Báo cáo công tác văn hóa và thông tin tháng 10 năm 2017

Tải văn bản đầy đủ tại đây