Báo cáo kết quả kiểm tra các cơ sở in ấn, photocopy và kinh doanh xuất bản phẩm trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2014

Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-STTTT ngày 26 tháng 2 năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua Khối Thông tin và Truyền thông cơ sở;
Căn cứ chương trình công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin năm 2014,
Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa- thông tin báo cáo kết quả như sau:
1. Tình hình triển khai
Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa- thông tin thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 779/ KH-VHTT-BC-XB ngày 04/8/2014 về kiểm tra các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực photocopy, in ấn, sách báo, xuất bản phẩm trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2014.
2. Kết quả kiểm tra
 Đã tiến hành kiểm tra 52 cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm, in ấn và photocopy tại 18 xã, phường, qua kiểm tra đã phát hiện có 08 cơ sở nghỉ kinh doanh, 02 cơ sở tạm nghỉ trong đợt hè, Đội Kiểm tra liên ngành đã lập biên bản kiểm tra hành chính 42 cơ sở. Cụ thể như sau:
a) Về lĩnh vực kinh doanh sách báo và văn phòng phẩm:
- Có 06/06 cơ sở đã có Giấy chứng nhận đăng kinh doanh.
b) Về lĩnh vực kinh doanh xuất bản phẩm, in ấn:
- Có 08 cơ sở có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Có 01 cơ sở đang làm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Có 02 cơ sở đăng ký xin cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi thay đổi địa điểm hoặc lập thêm chi nhánh hoạt động kinh doanh theo đúng thực tế.
c) Về lĩnh vực kinh doanh photocopy:
-  16 cơ sở có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Có 09 cơ sở đang làm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, do mới ra kinh doanh chỉ có 01 máy hoạt động, Đội Kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở.( kèm theo danh sách cụ thể )
3. Đánh giá chung:
- Qua kiểm tra, nhận thấy:
+ Đa số cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm, in ấn và photocopy đều thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh, chưa phát hiện hành vi vi phạm.
+ Đối với những cơ sở kinh doanh chưa hoàn tất hồ sơ theo quy định, Đội Kiểm tra đã yêu cầu các cơ sở trên phải tiến hành làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Đối với các trường hợp khác, Đội kiểm tra tiếp tục nhắc nhở các chủ kinh doanh thực hiện đúng theo các quy định hiện hành và lưu ý:
+ Không kinh doanh các xuất bản phẩm mang nội dung độc hại, không được phép lưu hành hoặc các xuất bản phẩm không có giấy phép xuất bản.
+ Không in ấn, photocopy các tài liệu, ấn phẩm cấm lưu hành và phải được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và cấp phép.
4. Kiến nghị:
Một là, đề nghị UBND các xã, phường cần quan tâm quản lý chặt chẽ các hộ kinh doanh trong lĩnh vực photocopy trên địa bàn, đối với các cơ sở chưa có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà hoạt động thì phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tiến hành kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Hai là, đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo công chức văn hóa- xã hội thường xuyên theo dõi, quản lý cập nhật số liệu tăng, giảm các cơ sở hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm, in ấn và photocopy trên địa bàn, đồng thời thực hiện báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin theo định kỳ chậm nhất là 30 tháng 01 hàng năm.
Trên đây là kết quả kiểm tra lĩnh vực xuất bản phẩm, in ấn và photocopy năm 2014 trên địa bàn thành phố Nha Trang của Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin.   Kính báo cáo./.