách quốc tế là 111.354 người; khách nội địa là 266.673 người. Số ngày khách lưu trú 972.938 ngày khách; trong đó ngày khách quốc tế là 409.971 ngày; khách nội địa là 562.967  ngày. Tổng doanh thu du lịch đạt 1.165 tỷ đồng.
- Tổ Kiểm tra liên ngành về buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch thành phố đã tổ chức kiểm tra 01 lượt kiểm tra tại các điểm tham quan du lịch trong dịp lễ 30/4/2017.
- Trong tháng 5/2017, Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa và Thông tin thành phố đã phối hợp với UBND các phường trung tâm trên địa bàn thành phố tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố: trong tháng 4 và tháng 5 năm 2017, đã tổ chức kiểm tra đột xuất trong dịp lễ 30/4 và 01/5/2017 được 16 cơ sở và kiểm tra theo kế hoạch năm 2017 được 15 cơ sở lưu trú, qua kiểm tra các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, có khai báo giá và chấp hành đăng ký lưu trú đối với du khách.
8. Công tác gia đình:
Trong tháng, trên địa bàn thành phố xảy ra 03 vụ bạo lực gia đình, trong đó 01 vụ tại phường Phương Sơn và 02 vụ tại xã Vĩnh Lương. Cả 3 vụ đã hòa giải thành.
9. Công tác báo chí, phát thanh, xuất bản: 
a) Công tác báo chí:
Trong tháng 5/2017, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành: 03 văn bản về xử lý thông tin báo chí phản ánh về thành phố Nha Trang.
b) Công tác phát thanh:
- Hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở: tuyên truyền công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm; công tác phân luồng giao thông tạm thời một số tuyến đường trên địa bàn thành phố. Tổng số lượt phát các bài tuyên truyền do Phòng hướng dẫn 297 lượt.
- Trong tháng 5/2017, số cụm loa hoạt động: 394 cụm, trong đó 19 cụm không hoạt động, 375 cụm hoạt động bình thường.
- Có 22 xã, phường báo cáo đúng hạn, 5 xã, phường không báo cáo: Vĩnh Ngọc, Vĩnh Trường, Phước Tân, Vạn Thắng, Lộc Thọ.
c) Xuất bản – Photocopy, in ấn: Thực hiện báo cáo danh sách các cơ sở in, kinh doanh xuất bản phẩm, photocopy năm 2017 cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa.
10. Công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin:
- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố và phối hợp tiến hành kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin và hạ tầng công nghệ thông tin của UBND các xã, phường năm 2017.
- Đã rà soát, thống kê đề nghị UBND thành phố trang bị bổ sung 15 máy quét cho bộ phận Một cửa của 15 UBND xã, phường.
- Đã tham mưu UBND thành phố kiến nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa  việc cấp mới, suy trì, điều chỉnh thông tin liên quan đến tài khoản thư điện tử công vụ tỉnh của thành phố Nha Trang.
          11. Công tác bưu chính- viễn thông:       
 Internet:
+ Về cấp phép Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng:
 Phòng đã tiếp nhận 02 đơn xin cấp Giấy chứng nhận. Đã kiểm tra cấp phép có 02 hồ sơ đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận.
b) Bưu chính:
12. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị:
- Hướng dẫn các xã, phường tiếp tục thực hiện công tác tẩy xóa quảng cáo rao vặt đảm bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn.
13. Hoạt động văn hoá - thông tin cơ sở:
a) Về công tác tuyên truyền trực quan:  Công chức Văn hóa – Xã hội, đã tham mưu chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn. Thực hiện được 590 câu băng rôn và 196 m2  pano.
b) Về công tác kiểm tra văn hóa: Trong tháng 5/2017 có 08 phường tổ chức kiểm tra được 29 lượt quảng cáo rao vặt; quảng cáo biển hiệu, internet, karaoke; qua kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở và tháo gỡ 03 phướn quảng cáo, 01 bảng hiệu; thu giữ 660 tờ rơi quảng cáo. Phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 02 trường hợp, với tổng số tiền phạt: 15.350.000 đồng.
c) Về hoạt động văn hóa - văn nghệ: Đã tổ chức được 17 chương trình văn hóa - văn nghệ phục vụ nhân dân trong đợt chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017) và tổ chức Lễ phát động xây dựng Phường đạt Chuẩn văn minh đô thị.
          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
a) Ưu điểm: Trong tháng, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện tốt các  nhiệm vụ chính trị của thành phố giao như hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng 63 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ ( 07/5/1954-07/5/2017), 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017), tuyên truyền biển, đảo và an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa - thông tin, quảng cáo, du lịch. Tham mưu kịp thời các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về lĩnh vực văn hóa - thông tin, du lịch, công nghệ thông tin.
b) Hạn chế: Công tác triển khai kiểm tra quảng cáo biển hiệu ở các xã, phường còn chậm, công tác đảm bảo mỹ quan đô thị trong hoạt động quảng cáo rao vặt còn nhếc nhác ở một số tuyến đường.
IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2017
1. Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền trực quan Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2017; Ngày Môi trường thế giới 5/6; Ngày đại dương thế giới 8/6; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam  “Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; 92 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017); Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6/2017).
2. Thực hiện các Kế hoạch kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, hoạt động kinh doanh du lịch; quảng cáo thương mại; văn minh đô thị; hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử.
3. Kiểm tra tình hình buôn bán hàng rong, chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị.
          4. Tham mưu UBND thành phố theo dõi, tổng hợp chương trình Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2017.
          5. Tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các xã, phường tổ chức Lễ phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2017.
          6. Tham mưu UBND thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Gia đình Việt Nam 28/6”.
7. Tham mưu UBND thành phố thành lập các Đoàn đi thăm và tặng quà các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2017.
8. Tổ chức đánh giá sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của đơn vị 6 tháng đầu năm 2017.
9. Tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch và thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành về hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch quốc tế Trung Quốc.
10. Tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án xây dựng thành phố “ Đô thị văn minh- Công dân thân thiện”.
 
          Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 5/2017 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2017 của Phòng Văn hóa và Thông tin.
 
 Kính báo cáo./.

Tải văn bản đầy đủ tại đây

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
App VNEID
Chung tay day lui Covid
Nha Trang Diem Den An Toan
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 1276

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28468

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6645177