1
First First First First First Second Third Four
09:58 ICT Thứ hai, 26/09/2022

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016

Thứ sáu - 04/03/2016 15:27
Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của UBND thành phố Nha Trang ban hành kèm theo Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 26/01/2016,
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung pháp luật liên quan đến cuộc sống, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, nhân viên trong ngành và công dân sử dụng pháp luật làm phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của nhà nước và xã hội. Nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, nhân viên và nhân dân.
- Tạo bước phát triển mới, góp phần nâng cao dân trí và hỗ trợ tích cực hơn nữa nhu cầu hiểu biết pháp luật cho cán bộ, nhân dân, góp phần thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy nhà nước và trong xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2. Yêu cầu:
- Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần phải được tiếp tục thực hiện thường xuyên, liên tục, rộng khắp và hướng về cơ sở. Lựa chọn hình thức, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng địa bàn, chú trọng việc phổ biến, giáo dục pháp luật đối với cán bộ chủ chốt tại cơ quan và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 
- Đầu tư hợp lý, hiệu quả các phương tiện, điều khiển phục vụ và các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Sử dụng và khai thác hiệu quả các hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật đang phát huy tác dụng, bảo đảm tính khả thi; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đại trà trên diện rộng với tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, câu lạc bộ pháp luật, tủ sách pháp luật, chương trình liên tịch, xử lý vi phạm pháp luật trong từng vụ việc cụ thể và các hội thi tìm hiểu pháp luật.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật cho các nhóm đối tượng: cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan, công chức văn hóa – xã hội các xã, phường, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh liên quan đến nhiệm vụ công tác.
2. Tập trung phổ biến văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống cán bộ, công chức, nhân viên và những văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác ban hành. Trong đó tập trung vào ba nhóm chính gồm:
+ Nhóm các văn bản pháp luật quan trọng phải thường xuyên tuyên truyền, phổ biến (Nhóm N1) như: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Biển Việt Nam; Luật Giao thông đường bộ; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật An ninh quốc gia; Luật Biên giới quốc gia; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước; … và các nghị định hướng dẫn thi hành.
+ Nhóm các văn bản Pháp luật mới được Quốc hội thông qua (Nhóm N2) trong năm 2014, 2015, 2016 và các nghị định hướng dẫn thi hành. 
+ Nhóm các quy định pháp luật của các bộ ngành và của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đã ban hành (Nhóm N3) để hướng dẫn triển khai các luật và pháp lệnh có liên quan đến hoạt động của ngành.
3. Khai thác sử dụng và vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm tính phù hợp, hiệu quả; kết hợp giữa phổ biến, giáo dục pháp luật với tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật trong từng vụ việc cụ thể.
4. Chú trọng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau, trong đó tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp. Phối hợp tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, giao lưu văn hóa, văn nghệ để thu hút nhiều đối tượng tham gia nhằm tạo nên phong trào tìm hiểu pháp luật sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.
5. Nghiên cứu biên soạn và phát hành các loại tài liệu để phổ biến, giáo dục pháp luật theo từng chuyên đề, lĩnh vực để cung cấp cho cán bộ, công chức, nhân viên và đội ngũ công chức xã, phường. Lồng ghép việc phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, Ban quản lý các đình làng, các tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động của ngành.
III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP
- Mở rộng nâng cao chất lượng các chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Củng cố và sử dụng hiệu quả Đài Truyền thanh cơ sở, Trang thông tin điện tử của Phòng trong việc phổ biến, thông tin pháp luật.
- Tiếp tục đầu tư sách và tài liệu cho tủ sách pháp luật của cơ quan, đồng thời phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý và sử dụng có hiệu quả tủ sách pháp luật tại các thôn, tổ dân phố nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan và nhân dân trên địa bàn thành phố.
- Tham gia tổ chức tốt “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (09/11/2016) phối hợp tham dự các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật, giao lưu, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ có lồng ghép các nội dung pháp luật thiết thực, phù hợp với từng đối tượng.
  - Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở bằng hình thức lồng ghép nội dung pháp luật vào sinh hoạt các lễ hội, các đợt tuyên truyền, cổ động, vận động chấp hành pháp luật theo từng chủ đề, nội dung cụ thể như các đợt vận động phòng chống tệ nạn xã hội, vận động xây dựng gia đình văn hóa.
- Đẩy mạnh các hoạt động ký kết liên tịch giữa các phòng, ban, đoàn thể trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Kế hoạch này được phân công cho từng bộ phận, đối tượng liên quan thực hiện, chuẩn bị các điều kiện vật chất và kinh phí phục vụ cho yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt để nhân rộng điển hình và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác triển khai phổ biến pháp luật đạt hiệu quả cao hơn.
- Kinh phí thực hiện: căn cứ vào Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biên, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
 
Trên đây là nội dung kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố năm 2016./. 

Tải văn bản đầy đủ tại đây.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
App VNEID
Chung tay day lui Covid
Nha Trang Diem Den An Toan
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 2059

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 75143

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6594272