Báo cáo kết quả Phổ biến Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ

Báo cáo kết quả Phổ biến Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in và Thông tư 03/2015/TT - BTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy trên địa bàn thành phố Nha Trang
Thực hiện Công văn số 446/STTTT-BCXB, ngày 25/4/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa V/v thực hiện quản lý khai báo và hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy và Kế hoạch phổ biến pháp luật năm 2015 của đơn vị,
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang báo cáo kết quả như sau:
 1 . Triển khai thực hiện
Ngày 01/7/2015, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã ban hành Kế hoạch số 855/KH-VHTT-BCXB về Phổ biến Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in và Thông tư 03/2015/TT - BTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy  trên địa bàn thành phố Nha Trang
  2. Kết quả thực hiện
- Ngày 07/7/2015, Phòng Văn hóa và Thông tin đã tổ chức Lớp phổ biến  Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in (có hiệu lực từ ngày 1/11/2014) và Thông tư 03/2015/TT-BTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in (có hiệu lực từ ngày 01/5/2015) cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy.
 - Có 45/90 chủ kinh doanh hoặc đại diện của các cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy trên địa bàn thành phố tham dự.
- Tỷ lệ các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy tham dự chỉ đạt 50% so với dự kiến.
Kết thúc lớp phổ biến pháp luật, đa số các cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy đã nắm được những quy định của pháp luật trong lĩnh vực photocopy, đặc biệt là việc khai báo hoạt động và báo cáo.
3. Kiến nghị
Đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục phối hợp, hỗ trợ với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố mời các chủ kinh doanh dịch vụ photocopy để phổ biến, tuyên truyền Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in (có hiệu lực từ ngày 1/11/2014) và Thông tư 03/2015/TT-BTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông trong tháng 10/ 2015.
  Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức lớp phổ biến các quy định mới của pháp luật về hoạt động in cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2015./.
Tải văn bản đầy đủ tại đây.