Kết quả kiểm tra, thu hồi xuất bản phẩm vi phạm trên địa bàn thành phố Nha Trang

Thực hiện Công văn số 1175/STTTT-BCXB, ngày 20/10/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v phối hợp kiểm tra, thu hồi xuất bản phẩm vi phạm; Công văn số 910/STTTT-BCXB, ngày 14/8/2014 V/v đề nghị kiểm tra, thu hồi cuốn sách “búp sen xanh” và Công văn số 1204/STTTT-BCXB, ngày 27/10/2014 V/v kiểm tra, thu hồi sách vi phạm,
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang báo cáo kết quả như sau:
1. Triển khai thực hiện:
- Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành Kế hoạch số 1084/VHTT-KTVH, ngày 28/10/2014 về kiểm tra, thu hồi xuất bản phẩm vi phạm trên địa bàn thành phố Nha Trang.
- Từ ngày 01/11/2014 đến ngày 04/11/2014, Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Thông tin của thành phố đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm trên địa bàn thành phố.
2. Kết quả:
Qua kiểm tra 09 cơ sở có kinh doanh buôn bán xuất bản phẩm, trong đó có 02 cơ sở không bán lẻ xuất bản phẩm mà chỉ bán lẻ văn phòng phẩm và dịch vụ photocopy là Hiệu sách Ponagar (73 Thống Nhất) và Lâm I (08 Cao Bá Quát).
 Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Thông tin lập 07 biên bản kiểm tra hành chính đối với 07 cơ sở; không phát hiện các xuất bản phẩm vi phạm được bày bán.
Theo thông tin từ các nhà sách, siêu thị sách, khi có thông tin về các xuất bản phẩm vi phạm thi các đơn vị tự kiểm tra và thu hồi không bày bán nữa.
Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, thu hồi các xuất bản phẩm vi phạm trên địa bàn thành phố Nha Trang./.