Kiểm tra các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực photocopy, in ấn, sách báo, xuất bản phẩm trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2014

Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-STTTT ngày 26 tháng 2 năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua Khối Thông tin và Truyền thông cơ sở;
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa- thông tin thành phố;
Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa- thông tin thành phố xây dựng kế hoạch kiểm các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực photocopy, in ấn, sách báo, xuất bản phẩm trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2014 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực photocopy, in ấn, sách báo, xuất bản phẩm;
- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực trên.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Cơ sở pháp lý:
Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20/11/2012;
Căn cứ Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;
Căn cứ Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động báo chí, xuất bản;
Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ- CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.
2. Nội dung kiểm tra:
-  Kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
-  Tiến hành xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm các quy định quản lý của Nhà nước về kinh doanh photocopy, in ấn, sách báo, xuất bản phẩm.
III. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA
Tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh photocopy, in ấn, sách báo, xuất bản phẩm trên địa bàn thành phố Nha Trang (có danh sách kèm theo).
IV. THỜI GIAN VÀ LỰC LƯỢNG KIỂM TRA
1. Thời gian
Bắt đầu từ 01/08/2013 đến 30/082013 thực hiện công tác kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh photocopy, in ấn, sách báo, xuất bản phẩm trên địa bàn thành phố Nha Trang.
2. Lực lượng kiểm tra
- Các thành viên của Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin theo Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang.
- Sử dụng xe cá nhân, xăng chi theo chế độ.
V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Ông Nguyễn Thăng Long: Đội phó Đội kiểm tra Liên ngành Văn hóa – Thông tin, chuẩn bị Quyết định Đội kiểm tra Liên ngành Văn hóa – Thông tin, biên bản kiểm tra hành chính, biên bản vi phạm hành chính, xây dựng lịch kiểm tra, phụ trách Đội kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra;
2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Trang: thành viên Đội kiểm tra Liên ngành Văn hóa – Thông tin, chuẩn bị danh sách các cơ sở kinh doanh photocopy, in ấn, sách báo, xuất bản phẩm trên địa bàn thành phố và lập hồ sơ trình UBND ban hành Quyết định xử phạt; thông báo cho các cơ sở được kiểm tra biết;
3. Ông Đặng Hải Đức: thành viên Đội kiểm tra Liên ngành Văn hóa – Thông tin, phối hợp kiểm tra;
4. Ông Võ Long Khánh: thành viên Đội kiểm tra Liên ngành Văn hóa – Thông tin, phối hợp kiểm tra;
5. Ông Mai Anh Huy: thành viên Đội kiểm tra Liên ngành Văn hóa – Thông tin, phối hợp kiểm tra;
6. Phạm Thị Thanh Bình: thành viên Đội kiểm tra Liên ngành Văn hóa – Thông tin, phối hợp kiểm tra.
Trên đây là nội dung kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh photocopy, in ấn, sách báo, xuất bản phẩm thành phố trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2014 của Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa- thông tin./.