Báo cáo Tình hình thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 6 tháng đầu năm 2015

Căn cứ Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa ban hành theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Nha Trang ban hành theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 của UBND thành phố Nha Trang.
Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang báo cáo tình hình thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước thành phố 6 tháng năm 2015 như sau:
1. Về phát ngôn:
09 cơ quan thực hiện phát ngôn cho báo chí đó là: UBND phường Vĩnh Phước, UBND phường Phương Sài, UBND phường Vĩnh Thọ, UBND xã Vĩnh Hiệp, UBND phường Lộc Thọ, UBND xã Phước Đồng, UBND phường Phước Hải, UBND phường Vĩnh Nguyên, BQL Chợ Xóm Mới với tổng số 16 lượt.
2. Về cung cấp thông tin:
12 cơ quan cung cấp thông tin cho báo chí, cụ thể: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế; BQL chợ Đầm, Công ty CP môi trường Đô thị Nha Trang, Phòng Kinh tế, UBND phường Phương Sài, UBND phường Vĩnh Thọ, UBND phường Vĩnh Phước, UBND phường Ngọc Hiệp, UBND phường Vĩnh Hòa, UBND phường Lộc Thọ, UBND phường Phước Long với tổng số 19 lượt.
3. Đánh giá chung:
- Trong 6 tháng đầu năm 2015, thành phố Nha Trang có 17 cơ quan thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, đó là Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, BQL chợ Đầm, BQL Chợ Xóm Mới, Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang, Phòng Kinh tế, UBND phường Phương Sài, UBND phường Vĩnh Thọ, UBND phường Vĩnh Phước, UBND phường Ngọc Hiệp, UBND phường Vĩnh Hòa, UBND phường Lộc Thọ, UBND phường Phước Long, UBND xã Phước Đồng, UBND phường Phước Hải, UBND phường Vĩnh Nguyên, UBND xã Vĩnh Hiệp với tổng số 35 lượt (trong đó có 16 lượt phát ngôn; 19 lượt cung cấp thông tin).
- Việc cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố giúp cung cấp nguồn thông tin kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, sự kiện về văn hóa, du lịch, thương mại... trên địa bàn thành phố. Nêu bật những thuận lợi, khó khăn cũng như những nỗ lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn thành phố.
- Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí đảm bảo kịp thời, chính xác nguồn thông tin cần thiết, đúng quy định chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin của Nhà nước.
- Tạo điều kiện mở rộng thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật.
 Trên đây là báo cáo tổng hợp tình hình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 6 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn thành phố Nha Trang./.
 (Gửi kèm Bảng tổng hợp tình hình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 6 tháng đầu năm 2015 của UBND thành phố Nha Trang)