Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Phòng VHTT

Tải văn bản tại đây.