Đề nghị UBND thành phố xem xét và ký ban hành Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong quý III năm 2014

Căn cứ Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Nha Trang ban hành theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 của UBND thành phố Nha Trang.
Căn cứ Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa bàn hành theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của tỉnh Khánh Hòa.
Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp phát ngôn của các cơ quan hành chính Nhà nước thành phố Nha Trang trong quý III năm 2014 để báo cáo cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa theo quy định.
Kính đề nghị UBND thành phố xem xét và ký ban hành./.
( Kèm theo danh sách )