1
First First First First First Second Third Four
11:56 ICT Thứ tư, 05/10/2022

Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ( 2000-2010)

Thứ năm - 12/11/2015 08:52
A. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
Mười năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Khánh Hòa, Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố, đặc biệt là sự hưởng ứng mạnh mẽ và đồng thuận của các tầng lớp nhân dân thành phố nên phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang đã được tổ chức triển khai thực hiện rộng khắp từ thành phố đến các xã, phường và cộng đồng dân cư, tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội ở từng địa bàn thôn, tổ dân phố.
I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA PHONG TRÀO:
1. Thuận lợi:
- Trong 10 năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố có sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, thành phố Nha Trang được Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, đây cũng là điều kiện cơ bản để thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” thành phố ngày càng phát triển hơn.
- Phong trào luôn được sự phối hợp thường xuyên và chặt chẽ giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo thành phố và xã, phường và sự đóng góp đầy tâm huyết và lòng nhiệt thành của đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố.
- Phong trào đem lại hiệu quả thiết thực đối với cuộc sống cộng đồng dân cư nên thu hút được các tầng lớp nhân dân tham gia ngày càng đông đảo và tự giác.
2. Khó khăn:
-  Phong trào được gắn kết nhiều tiêu chí về kinh tế, văn hóa, xã hội ở cơ sở, nhưng đội ngũ cán bộ văn hoá, thông tin các xã, phường kiêm nhiệm nhiều việc và đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố luôn thay đổi theo nhiệm kỳ bầu cử.
- Các văn bản chỉ đạo phong trào của các cấp có thẩm quyền không được thực hiện thống nhất và đồng bộ.
-  Quá trình đô thị hóa thành phố diễn ra với tốc độ khá nhanh, góp phần nâng cao mức sống của nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển cũng phát sinh một số vấn đề phức tạp nhất là tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân chưa cao.
- Việc đầu tư kinh phí cho hoạt động của phong trào còn thấp, nhất là ở xã, phường.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO “ TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”:
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:
 - Trong 10 năm qua, thành phố đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo  thực hiện phong trào nhằm phù hợp với từng giai đoạn. Từ đó từng phòng, ban, và UBND các xã, phường đã xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương để thực hiện phong trào. Phong trào được lồng ghép chặt chẽ với các chương trình kinh tế - xã hội của thành phố, đặc biệt là các chương trình: “Xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm giai đoạn 2001-2005 và chương trình giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 ”, “chương trình giao thông nông thôn - hẻm nội thành và điện chiếu sáng giai đoạn 2006-2010”.
- Bên cạnh đó, thành phố cũng đã triển khai kịp thời các Chỉ thị của Thành ủy gắn với công tác xây dựng “Gia đình văn hóa” “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” như: Chỉ thị 03-CT/TU ngày 10/8/2001 của Thành ủy Nha Trang “Về việc tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Nha Trang; Chỉ thị 05-CT/TU ngày 10/01/2007 của Thành ủy Nha Trang “về tập trung công tác giải quyết cơ bản tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố”. Đồng thời, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Trong chỉ đạo phong trào, thành phố đã chú trọng cả hai mặt: phát triển rộng phong trào và từng bước nâng cao chất lượng phong trào, chọn điểm chỉ đạo phong trào từ đó rút kinh nghiệm và nhân rộng.
2. Tình hình đầu tư ngân sách cho hoạt động phong trào:
  Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh về kinh phí hoạt động triển khai thực hiện phong trào của Ban Chỉ đạo các cấp, UBND thành phố đã kịp thời chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét và cân đối kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố và xã, phường. Ngân sách thành phố đã chi cho hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố là 171.029.520 đồng và Ban Chỉ đạo các xã, phường là 1.848.485.000 đồng.
3. Tình hình thực hiện chính sách thu hút cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cho phong trào:
          Ngoài ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động phong trào, trong thời gian qua thành phố và xã, phường đã tích cực kêu gọi sự tài trợ, ủng hộ và giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân và nhà doanh nghiệp cho các hoạt động thiết thực của phong trào như: quỹ vì người nghèo, khuyến học, quỹ bảo trợ trẻ em nghèo hiếu học và phong trào văn hóa, văn nghệ với tổng số tiền gần 1 tỷ 266 triệu đồng.
4. Công tác kiện toàn và thực hiện quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thành phố và xã, phường:
- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, năm 1999, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1481/QĐ-UB ngày 28/6/1999 “về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang gồm có 17 thành viên, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban và thành lập Tổ chuyên viên giúp việc của Ban Chỉ đạo gồm 03 thành viên. Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu nhiệm vụ và thay đổi nhân sự lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thành phố đã kịp thời ban hành các Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo nhằm đáp ứng kịp thời cho công tác chỉ đạo phong trào được thường xuyên và liên tục.
- UBND thành phố đã ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào, từ đó Ban Chỉ đạo thành phố đã tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCĐ và duy trì chế độ hội họp Ban Chỉ đạo theo Quy chế đã đề ra.
5. Công tác vận động, tuyên truyền thực hiện phong trào:
-  Trong 10 năm qua, thành phố đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: phát hành 68.000 tờ gấp tuyên truyền về các tiêu chí xây  dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa - Tổ dân phố văn hóa” và mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa của thành phố Nha Trang đến năm 2010 đến từng hộ gia đình; phối hợp xây dựng Đề cương thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tổ chức tuyên truyền đến từng địa bàn dân cư; các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, đoàn viên, gắn với hoạt động của các câu lạc bộ như Câu lạc bộ “ Gia đình văn hóa”, “Câu lạc bộ Ông bà cháu”, “Câu lạc bộ không sinh con thứ ba”. Nhờ đó, tiếp tục tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng và lợi ích thiết thực của việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
 - Đài Truyền thanh thành phố thường xuyên tuyên truyền pháp luật, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân thực hiện “sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Hàng tuần, thực hiện chuyên mục “xây dựng đời sống văn hoá cơ sở” tập trung vào các nội dung của phong trào như “Đền ơn đáp nghĩa”, “xóa đói giảm nghèo”;gương người tốt - việc tốt” và thực hiện nếp sống văn minh đô thị.
6. Các hoạt động chỉ đạo và triển khai thực hiện việc nâng cao chất lượng phong trào:
 Để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ” thành phố, từng thành viên Ban Chỉ đạo đã thực hiện các biện pháp như sau:
6.1 Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã tham mưu kịp thời cho UBND thành phố chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, đẩy mạnh việc thực hiện phong trào; chọn xây dựng các mô hình điểm để rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng các “Làng văn hoá, Tổ dân phố văn hoá”. Đồng thời, thường xuyên hướng dẫn nội dung trọng tâm của phong trào, tổ chức các lớp tập huấn công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, công tác biên soạn Quy ước “Làng - Tổ dân phố văn hóa”, công tác vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
6.2 UBMTTQVN thành phố đã chỉ đạo các Ban công tác Mặt trận thực hiện phong trào xây dựng khu dân cư tiên tiến với những nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với việc triển khai phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xóa nhà tranh tre dột nát và phong trào khuyến học, giáo dục con cháu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
6.3 Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt” và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện phong trào.
6.4 Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo thực hiện phong trào xây dựng Cơ quan văn hóa với trọng tâm xây dựng cơ quan có đội ngũ cán bộ, nhân viên tận tụy, làm việc theo luật pháp, chống tiêu cực tham nhũng, phòng, chống tệ nạn xã hội tại các cơ quan, đơn vị. Phối hợp với ngành giáo dục thành phố đưa phong trào xây dựng Trường học văn hóa vào nền nếp, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Dân chủ – kỷ cương – tình thương – trách nhiệm”.
6.5 Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thành phố đã lồng ghép phong trào xây dựng gia đình 4 tiêu chuẩn “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” với cuộc vận động. Có nhiều biện pháp phong phú giáo dục nâng cao hiểu biết cho phụ nữ về tổ chức cuộc sống gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, Hội đã tích cực chỉ đạo trong phong trào xây dựng quỹ tiết kiệm giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình, tham gia giáo dục người lầm lỡ.
6.6 Thành đoàn Nha Trang chú trọng giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, đẩy mạnh phong trào Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng các Đội Thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự – an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội.
6.7 Hội Nông dân thành phố đã tích cực xây dựng phong trào nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng và xây dựng “Gia đình nông dân văn hóa”.
6.8 Hội Cựu chiến binh thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và Hội viên phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang với phong trào xây dựng Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh.
6.9 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố đã tích cực triển khai thực hiện Chương trình giải quyết việc làm – giảm nghèo, công tác xây dựng thôn, tổ dân phố xã, phường lành mạnh không phát sinh tệ nạn mại dâm, ma túy.
6.10 Phòng Tư pháp thành phố đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn xã, phường thực hiện tốt công tác hòa giải để góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư. Phối hợp thẩm định các Quy ước Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa trình UBND thành phố phê duyệt. Phối hợp vận động thực hiện những quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và Quy chế nếp sống văn minh đô thị.
6.11 Cơ quan Quân sự và Công an thành phố đã phối hợp và chỉ đạo kịp thời  việc thực hiện Nghị quyết 09/CP về Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, thực hiện chương trình 3 giảm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: “giảm tội phạm ma túy, giảm tội phạm cướp giật và giảm người lang thang ăn xin”; Kế hoạch 950/UB của UBND thành phố Nha Trang về tăng cường công tác bảo vệ ANTT phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố và Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2001- 2005, 2006 - 2010 bằng các Nghị quyết liên tịch.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA 10 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO:
1. Phong trào xây dựng gương “người tốt- việc tốt”:

- Trong 10 năm qua,  thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” thành phố đã xuất hiện nhiều gương sản xuất kinh doanh giỏi, cán bộ tận tụy với phong trào và gương “người tốt -việc tốt”. Từ năm 2000 đến năm 2009, toàn thành phố có gần 477 sáng kiến trong phong trào thi đua yêu nước được Hội đồng khoa học và công nghệ thành phố công nhận; 134 gia đình văn hóa tiêu biểu được thành phố biểu dương và tặng giấy khen; 27 gia đình, cá nhân tiêu biểu được UBND tỉnh biểu dương và tặng Bằng khen và 02 gia đình văn hóa được biểu dương cấp Trung ương.

 - Tiêu biểu trong các phong trào như phong trào nông dân sản xuất giỏi có ông Dương Ngọc Dũng, xã Vĩnh Thái với mô hình nuôi tôm thâm canh, thu mua phế liệu, lợi nhuận hàng năm từ 80 – 100 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 07 lao động, được Trung ương Đoàn TNCSHCM tặng bằng khen thanh niên nông thôn sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc; ông Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Thái được nhận giải thưởng Lương Đình Của của Trung ương Đoàn TNCSHCM; ông Nguyễn Văn Huỳnh, xã Phước Đồng với mô hình kinh tế vườn đồi; ông Lê Văn Trưởng, xã Phước Đồng với mô hình kinh tế VAC, lợi nhuận hàng chục triệu đồng/năm, giải quyết được nhiều lao động tại địa phương; ông Nguyễn Ngọc Dần, xã Vĩnh Ngọc là hộ chăn nuôi, trồng trọt giỏi làm giàu từ vùng đồi núi,  phong trào giúp vốn cho phụ nữ nghèo vay vốn giảm nghèo, nâng cao đời sống, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến được Trung ương Hội, Tỉnh hội, biểu dương, khen thưởng như chị Nguyễn Thị Gõ (Chủ tịch Chi hội Phụ nữ xã Vĩnh Phương), chị Lữ Thị Thu (Chủ tịch Chi hội Phụ nữ phường Vạn Thạnh), chị Đặng Thị Minh (Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an phường nội thành),phong trào phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự có các gương “người tốt - việc tốt” được biểu dương. Nhiều đồng chí đã mang thương tật trên người trong khi trấn áp tội phạm nhằm giữ vững sự bình yên cho nhân dân thành phố Nha Trang như: anh Nguyễn Ngọc Hoàng, đội trưởng an ninh xung kích phường Vĩnh Phước; anh Nguyễn Văn Kha, bảo vệ dân phố phường Vĩnh Hòa; đồng chí Phạm Bá Tân, công an xã Vĩnh Lương…
- Trong cuộc sống hàng ngày, còn có rất nhiều gương “người tốt- việc tốt” xuất hiện trong quá trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở, tạo nét đẹp trong cộng đồng dân cư.
2. Xây dựng gia đình văn hoá:
- Công tác xây dựng “Gia đình văn hóa” đã được triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Trung ương từ việc tổ chức đăng ký đến bình xét, đề nghị UBND xã, phường công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho các hộ đạt tiêu chí GĐVH. Việc bình xét GĐVH được nhiều xã, phường thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ có tác dụng giáo dục. Những nội dung được chú ý khi bình xét Gia đình văn hóa là việc chấp hành luật pháp của Nhà nước về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, gia đình không có người mắc tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, gia đình hòa thuận, không có bạo lực trong gia đình, tham gia sinh hoạt thôn, tổ dân phố và tương trợ cộng đồng. Các phường Lộc Thọ, Vạn Thạnh, Phước Tiến, Tân Lập, Ngọc Hiệp, Phước Long, Phương Sài đã làm tốt công tác bình xét và công nhận GĐVH. Phong trào xây dựng GĐVH đã có tác dụng nâng cao nhận thức về vai trò gia đình là tế bào của xã hội, trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng, quyền và nghĩa vụ của công dân, được quần chúng nhân dân đồng tình và tham gia đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa hằng năm được tăng lên. (Kết quả đạt GĐVH 10 năm xem bảng Phụ lục 1).
- Trong phong trào xây dựng Gia đình văn hóa còn có các hoạt động của các Câu lạc bộ Ông bà mẫu mực; con cháu hiếu thảo và Câu lạc bộ Gia đình văn hóa đã có tác dụng tốt. Đến nay, đã có 87 Câu lạc bộ “Gia đình văn hóa” và 76 CLB “Ông bà cháu” với hơn 3.000 thành viên.
3. Xây dựng  khu dân cư tiên tiến:
- Phong trào xây dựng Khu dân cư tiên tiến là nền tảng vững chắc cho phong trào xây dựng Làng văn hoá, Tổ dân phố văn hoá. Mười năm qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã chỉ đạo từng bước phát triển phong trào xây dựng khu dân cư tiên tiến, trọng tâm là thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân thực hiện tốt vai trò làm chủ, tham gia quản lý nhà nước. Nhờ đó, đã phát huy được nguồn lực trong nhân dân đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, xoá nhà dột nát, xây dựng nhà đại đoàn kết, chăm sóc các gia đình chính sách, giáo dục người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng. Toàn thành phố vận động xây dựng được trên 700 nhà, sửa chữa trên 200 nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết cho người nghèo với tổng giá trị trên 13 tỷ đồng, và hàng trăm nhà tình nghĩa của các đối tượng chính sách được sửa chữa và xây dựng mới.
- Cuộc vận động “ngày vì người nghèo” đã phát triển rộng khắp trong nhân dân, nhiều tấm lòng nhân ái, nhiều nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân, các tổ chức Tôn giáo đã dành cho người nghèo. Tiêu biểu là việc thực hiện chương trình “nối vòng tay lớn” do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động vào ngày 31/12/2009. Được sự lãnh đạo của Thành ủy và sự phối hợp của UBND thành phố, UBMTTQ thành phố đã tổ chức lễ phát động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” thu được trên 800 triệu đồng.
- Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, trong những năm qua, UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố và các xã, phường đã triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng và “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”. Trong 10 năm qua,  thành phố và các xã, phường đã vận động trên 4 tỷ đồng, cùng với ngân sách Nhà nước xây dựng và sửa chữa trên 193 nhà tình nghĩa; tặng 1.000 sổ tiết kiệm tình nghĩa, mỗi sổ tiết kiệm từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng; 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời. Đồng thời, thành phố đã tổ chức nhiều đợt gặp mặt, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách vào các dịp lễ, tết.
- Hàng năm, có 100% thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng Khu dân cư tiên tiến. Cuối năm 2009, có 298/353 khu dân cư đạt Khu dân cư tiên tiến, chiếm tỷ lệ 84,4%; trong đó có 164 Khu dân cư tiên tiến giữ vững danh hiệu 03 năm liên tục, được UBMTTQVN thành phố tặng giấy khen. Nhiều khu dân cư giữ vững danh hiệu liên tục từ 7 – 10 năm trở lên như: Khu dân cư Hoàng Diệu của phường Vĩnh Nguyên, Âu Cơ của phường Phước Tân, Bùi Thị Xuân của phường Phước Tiến, Phường Củi Tây của Phương Sài; Tổ 1 phường Lộc Thọ, Tổ 2 Hồng Bàng phường  Tân Lập, Tổ 2 Đông Nam phường Vĩnh Hải, thôn Xuân Lạc 2 xã Vĩnh Ngọc.
4. Xây dựng “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”:
- Phong trào xây dựng Làng văn hoá, Tổ dân phố văn hoá là bước tiến cao hơn của khu dân cư tiên tiến. Thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh về các tiêu chí xây dựng “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” đến từng xã, phường và thôn, tổ dân phố. Đến cuối năm 2009, có 332/353 thôn, tổ đã phát động xây dựng “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, chiếm tỷ lệ 94,1%. Có 18/27 xã, phường đã hoàn thành chỉ tiêu 100% thôn, tổ dân phố phát động xây dựng Làng văn hóa - Tổ dân phố văn hóa. (xem bảng phụ lục 2)
- Việc xây dựng Quy ước các Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hoá được tiến hành chặt chẽ. Nội dung Quy ước được xây dựng phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của địa phương, có tính thống nhất chung và mang tính tự nguyện cao. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trong việc đề ra các nội dung, biện pháp xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư trong quy ước. Nhiều thôn, tổ dân phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Quy ước. Qua việc thực hiện quy ước, ý thức chấp hành luật pháp, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tình làng nghĩa xóm, giữ gìn thuần phong mỹ tục trong cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao, các tiêu cực và tệ nạn xã hội được tích cực ngăn chặn.
- Trong quá trình thực hiện các tiêu chí của phong trào, các Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa tập trung giúp nhau giảm hộ nghèo, phát triển kinh tế bền vững. Bên cạnh hoạt động tín chấp vay vốn, duy trì các tổ tiết kiệm giúp vốn, có thêm mô hình Tổ liên kết sản xuất kinh doanh của các Chi hội Nông dân, chi hội Cựu Chiến Binh và Chi hội Phụ nữ; mô hình giúp phương tiện cho hộ nghèo làm ăn ở phường Phước Hải có hiệu quả tốt. Trong phong trào thực hiện Kế hoạch hóa gia đình, có trên 60 thôn, tổ dân phố 07 năm liền không có trường hợp sinh con thứ 3.
- Mười năm qua, ngoài kinh phí chi từ ngân sách, nhân dân các xã, phường đã đóng góp gần 30 tỉ đồng; giải toả mặt bằng không tính tiền đền bù, ước khoảng 8,0 tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng làm cho đường đi lối lại của các thôn, tổ ngày càng khang trang hơn; 90% đường hẽm nội thành và 80% đường giao thông nông thôn đã được láng bê tông; đường liên thôn được mở rộng, đường hẻm nội thành đã được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh được trồng thêm ở từng gia đình và trên đường phố làm cho cảnh quan nhiều thôn, tổ ngày càng xanh - sạch - đẹp.
- Công tác xây dựng các thiết chế văn hoá ở cơ sở cũng được các xã, phường quan tâm chỉ đạo, tuỳ theo điều kiện cụ thể ở cơ sở mà vận động nhân dân đóng góp xây dựng Nhà văn hoá phường và Nhà văn hoá thôn, tổ. Đến nay, có 09 Nhà văn hoá cấp phường, 28 nhà văn hoá cấp thôn. Nhiều thôn, tổ đã vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí để xây dựng các thiết chế văn hóa như thôn Phước Thượng xã Phước Đồng đóng góp 50 triệu đồng để xây dựng điểm sinh hoạt của thôn, nhân dân tổ 1 Phước An Bắc phường Phước Hải đóng góp 4.069.000 đồng sửa chữa điểm sinh hoạt của tổ.
- Công tác khuyến học đã được nhiều địa phương chú trọng và triển khai thực hiện tốt. Hội khuyến học từ thành phố đến cơ sở bước đầu hoạt động có hiệu quả, đã xây dựng được 29 Hội khuyến học ở 27 xã, phường và 02 trường học. Tiêu biểu cho phong trào khuyến học ở khu dân cư là tổ dân phố 7 Phường Củi Tây (Phương Sài), tổ dân phố Ngọc Thảo (Ngọc Hiệp) làm tốt công tác khuyến học đã giúp học bổng cho các học sinh nghèo đi học các cấp và Đại học; mở lớp dạy Anh văn miễn phí. Tổ dân phố 1 Duy Phước (Xương Huân) với biện pháp tiếng kẻng học tập ở khu dân cư 4 Yersin…
Những cách làm hiệu quả trên biểu hiện tâm huyết và sự sáng tạo của các Ban vận động đối với phong trào rất xứng đáng được biểu dương nhân rộng.
- Từ những kết quả trên, đến cuối năm 2009, toàn thành phố có 193/353 Làng, Tổ dân phố đạt tiêu chí “Làng văn hóa – Tổ dân phố văn hóa”, đạt tỷ lệ 54,6%. Trong đó, có 05 tổ dân phố văn hóa mất danh hiệu ở các năm trước nay đã phấn đấu khôi phục lại.
5. Công tác xây dựng xã, phường Văn hóa:
 Đến cuối năm 2009, thành phố đã  tổ chức phát động xây dựng 04 Xã - Phường văn hóa đó là phường Phước Tân, Phước Tiến,  Phương Sài và xã Vĩnh Trung. Qua gần 5 năm phát động, chỉ có 02 phường ( Phước Tiến và Phương Sài) đã bám sát các tiêu chí đề ra trong đề án để tổ chức thực hiện và đã đạt được một số tiêu chí của Xã, Phường văn hóa như: giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới mức 5%; Tổ dân phố văn hóa đạt tỉ lệ 70% đến 80%, xây dựng thực lực chính trị vững mạnh, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước, ngăn chặn, kiềm chế tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự đô thị, chăm lo công tác tương trợ cộng đồng và đời sống văn hóa tinh thần.
6. Xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa:
Hàng năm, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức đăng ký xây dựng cơ quan văn hóa trong các cơ quan Hành chính sự nghiệp, công ty Cổ phần, Doanh nghiệp Nhà nước và Trường học. Có 100% cơ quan đơn vị, trường học đăng ký xây dựng trường học văn hóa. Cuối năm, Liên đoàn Lao động thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phối hợp kiểm tra trình Ban Chỉ đạo thành phố xem xét và công nhận. Từ năm 2000 – 2009 đã có 405 lượt cơ quan, doanh nghiệp và 369 lượt trường học được thành phố công nhận là “cơ quan văn hóa”, “trường học văn hóa”.
- Việc xây dựng cơ quan, trường học văn hóa được gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, xây dựng người cán bộ, công chức “ Trung thành, tận tụy, gương mẫu, sáng tạo”; nhà giáo đạt chuẩn về trình độ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chống tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, không hút thuốc lá trong công sở và nơi công cộng
7. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”:
- Phong trào “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát triển thể lực để có sức khoẻ học tập và lao động, sống lành mạnh để góp phần hạn chế tệ nạn xã hội được đẩy mạnh gắn với cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư. Năm 2001 có 46.147 người tập luyện TDTT đạt 14,4%, có 7294 gia đình thể thao đạt 11,91% đến cuối năm 2009, có 91.694/364.347 người tập luyện TDTT thường xuyên, đạt 25,1% so với tổng số dân, vượt 1,9% so với chương trình đề ra, có 23.282/74.390 hộ gia đình thể thao, đạt 31,3% tổng số hộ. Hàng năm, đều có trên 15 xã, phường đăng ký đơn vị TDTT tiên tiến cấp tỉnh, cuối năm bình xét đều có 11 đơn vị được công nhận đơn vị TDTT tiên tiến cấp tỉnh theo chỉ tiêu giao. Đặc biệt, năm 2009 cũng là năm thành phố đã xác lập được kỷ lục Ngày thể dục cổ động có nhiều người tham gia nhất trong dịp diễn ra Festival biển với 6.200 người tham gia.
- Hàng năm, nhiều xã phường tổ chức hội thao truyền thống, các ngành và đoàn thể trên địa bàn thành phố cũng thường xuyên tổ chức các giải thể thao thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ – công nhân viên tham gia tạo ra không khí tập luyện sôi nổi. Số lượng cơ sở thể dục thể thao tư nhân ngày càng tăng lên, đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT của nhân dân.
8. Phong trào học tập, lao động, sáng tạo:
- Ngoài hoạt động giáo dục trong nhà trường, phong trào học tập lao động sáng tạo cũng được đẩy mạnh. Đến nay, thành phố có 27/27 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục Tiểu học; 26/27 xã, phường đạt chuẩn của tỉnh về phổ cập giáo dục Trung học cơ sở; 27/27 xã, phường đạt chuẩn của tỉnh về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi; Các phường Tân Lập, Lộc Thọ, Phước Tiến, Phước Hòa, Phước Long, Phước Tân và Phương Sài có nhiều biện pháp tốt trong công tác phổ cập giáo dục. Đến nay, 27/27 xã, phường có Trung tâm sinh hoạt văn hóa và học tập cộng đồng. Thành phố đã đầu tư kinh phí bước đầu cho các Trung tâm hoạt động là 780 triệu đồng.
- Hàng năm, qua phong trào thi đua cải tiến lề lối làm việc trong các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và UBND các xã, phường đã xuất hiện nhiều sáng kiến hay, hữu ích cho công việc được Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố công nhận.
9. Xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng:
- Việc thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng đã được đưa vào quy ước xây dựng các Làng - Tổ dân phố văn hóa. Các điểm sinh hoạt, vui chơi, tham quan du lịch công cộng đã được niêm yết nội quy. Tuy vậy, vẫn còn nhiều người chưa có thói quen thực hiện ứng xử có văn hóa- văn minh và lịch sự ở nơi công cộng.
- Năm 2009, việc xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng đã được UBND thành phố Nha Trang cụ thể hóa bằng việc ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang. Qua 01 năm triển khai thực hiện, đã thu được những kết quả bước đầu đáng phấn khởi. Công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền cổ động Quy chế được thực hiện đồng bộ từ thành phố đến xã, phường, thôn, tổ dân phố, đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân, bước đầu có sự chuyển biến trong nhận thức của nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang. Đến nay, đã có 70.251 hộ nhân dân và  8.023 hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố đã ký cam kết thực hiện Quy chế.
- Hầu hết các xã, phường đều thường xuyên tổ chức ra quân lập lại mỹ quan đô thị, kiểm tra xử lý vi phạm an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tổ chức tẩy xóa các số điện thoại và địa chỉ người làm dịch vụ không đúng nơi quy định trên các bức tường và trụ điện, xử lý các điểm đổ rác không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường. Qua đó, từng bước chấn chỉnh được tình hình trật tự đô thị và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố. Một số tuyến đường chính, tụ điểm phức tạp về buôn bán vỉa hè được chỉ đạo thực hiện điểm đã bước đầu bảo đảm mỹ quan đô thị như các tuyến Lê Thánh Tôn, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Thái Nguyên, Trần Quang Khải, các tụ điểm mã vòng, ngã 6, ngã 7…
IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG VĂN HOÁ TRONG PHONG TRÀO TDĐKXDĐSVH:
1. Đoàn kết giúp nhau “xoá đói giảm nghèo”:
- Trong phong trào xóa đói giảm nghèo, ngoài nguồn vốn giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ xóa đói giảm nghèo của các xã, phường, các tổ chức cơ sở của Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân có mô hình tổ tiết kiệm giúp vốn cho hội viên thoát nghèo không tính lãi hoặc không hoàn lại vốn đem lại hiệu quả thiết thực, tăng cường tình đoàn kết gắn bó của hội viên với đoàn thể của mình. Nhiều mô hình giảm nghèo có hiệu quả như: Tổ dân phố Thánh Gia (Vĩnh Nguyên) đã vận động các cơ sở sản xuất chế biến hải sản  trên địa bàn giải quyết việc làm cho người lao động nghèo trong tổ. Tổ 4 Hoàng Diệu (Vĩnh Nguyên) vận động tư nhân dạy nghề điện tử miễn phí cho thanh thiếu niên gia đình nghèo, tạo điều kiện cho họ tìm được việc làm để ổn định cuộc sống. Tổ dân phố Phường Củi Tây (Phương Sài) vận động cơ sở sản xuất giải quyết việc làm cho người nghèo. Tổ dân phố Đông Bắc (Vĩnh Hòa) vận động xây dựng 1 Tổ thêu hàng xuất khẩu...
- Hội Nông dân thành phố đã xác định phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu là phong trào thi đua trọng tâm. Thông qua các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, các hộ nông dân điển hình tiên tiến; các chi, tổ, hội nghề nghiệp; các câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, câu lạc bộ khuyến nông, câu lạc bộ IPM…tập hợp cán bộ, hội viên nông dân có cách làm hay, kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh truyền đạt những tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp đỡ nhau trong cuộc sống tạo điều kiện để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Tổ chức tuyên truyền, vận động khuyến khích cán bộ, hội viên nông dân tiếp thu và sáng tạo mô hình mới trong sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành nghề sản xuất nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó, đã thực hiện thành công 32 mô hình điểm làm ăn có hiệu quả để nông dân tham quan học tập như mô hình sản xuất về nuôi gà sinh học, nuôi heo rừng, nhím, thỏ, ếch…16 mô hình đạt thu nhập 50 triệu đồng/năm và xây dựng 03 tổ liên kết sản xuất kinh doanh về trồng mai ghép, nuôi ốc hương giống, nuôi bò sữa; 02 tổ hợp tác chăn nuôi và 01 tổ tương trợ vốn. Qua tổng kết phong trào thi đua điển hình tiên tiến 5 năm 2005-2010, năm 2009 có 5.224 hộ đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tăng 4.137 hộ so với năm 2000.
- Với những phương pháp giảm nghèo hiệu quả, tổng số hộ nghèo của thành phố hàng năm đều giảm đáng kể. Tại thời điểm ngày 01/01/2006, qua kết quả điều tra, toàn thành phố có 8.499 hộ nghèo/70.005 hộ dân, chiếm tỷ lệ 12,14%. Đến cuối năm 2008 số hộ nghèo còn 2.319 hộ/72.046 hộ dân, đưa tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 3,21%. Tuy nhiên, đến đầu năm 2009 UBND tỉnh quy định mức chuẩn nghèo mới cao hơn chuẩn nghèo cũ nên số hộ nghèo qua điều tra là 6.944 hộ/73.503 hộ dân chiếm tỷ lệ 9,44%. Cuối năm 2009, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,25%. Ước thực hiện cuối năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5,96%.
2. Thực hiện nếp sống văn hoá, kỷ cương pháp luật:
a. Thực hiện nếp sống văn hóa:
- Về việc cưới: đến nay đã có 13/27 xã, phường thực hiện được việc tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại UBND địa phương. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Phòng Tư Pháp thành phố, Thành Đoàn Nha Trang và Liên đoàn Lao động thành phố đã ký kết Chương trình phối hợp “Về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trong đoàn viên thanh niên, cán bộ công nhân viên chức” nhằm đẩy mạnh thực hiện nếp sống mới, lấy đối tượng đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức và viên chức làm gương để vận động thực hiện đồng bộ trên địa bàn thành phố. Nhìn chung việc cưới vẫn còn biểu hiện hình thức phô trương.
- Về việc tang: trong các năm qua, đa số các đám tang trên địa bàn thành phố không có các hủ tục lạc hậu, rườm rà, nhiều thôn, tổ dân phố vận động nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng Quỹ trợ tán, thành lập ban trợ tán, đội âm công để giúp đỡ, hỗ trợ cho các gia đình có việc tang. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít đám tang vẫn còn kéo dài thời gian chôn cất so với quy định của ngành y tế, cá biệt có trường hợp để đến 07 ngày mới an táng, việc ăn uống, cúng tế trong đám tang vẫn còn trường hợp tổ chức linh đình gây lãng phí về thời gian và công sức, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.
- Về lễ hội: các Lễ hội dân gian và các lễ hội khác trên địa bàn thành phố được tổ chức, quản lý tốt, không để xảy ra vi phạm hoặc phô trương, lãng phí, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống và bảo tồn bản sắc văn hóa của địa phương.
b. Thực hiện kỷ cương pháp luật:
- Trong 10 năm qua, thành phố và các xã, phường đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống cán bộ và nhân dân.
- Tổng số các buổi tuyên truyền: 330 buổi với hơn 11.000 lượt người nghe. Đến nay, thành phố Nha Trang có tổng số 289 tổ Hòa giải với 1.433 thành viên, tổng số các vụ hòa giải là 1.890 vụ, trong đó hòa giải thành 1.500 vụ.
- Nhìn chung, thời gian qua, công tác triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản liên quan đã từng bước nâng cao sự hiểu biết của nhân dân về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó người dân đã biết tự giác nhắc nhở nhau ý thức chấp hành pháp luật trong đời sống hàng ngày, vận động nhau chấp hành các quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.
3. Xây dựng môi trường văn hoá:
a. Kết quả thực hiện các tiêu chí về bảo tồn môi trường sinh thái xanh - sạch - đẹp - an toàn:
- Thực hiện chương trình sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo Quy chuẩn Quốc gia, tính đến năm 2009, số hộ đạt chỉ tiêu nước sạch hợp vệ sinh trên địa bàn 19 phường đạt 100%, trên địa bàn 08 xã ước đạt khoảng 90%. Hầu hết các xã đều đạt tiêu chí về nước sạch hợp vệ sinh, riêng xã Vĩnh Lương chưa được sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn của Bộ Y tế.
- Tính đến nay, thành phố đã giải quyết 341 hồ sơ đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, 47 đề án bảo vệ môi trường cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Nha Trang. Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố cơ bản đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh chưa quan tâm đúng mức về môi trường như thải nước thải trực tiếp vào môi trường (một số cơ sở chế biến thủy sản), thải khí thải vào môi trường không có thiết bị hạn chế (một số cơ sở sản xuất bánh mì, chế biến cà phê…), gây tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép (một số cơ sở cưa xẻ gỗ, sản xuất nước đá…). Từ năm 2005 đến nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã tham mưu UBND thành phố xử phạt 81 trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với tổng số tiền phạt 211.380.000 đồng.
- Trên các tuyến đường liên thôn đã được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và bê tông hóa. Tại các chợ nông thôn rác thải sinh hoạt đều được thu gom hàng ngày, tập trung về bãi rác. Điều đó không chỉ góp phần bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp mà còn có mục tiêu quan trọng hơn là tăng cường bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.
- Hiện nay, cuộc sống của nhân dân được cải thiện, nhu cầu xả rác cũng không ngừng tăng, trong khi đó ý thức vệ sinh công cộng của một bộ phận người dân chưa thực sự tốt, dịch vụ môi trường chưa phát triển nên khả năng xử lý ô nhiễm môi trường còn hạn chế. UBND thành phố đã chỉ đạo các xã, phường vận dụng mô hình tổ tự quản thu gom rác thải, vận động nhân dân đổ rác đúng giờ, đúng vị trí tập kết, áp dụng biện pháp xử lý rác thải bằng cách đốt và chôn lấp tại chỗ, đưa tiêu chí bảo vệ môi trường vào bình xét gia đình văn hóa hàng năm. Đối với nước thải sinh hoạt, hầu hết các hộ dân đều xả nước thải vào hệ thống hầm tự hoại. Về nhà vệ sinh, đến cuối 2009 ước đạt 93,6% trên địa bàn 08 xã.
b. Kết quả xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, không có tệ nạn xã hội:
- Trong 10 năm qua, các mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã và đang đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực, tập trung vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, các nguồn tin cung cấp cho lực lượng công an đều có chất lượng, công tác hòa giải ở cơ sở được chú trọng. Hiện nay, có 100% thôn, tổ đăng ký các mô hình thôn, tổ không có tệ nạn và tội phạm ma túy; có 315/353 thôn, tổ không có đối tượng ma túy mới.                   Củng cố và duy trì hoạt động 19 Ban Bảo vệ dân phố, 27 Hội đồng an ninh trật tự, 19 Đội dân phòng, 15 đội Thanh niên Xung kích, 79 Tổ xe thồ tự quản…
- Mặc dù trong thời gian qua, đã xây dựng được nhiều mô hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tuy nhiên, vẫn còn một số mô hình đã triển khai nhưng không duy trì được thường xuyên, chưa phát huy được tinh thần làm chủ của nhân dân và nhân dân chưa mạnh dạn tham gia phòng ngừa và tố giác tội phạm, tình hình an ninh trật tự và tệ nạn xã hội vẫn còn những vấn đề bức xúc ở một số địa bàn dân cư.
c. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:
- Trong thời gian qua, các ngành, các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bằng nhiều hình thức. Tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội; HĐND các cấp; xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Mặt trận với HĐND, UBND, Công an, Kiểm lâm…
- Chính quyền và Mặt trận các cấp đã chủ động phối hợp trong việc công khai các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đóng góp xây dựng địa phương như: xây dựng giao thông nông thôn, hẻm nội thị, điện chiếu sáng công cộng và các công trình phúc lợi khác đã phát huy được quyền dân chủ của nhân dân trong thảo luận bàn bạc và thống nhất mức huy động, giám sát trong xây dựng các công trình. Ngoài ra, còn tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do HĐND xã, phường bầu chọn; tham gia xây dựng Quy ước Làng – Tổ dân phố văn hóa; tham gia bầu Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, góp ý cán bộ công chức Nhà nước nơi cư trú…từng bước phát huy quyền dân chủ trong nhân dân.
4. Xây dựng các thiết chế và hoạt động văn hoá - thể thao ở cơ sở:
a. Kết quả xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở:
- Mười năm qua, đã có 10 đơn vị của thành phố được nhận trang thiết bị âm thanh ánh sáng theo Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tổng giá trị 134.500.000 đồng (xem Bảng phụ lục 3).
- Bên cạnh đó, thành phố đã đầu tư xây dựng 09 Nhà văn hóa cấp xã với tổng kinh phí 4.012.145.000 đồng; 02 khu Thể dục thể thao xã, phường với tổng kinh phí gần 01 tỷ đồng. Đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị ban đầu cho Trung tâm sinh hoạt văn hóa và học tập cộng đồng của 27 xã, phường với tổng kinh phí 780 triệu đồng. Kết hợp nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và kinh phí vận động xã hội hóa, các xã, phường đã xây dựng được 28 điểm sinh hoạt văn hóa ở các thôn, tổ dân phố với tổng kinh phí 1.796.100.000 đồng; xây dựng 173 cổng chào Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa trong đó kinh phí ngân sách cấp là 432.500.000 đồng.
b. Đánh giá công tác xây dựng các thiết chế văn hoá:
Việc xây dựng các nhà văn hoá cấp xã, thôn còn gặp rất nhiều khó khăn do các địa phương không có quỹ đất để xây dựng hoặc có đất nhưng lại nằm trong quy hoạch dự án.   Hiện nay, thành phố Nha Trang chỉ có 09/27 nhà văn cấp xã đạt 33,3%; 28/353 nhà văn hóa cấp thôn đạt 7,9%. Như vậy, số lượng nhà văn hóa  hiện có còn quá thấp so với nhu cầu thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, do nhu cầu cấp bách của địa phương, hầu hết nhà văn hóa hiện có xây dựng không đúng theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư Liên tịch số 22/2007/TTLT/BVHTT-UBTDTD ngày 22/7/2007 của liên Bộ Văn hóa – Thông tin và Ủy ban Thể dục thể thao “v/v hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, phường, thị trấn”. Thành phố Nha Trang cũng chưa nhận được hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.
5. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội có nội dung văn hoá:
a. Các nội dung văn hoá được lồng ghép thực hiện trong các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội:
- Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh, chỉ đạo của HĐND - UBND thành phố, sự phối hợp của các cơ quan thành viên, Ban Chỉ đạo thành phố đã tổ chức, triển khai, đổi mới nội dung thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH. Tập trung chỉ đạo mạnh mẽ đến cơ sở, tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần làm chủ, tính tự giác, năng động, sáng tạo tham gia các phong trào. Nhờ đó, các cuộc vận động, hưởng ứng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội – an ninh quốc phòng xứng đáng là thành phố đô thị loại 1 và là Trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của Tỉnh.
b.  Thực hiện các nội dung văn hoá:
Trong công tác vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa luôn được Ban Chỉ đạo thành phố cùng các cơ quan thành viên thường xuyên quan tâm xây dựng. Liên tục mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào, tạo cho nhân dân ngày càng nhận thức đúng đắn, đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, việc cưới, việc tang, xây dựng đường làng, ngõ xóm, xây dựng cảnh quan môi trường. Xây dựng các câu lạc bộ được duy trì và phát triển tốt. Việc xét và công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu dân cư tiên tiến” theo tiêu chí và quy trình chặt chẽ, chú trọng chiều sâu và chất lượng. Hàng năm, xét và công nhận gia đình văn hóa đạt bình quân từ 85% trở lên, bình xét khu dân cư tiên tiến đạt từ 80% trở lên. Các Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa được công nhận và công nhận lại hàng năm được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen.
 V. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ PHONG TRÀO:
1. Ưu điểm:
Mười năm qua, phong trào “TDĐKXDĐSVH’ đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Phong trào đã đi vào nhận thức và hành động cụ thể của các ngành, các cấp, các đoàn thể chính trị- xã hội và đa số nhân dân. Những kết quả của phong trào đã góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp; tiếp tục khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta như “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa “, “thương người như thể thương thân”, tính “tự lực tự cường”, “tình làng nghĩa xóm”. Phong trào ngày càng thu hút đông đảo quần chúng nhân dân, nhiều ngành, nhiều cấp và các tổ chức xã hội nghề nghiệp cùng tham gia. Phong trào đã làm chuyển biến rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở nhiều thôn, tổ dân phố, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, đồng thời thúc đẩy kinh tế – xã hội thành phố phát triển. Phong trào đã góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng TP Nha Trang giàu đẹp, văn minh.
- Ở khu dân cư, phần lớn các phong trào, các cuộc vận động của các tổ chức thành viên được tập hợp trong cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư”. Từ đó, nhìn lại kết quả đạt được do cuộc vận động mang lại trong 10 năm qua cho phép chúng ta khẳng định cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư” là cuộc vận động có nhiều nội dung phong phú sâu sắc, toàn diện và nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Cuộc vận động đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
- Để đạt được những kết quả nêu trên, công tác tuyên truyền vận động, tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng các đoàn thể chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán ở cơ sở vững mạnh là những biện pháp hàng đầu trong việc xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, đây cũng là những điều cơ bản để phát triển và giữ vững phong trào.
2. Khuyết điểm:
- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có lúc còn diễn biến phức tạp nhất là các tệ nạn xã hội như cờ bạc, số đề và ma túy chưa được ngăn chặn kịp thời làm cho nhân dân chưa được an tâm và chưa tương xứng với danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa.
- Ý thức chấp hành luật pháp, nhất là chấp hành luật giao thông đường bộ, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường của một bộ phận nhân dân còn yếu.
- Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang chuyển biến chậm.
- Còn một số ít Ban Chỉ đạo xã, phường, Ban vận động của thôn, tổ dân phố và một số thành viên BCĐ thành phố chưa chủ động, sáng tạo trong phong trào.
3. Nguyên nhân:
- Sự quan tâm chỉ đạo của một số cấp ủy Đảng, Chính quyền xã, phường chưa được thường xuyên, còn khoán trắng cho UBMTTQVN hoặc chuyên trách VHTT xã phường, chưa huy động cả hệ thống chính trị vào phong trào “TD ĐKXDĐSVH” ở cơ sở, chưa bám sát kế hoạch của địa phương đề ra.
- Phong trào ngày càng phối hợp nhiều nội dung liên tịch, nhiều danh hiệu, chỉ tiêu, từ đó phải thực hiện nhiều lần đăng ký, báo cáo biểu mẫu nhiều gây khó khăn cho cơ sở.
- Kinh phí đầu tư cho phong trào chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao.
B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN ĐẾN:
I. PHƯƠNG HƯỚNG:
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Thành uỷ Nha Trang về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá IX) về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) “về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH, giữ vững và phát triển phong trào đi vào chiều sâu, xây dựng được nhiều điển hình Làng văn hoá, Tổ dân phố văn hoá. Đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; tập trung xây dựng đạo đức, tư tưởng, lối sống tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, phong phú, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng thành phố Nha Trang văn minh -  giàu đẹp – thân thiện – an toàn.
II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN ĐẾN:
Phấn đấu đến năm 2015 thành phố và xã, phường hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sau:
- 100 % hộ đăng ký Gia đình văn hóa.
- 95 % hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hoá.
- 90 % khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến.
- 100% thôn, tổ dân phố phát động xây dựng Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hoá
- 70 %  thôn, tổ dân phố được công nhận Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa.
-  95 % cơ quan, đơn vị đạt Cơ quan văn hóa.
-  80 % trường học đạt Trường học văn hóa.
-  Đạt 30 % người tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên trên tổng số dân của toàn thành phố và 35 % số hộ gia đình thể dục thể thao thường xuyên
III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, đề nghị các cấp, các ngành và xã, phường quan tâm thực hiện một số biện pháp sau:
- Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng đối với phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn kết việc đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện phong trào với công tác triển khai thực hiện “Quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố ở tất cả các xã, phường đi vào chiều sâu. Tiếp tục khơi dậy tiềm lực vật chất và tinh thần của nhân dân vào phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, văn minh tiến bộ. Mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, đảng viên phải gương mẫu trong cuộc vận động xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, Cơ quan đơn vị văn hoá và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
- Hai là, các thành viên trong Ban Chỉ đạo từ thành phố đến xã, phường nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực. Phát huy vai trò nòng cốt của các đoàn thể chính trị - xã hội để tập hợp thành viên của đoàn thể mình tham gia mạnh mẽ và có hiệu quả vào cuộc vận động.
- Ba là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao từ thành phố đến xã, phường. Củng cố và đưa vào hoạt động có nền nếp các loại hình câu lạc bộ, khuyến khích tập thể và cá nhân đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở.
- Bốn là, tăng cường công tác quản lý nhà nước các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi các loại văn hóa phẩm phản động, độc hại, các hoạt động văn hóa thiếu lành mạnh trên địa bàn thành phố.
Trên đây là Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang 2000 – 2010. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ, của các cấp uỷ Đảng xã, phường, sự phối hợp đồng bộ giữa các thành viên trong BCĐ và các ban ngành đoàn thể từ thành phố đến xã, phường, sự hỗ trợ của tỉnh, phong trào “TĐKXDĐSVH” thành phố Nha Trang sẽ đạt được kết quả tốt đẹp hơn, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Nha Trang lần thứ XV (2010-2015)./.

Tải văn bản đầy đủ tại đây.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
App VNEID
Chung tay day lui Covid
Nha Trang Diem Den An Toan
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 1302

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 16881

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6633590