Kiểm tra, thu hồi xuất bản phẩm vi phạm trên địa bàn thành phố Nha Trang

Thực hiện Công văn số 1175/STTTT-BCXB, ngày 20/10/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa V/v phối hợp kiểm tra, thu hồi xuất bản phẩm vi phạm;
Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa- thông tin thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Kiểm tra, rà soát thu hồi 03 xuất bản phẩm vi phạm sau:
1. Cuốn “Thi nhân Việt Nam”, Nhà xuất bản Thời đại. Lý do thu hồi: Để sữa chữa sai sót tại trang bìa 01 và tràng bìa lót cuốn sách do đề sai tên tác giả “Hoài Chân” thành “Hoài Trân”. Nhà xuất bản Thời đại đã có công văn đình chỉ phát hành để sửa chữa lỗi sai nhưng chưa thực hiện việc thu hồi và sửa chữa triệt để, sách vẫn còn lưu hành trên thị trường.
2. Cuốn “Danh nhân và thời đại”, Nhà xuất bản Đồng Nai. Lý do thu hồi: Nội dung sai phạm.
3. Cuốn “Đại Quang Việt sử”, đề tên Nhà xuất bản Đồng Nai. Lý do thu hồi: sách in lậu, lưu hành bất hợp pháp.
- Chấn chỉnh, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh buôn bán xuất bản phẩm kiểm tra tính hợp pháp và các nội dung thông tin của các xuất bản phẩm trước khi đem bán.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Cơ sở pháp lý:
Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20/11/2012;
Căn cứ Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.
2. Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Kiếm tra hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp 3 xuất bản phẩm kể trên.
- Tiến hành thu hồi 03 xuất bản phẩm kể trên nếu phát hiện cơ sở có nhập vào và bày bán theo quy định của pháp luật.
III. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA
Tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh buôn bán xuất bản phẩm trên địa bàn thành phố Nha Trang (có danh sách kèm theo)
IV. THỜI GIAN VÀ LỰC LƯỢNG KIỂM TRA
1. Thời gian:
 Ngày 01/11/2014 thực hiện công tác kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh bán buôn xuất bản phẩm trên địa bàn thành phố Nha Trang
2. Lực lượng kiểm tra:
- Các thành viên của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa theo Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang.
 - Sử dụng xe máy cá nhân xăng chi theo chế độ.
V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Ông Nguyễn Thăng Long: Đội phó Đội Kiểm tra liên ngành chuẩn bị biên bản kiểm tra hành chính, biên bản vi phạm hành chính, phụ trách thực hiện công tác kiểm tra;
2. Bà Nguyễn Thị Cẩm Trang: Thành viên Đội Kiểm tra liên ngành chuẩn bị danh sách các cơ sở kinh doanh buôn bán xuất bản phẩm trên địa bàn thành phố, xây dựng lịch kiểm tra và lập hồ sơ trình UBND ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành ( nếu có);
3. Ông Võ Long Khánh: Thành viên Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa- thông tin, phối hợp kiểm tra;
4. Ông Đặng Hải Đức: Thành viên Đội kiểm tra liên ngành văn hóa- thông tin, phối hợp kiểm tra;
5. Ông Phạm Thị Thanh Bình: Thành viên Đội kiểm tra liên ngành văn hóa- thông tin, phối hợp kiểm tra;
Trên đây là nội dung kế hoạch kiểm tra, thu hồi các xuất bản phẩm vi phạm  trên địa bàn thành phố Nha Trang./.