1
First First First First First Second Third Four
13:48 ICT Thứ tư, 05/10/2022

Kế hoạch Hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ tư - 09/03/2016 08:32
Thực hiện Hướng dẫn số 03– HD/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang về tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021,
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cổ động trực quan như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân năm 2016.
2. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta. 
3. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về công tác bầu cử, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Làm cho mọi công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tham gia tự giác, tích cực, chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
4. Công tác tuyên truyền về bầu cử cần được tiến hành song song với lộ trình, bước đi của cuộc bầu cử (trước, trong và sau khi bầu cử), hỗ trợ đắc lực cho công tác triển khai bầu cử; góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững; tạo không khí thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
III . NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Đợt 1: Từ nay đến ngày 10/4/2016:
Tập trung tuyên truyền về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; đặc biệt là về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Kế hoạch số 02/KH-UBBC ngày 15/02/2016 của Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021 Về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu HĐND thành phố Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021.
2. Đợt 2: Từ ngày 11/4/2016 đến ngày 22/5/2016:
- Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử.
- Trong thời gian 10 ngày trước ngày bầu cử cần tập trung tuyên truyền với tần xuất ở mức cao nhất.
- Tập trung tuyên truyền, cổ động trong ngày bầu cử 22/5/2016; tuyên truyền không khí ngày bầu cử, diễn biến ngày bầu cử, tiến độ bầu cử ở các đơn vị, tổ bầu cử.
3. Đợt 3: Từ ngày 23/5/2016 đến ngày 11/6/2016:
- Tập trung tuyên truyền về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang và Hội đồng nhân dân xã phường nhiệm kỳ 2016-2021.
- Phản ánh không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, các hoạt động tự giác của cử tri và Nhân dân trong tỉnh, thành phố tham gia bầu cử và sự quan tâm, dư luận tích cực của Nhân dân đối với sự kiện trọng đại của đất nước.
II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, chú ý nội dung trọng tâm của từng đợt tuyên truyền để nhấn mạnh nhằm đạt hiệu quả tuyên truyền cao.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa -văn nghệ, thể dục, thể thao thiết thực chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
- Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng-rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích và các hoạt động thông tin cổ động bằng xe lưu động, triển lãm…
- Xây dựng chuyên mục, tin, bài tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã, phường về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 
2. Ngày 22-5-2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 
3. Cử tri Nha Trang- Khánh Hòa tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 
4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân 
5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là ngày hội của toàn dân 
6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 
7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân 
8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Nha Trang thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 
9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm 
10. Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm 
11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố:
- Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan thông qua các hoạt động văn hóa- văn nghệ.
- Thực hiện tuyên truyền 30 băng –rôn ngang, 200 băng-rôn dọc, 316 m2 pa nô tại Cụm pano Hòn Rớ, Điện Biên Phủ, Công an thành phố, Nhà Thiếu Nhi Tỉnh, Nhà Trẻ 3/2, Nguyễn Thiện Thuật, 200 m2 pano 1x2 tại đường 23/10 và 2/4 và 800 cờ trên các tuyến đường Lê Thánh Tôn, Thái Nguyên, 23/10 và 2/4 chú ý nâng cao mật độ tuyên truyền trực quan trong khoảng 10 ngày trước ngày bầu cử.
- Tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động 10 buổi và tăng thêm số buổi khi gần đến ngày bầu cử.
- Tổ chức hoạt động thông tin cổ động hoặc triển lãm hình ảnh liên quan đến hoạt động bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại Trung tâm Văn hóa- Thể thao thành phố số 8 Tô Hiến Thành.
2. UBND các xã, phường:
- Xây dựng kế hoạch triển khai thông tin tuyên truyền trực quan về hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đặc biệt tập trung trang trí băng-rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, cờ phướn tại các cổng thôn, tổ dân phố văn hóa. 
Trong đó thực hiện tuyên truyền bằng băng –rôn ngang trong tháng 4 năm 2016 là 05 câu với nội dung khẩu hiệu như sau: 
+ Ngày 22-5-2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
+ Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Nha Trang thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
+ Chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 
Trong tháng 5 năm 2016 là 10 câu băng-rôn ngang với nội dung khẩu hiệu như sau:
+ Ngày 22-5-2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
+ Cử tri Nha Trang- Khánh Hòa tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 
+ Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân 
+ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là ngày hội của toàn dân 
+  Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 
+ Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân 
- Chỉ đạo cán bộ phụ trách Đài truyền thanh xây dựng chuyên mục, tin, bài tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 phát trên hệ thống Đài truyền thanh xã, phường mỗi tuần 03 ngày thứ  Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật và tăng thời lượng trước ngày bầu cử 10 ngày.
- Đảm bảo công tác tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích được trang trọng, mỹ quan và tăng mật độ và số lượng trước ngày bầu cử 10 ngày.
3 Kinh phí thực hiện:
Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố và UBND các xã, phường có trách nhiệm lập dự trù kinh phí bổ sung cho từng nội dung hoạt động để trình UBND thành phố và Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố phê duyệt thực hiện.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang. Đề nghị Trung tâm Văn hóa- Thể thao thành phố và UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này, báo cáo kết quả về Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trước ngày 25/5/2016 để tổng hợp báo cáo theo quy định./.
 
Tải văn bản đầy đủ tại đây.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
App VNEID
Chung tay day lui Covid
Nha Trang Diem Den An Toan
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 1979

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17558

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6634267