1
First First First First First Second Third Four
13:28 ICT Thứ tư, 05/10/2022

Báo cáo Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thành phố năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Thứ hai - 25/04/2016 10:11
Năm 2015, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang tiếp tục được triển khai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XV nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Chương trình thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 của tỉnh và thành phố gắn với việc triển khai thực hiện “Quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố. Qua 1 năm triển khai thực hiện phong trào đạt được kết quả như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO
Ban Chỉ đạo thành phố đã tập trung tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố năm 2015 như sau:
- Kế hoạch số 121/KH-UBND-VHTT ngày 13/01/2015 về triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH 2015.
- Kiến nghị Thành ủy Nha Trang ban hành Công văn số 752/CV/TU ngày 29/01/2015 chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở, UBND các xã, phường, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức tang lễ.
- Công văn số 2401/UBND-VHTT ngày 02/6/2015 “về việc phối hợp giải quyết các vấn đề còn nổi cộm về vệ sinh môi trường trên các tuyến đường và các khu dân cư”.
- Kế hoạch số 2285/UBND-BCĐ ngày 29/5/2015 về tổ chức Liên hoan các Làng văn hóa thành phố Nha Trang năm 2015 .
- Quyết định số 5791/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 “về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố Nha Trang”.
- Công văn số 3780/UBND-VHTT ngày 24/8/2015 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định về nếp sống văn minh, “gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Công văn số 4685/UBND-VHTT ngày 12/10/2015 về việc triển khai thực hiện Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
- Kế hoạch số 5168/KH-UBND-VHTT ngày 06/11/2015 về Tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” TP Nha Trang 2000-2015.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO
- Trong năm qua, Ban Chỉ đạo thành phố đã tập trung chỉ đạo Ban Chỉ đạo các xã, phường đưa phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” đi vào chiều sâu, chất lượng; nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa; ý thức trách nhiệm của người dân và năng lực tự quản cộng đồng ở khu dân cư trong quá trình xây dựng, giữ vững danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa.
- Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho Trưởng Ban Chỉ đạo - Chủ tịch UBMTTQVN – Công chức văn hóa Thông tin 27 xã, phường về quy trình, thủ tục, hồ sơ, cách thức tiến hành đăng ký, bình xét, công nhận và đề nghị công nhận “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. 
- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thành phố phải cung cấp các số liệu liên quan cho 27 xã, phường tiến hành bình xét nhận “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” năm 2015 theo đúng quy định.
1. Về xây dựng Thôn - Tổ dân phố văn hóa:
Năm 2015, có 3 xã, phường được UBND tỉnh ban hành Quyết định cho phép tách nhập thôn, tổ dân phố (xã Vĩnh Thạnh tách từ 4 thôn thành 8 thôn, phường Vĩnh Hòa từ 15 tổ dân phố thành 17 tổ dân phố, phường Xương Huân từ 11 tổ dân phố còn 10 tổ dân phố), nâng tổng số thôn, tổ dân phố của thành phố lên thành 368 thôn, tổ.
Trong đó toàn thành phố đã có 361/368 thôn, tổ đã phát động xây dựng thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa, chiếm tỷ lệ 98%, có 24/27 xã, phường đã hoàn thành chỉ tiêu 100% thôn, tổ phát động xây dựng Thôn văn hóa - Tổ dân phố văn hóa (xem phụ lục 1). 
Qua kết quả bình xét và công nhận danh hiệu cuối năm 2015, toàn thành phố có 305/368 được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” đạt tỷ lệ 82,9%; trong đó có 29 thôn, tổ dân phố được công nhận mới; 60 thôn, tổ dân phố văn hoá giữ vững danh hiệu 3 năm liên tục được công nhận lại; có 216 thôn, tổ dân phố tiếp tục giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” năm 2015. Số thôn văn hoá, tổ dân phố văn hoá không giữ vững danh hiệu năm 2015 là 11 thôn, tổ dân phố. 
Tóm lại, phong trào xây dựng “Thôn văn hóa”,“Tổ dân phố văn hóa” tiếp tục đạt được một số kết quả thiết thực góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân thành phố. 
2. Xây dựng, công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
Năm 2015 là năm đầu tiên triển khai xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” theo Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công văn số 5577/UBND-VX ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa “về hướng dẫn thực hiện Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL, ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
Theo quy định tại Điều 3 của Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL, thì tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ cấp xã đến Trung ương đóng chân trên địa bàn thành phố Nha Trang đạt chuẩn văn hóa do Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang công nhận lần đầu; Chủ tịch UBND tỉnh công nhận lại. Do đó số lượng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thành phố phải triển khai đăng ký, kiểm tra, xem xét để đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang công nhận lần đầu, Chủ tịch UBND tỉnh công nhận lại đạt chuẩn văn hóa là trên 500 đơn vị. Để triển khai thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số 4685/UBND-VHTT ngày 12/10/2015 để triển khai thực hiện Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang.
Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo Công đoàn cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đối với doanh nghiệp tập trung vận động sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Cuối năm 2015, Liên đoàn Lao động thành phố đã trình Ban Chỉ đạo thành phố đề nghị Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định công nhận 393 “cơ quan - đơn vị - doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” lần đầu và khen thưởng 65 đơn vị có thành tích xuất sắc trong xây dựng “cơ quan - đơn vị - doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2015.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2016
1. Nhiệm vụ:
Năm 2016, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch Phát triển kinh tế- xã hội thành phố Nha Trang, giai đoạn 2016-2020, Ban Chỉ đạo thành phố phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như sau: 
- 80% hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hoá. Nâng cao chất lượng công tác bình xét và công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá.
- 65% thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Nâng cao chất lượng công tác bình xét và công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.
- 100% “cơ quan - đơn vị - doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” được công nhận lần đầu tiếp tục giữ vững danh hiệu. 
- Thêm 02 xã hoàn thành các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của UBND thành phố về  triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân không rải tiền thật, rắc vàng mã trên đường đưa tang. Phấn đấu nâng tỉ lệ hộ gia đình chấp hành lên 100%.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng tỉ lệ trung bình hộ gia đình treo Quốc kỳ trong các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm lên 95%.
- Triển khai hiệu quả việc đăng ký và phấn đấu giải quyết các vấn đề nổi cộm ở khu dân cư nhằm nâng cao chất lượng các thôn – tổ dân phố văn hóa của thành phố tập trung vận động và giải quyết các điểm nổi cộm về vệ sinh môi trường, cờ bạc, số đề, hút, chích, buôn bán ma túy.
- Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 719/KH-UBND-VHTT ngày 05/2/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc triển khai xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố Nha Trang. Phấn đấu có 4 xã tổ chức phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và 2 phường tổ chức phát động xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.
- Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố tham gia thực hiện Đề án xây dựng thành phố “Đô thị văn minh – Công dân thân thiện”.
2. Giải pháp thực hiện:
Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đề nghị các phòng, ban, đơn vị và xã, phường tập trung thực hiện một số giải pháp sau:
- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên cơ sở bổ sung nội dung, tiêu chí thực hiện góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” gắn với việc huy động mọi nguồn lực nhằm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người nghèo.
- Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 27CT/TU của Bộ Chính trị  (khóa VIII) và Chỉ thị 14/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội nhất là tập trung vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân không rải tiền thật, rắc vàng mã trên đường đưa tang.
- Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố văn hóa đi vào chiều sâu, chất lượng; nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa; ý thức trách nhiệm của người dân và năng lực tự quản cộng đồng ở khu dân cư trong quá trình xây dựng, giữ vững danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa.
- Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa phải đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu nhà nước giao, thực hiện tốt nếp sống văn minh  đô thị, văn hóa công sở. 
- Xây dựng và phát động phong trào “ Người tốt, việc tốt” gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng con người có đủ phẩm chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống và nhân cách văn hóa, đáp ứng yêu cầu từng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi các loại văn hóa phẩm phản động, độc hại, các hoạt động văn hóa thiếu lành mạnh trên địa bàn thành phố. 
Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện phong trào năm 2016./.

Tải văn bản đầy đủ tại đây.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
App VNEID
Chung tay day lui Covid
Nha Trang Diem Den An Toan
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 1870

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17449

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6634158