1
First First First First First Second Third Four
16:51 ICT Thứ năm, 07/12/2023

Thành phố Nha Trang: Kết quả 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020

Thứ tư - 14/10/2020 15:40
 
     Trải qua 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020, thành phố Nha Trang đã đạt được nhiều kết quả khả quan, đáng phấn khởi. Phong trào đã từng bước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng thuận cao. Những kết quả của phong trào góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội; khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc như “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “tình làng nghĩa xóm”; góp phần nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân thành phố, không ngừng thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố ngày càng phát triển. 

 
Ảnh: Tổ dân phố văn hóa 2 Âu Cơ, phường Phước Tân

     Trong rất nhiều nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH, thì phong trào xây dựng gia đình văn hóa và thôn, tổ dân phố văn hóa là những nội dung trọng tâm nhất. Công tác xây dựng “Gia đình văn hóa” thành phố đã triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Trung ương tư việc tổ chức đăng ky đên binh xet, công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho các hộ đạt chuẩn Gia đình văn hóa. Việc bình xét Gia đình văn hóa được nhiều xã, phường thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ có tác dụng giáo dục. Những nội dung được chú ý khi bình xét Gia đình văn hóa là việc chấp hành luật pháp của Nhà nước về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, gia đình không có người mắc tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, gia đình hòa thuận, không có bạo lực trong gia đình, tham gia sinh hoạt thôn, tổ dân phố và tương trợ cộng đồng. Trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, hoạt động của các Câu lạc bộ Ông bà mẫu mực con cháu hiếu thảo, Câu lạc bộ Gia đình văn hóa, Câu lạc bộ không sinh con thứ 3 đã phát huy tác dụng tốt. Đến nay, đã xây dựng được 61 Câu lạc bộ Gia đình văn hóa và 76 Câu lạc bộ Ông bà cháu với hơn 3000 thành viên. Từ những kết quả thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, năm 2001, toàn thành phố có 49.485/59.945 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 82,9%, đến năm 2019, có 78.240 /82.606 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 95%. Con số này đã phản ánh sức lan tỏa rộng khắp của phong trào đến mọi người, mọi nhà. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân và từng hộ gia đình trong xây dựng “Gia đình văn hóa”. Đồng thời, góp phần khẳng định vai trò, vị trí của gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa, đời sống kinh tế - xã hội. Có thể nói, các gia đình văn hóa tiêu biểu là những hạt nhân trong phong trào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc.
     Bên cạnh đó, thành phố cũng đã triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh về các tiêu chuẩn đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, “Tô dân phố văn hóa” đến từng xã, phường và thôn, tổ dân phố. Trước khi phát động xây dựng “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, các xã, phường đã chỉ đạo các thôn, tổ dân phố thực hiện chặt chẽ việc tổ chức xây dựng Quy ước các Làng văn hóa, Tô dân phố văn hoá. Nội dung Quy ước được xây dựng phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của địa phương, có tính thống nhất chung và mang tính tự nguyện cao. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trong việc đề ra các nội dung, biện pháp xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư trong quy ước. Nhiều thôn, tổ dân phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Quy ước. Qua việc thực hiện quy ước, ý thức chấp hành luật pháp, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tình làng nghĩa xóm, giữ gìn thuần phong mỹ tục trong cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao, các tệ nạn xã hội được tích cực ngăn chặn. Việc tham gia sinh hoạt, hoạt động vì lợi ích chung của cộng đồng dân cư ngày càng được nâng lên. Mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của khu dân cư đều được lấy ý kiến góp ý của cộng đồng dân cư. Đên cuôi năm 2019, toàn thành phố có 358/363 thôn, tổ dân phố đã phát động xây dựng “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, chiếm tỷ lệ 98,6%. Có 25/27 xã, phường đã hoàn thành chỉ tiêu 100% thôn, tô dân phô phát động xây dựng Làng văn hóa - Tổ dân phố văn hóa.
     Trong những năm qua, thành phố đã triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân đến với tất cả các cá nhân, đơn vị, trường học từ thành phố đến xã, phường, thôn, tổ dân phố. Năm 2001, thành phố có 46.147 người tập luyện thể dục, thể thao đạt 14,4%, đến cuối năm 2019, có 190.126/ 404.017 người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, đạt tỷ lệ 46,7 % so với tổng số dân. Hang năm, thành phố co 11 đơn vi đươc công nhân đơn vi thể dục, thể thao tiên tiên câp tinh và 07 đơn vị cấp thành phố.
     Trong phong trào giảm nghèo, ngoài nguồn vốn giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ giảm nghèo của các xã, phường, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố như: Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiêp Phụ nữ, Hội Nông dân đã xây dựng nhiều mô hình giúp nhau “giảm nghèo” co hiêu quả, làm cho cán bộ, hội viên ngày càng gắn 2 bó chặt chẽ với tổ chức hội. Ngoài ra thành phố đã triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đã khơi dậy mạnh mẽ đạo lý, nếp sống cao đẹp của người Việt Nam. Nhiều tấm lòng nhân ái, nhiều nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan đơn vị, tập thể, cá nhân, các tổ chức tôn giáo đã dành cho người nghèo. Trong 20 năm qua thành phố đã xây dựng mới 1.059 nhà ở, sửa chữa trên 368 nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết cho người nghèo với tổng giá trị trên 21,2 tỷ đồng, và trên hàng trăm nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách được xây dựng mới và sửa chữa. Do phương thức vận động phù hợp nên nhiều nguồn vốn đã được vận động, chất lượng xây dựng nhà Đại đoàn kết được bảo đảm, đồng thời hàng năm các xã, phường còn hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, cứu trợ gia đình khó khăn hoạn nạn, bệnh tật trên 20,9 tỷ đồng, qua đó đã góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Từ những kết quả thực hiện trên, năm 2006 toàn thành phố có 8.499 hộ nghèo/70.005 hộ, chiếm tỷ lệ 12,14%. Đến cuối năm 2019, thành phố còn 499 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 0,45%.
    Trong 20 năm qua, thành phố đã triển khai thưc hiên tốt Chỉ thị 27-CT/TW ngay 12/01/1998 cua Bô Chinh tri (Khoa VIII) vê thưc hiên nêp sông văn minh trong viêc cươi, viêc tang, lê hôi; với kết quả của công tác tuyên truyền, vận động năm 2014 thành phố có 1.222 đám trong đó số hộ gia đình đã chấp hành không rãi vàng mã trên đường đưa tang là 884 trường hợp đạt tỷ lệ 72,3% (884/1.222). Số trường hợp không chấp hành là 338 trường hợp chiếm tỷ lệ 27,7%, đến năm 2019 tổng số đám tang là 1.687 đám, trong đó số hộ gia đình có người qua đời đã chấp hành không rãi vàng mã trên đường đưa tang là 1. 672 trường hợp đạt tỷ lệ 99,1%. Số trường hợp không chấp hành là 15 trường hợp chiếm tỷ lệ 0,9%.

 
Ảnh: Một đám tang không rải tiền, vàng mã trên đường phố Nha Trang
 
     Việc thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng dời sống văn hóa trong 20 năm qua được cả hệ thống chính trị thành phố triển khai thực hiện với nhiều nỗ lực vượt bậc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, nhất là hệ thống đường giao thông, đèn chiếu sáng, trường học, trạm y tế, địa điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được thì phong trào cũng còn những hạn chế, yếu kém trong đó có những hạn chế do nguyên nhân khách quan, phát sinh trong quá trình phát triển của xã hội không thể tránh khỏi, cũng có những hạn chế do chủ quan như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào của các thành viên Ban Chỉ đạo từ thành phố đến xã, phường chưa thật sự quyết tâm cao, triển khai thực hiện phong trào còn thiếu những giải pháp cụ thể, chỉ đạo còn chung chung, công tác phối hợp chưa chặt chẽ, đồng bộ, chưa sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, chưa tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của phong trào như vệ sinh môi trường, tệ nạn cờ bạc, số đề, dân số kế hoạch hóa gia đình, bên cạnh đó tỷ lệ hộ gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, cơ quan văn hóa qua bình xét còn cao, chất lượng chưa đảm bảo.
     Trong thời gian đến thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương ( khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ”. Trọng tâm tập trung xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, cơ quan văn hóa. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện tốt thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
     Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” TP. Nha Trang giai đoạn 2000 – 2020 được tổ chức vào ngày 02/10/2020, Ông Nguyễn Thế Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố giai đoạn 2000-2020 và nhấn mạnh xây dựng gia đình văn hoá là một mắc xích quan trọng, đóng vai trò tiên khởi, quyết định cho sự thành bại của phong trào. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa trên cơ sở các tiêu chuẩn, tiêu chí của Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 18/9/2019 của Chính phủ, triển khai nhiều biện pháp trong đó tập trung vận động nhân dân tham gia xây dựng gia đình văn hóa; đồng thời thực hiện những quy định bình xét chặt chẽ, cụ thể hơn để mỗi gia đình tiếp tục phấn đấu đạt và giữ vững danh hiệu một cách thực chất, không chạy theo thành tích; cần quan tâm thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”, “Chăm sóc người có công và hoàn cảnh khó khăn”; xây dựng và phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Ông Nguyễn Thế Sinh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nha Trang phát biểu tại Hội nghị
 
     Tại Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” TP. Nha Trang giai đoạn 2000 – 2020 được tổ chức vào ngày 02/10/2020, UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 25 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào; tặng giấy khen cho 51 THÔN, TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA và HỘ GIA ĐÌNH có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000 - 2020.
 
Ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ phong trào tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân
 
     Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, hy vọng rằng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  thành phố Nha Trang trong những năm tiếp theo được tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu và nâng cao chất lượng phong trào ngày càng cao hơn.
 
Linh Chi

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
App VNEID
Chung tay day lui Covid
Nha Trang Diem Den An Toan
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Bo phap dien
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Quảng bá du lịch Nha Trang

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 34


Hôm nayHôm nay : 10660

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 247606

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12569524