Kế hoạch Kiểm tra các cơ sở hoạt động đại lý Internet trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2014

Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-STTTT ngày 26/02/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa Về việc giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua Khối Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2014;
Thực hiện Quyết định số 60/QĐ-SVHTTDL ngày 13/02/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa Về việc giao nhiệm vụ- Chỉ tiêu thi đua về công tác Văn hóa, Gia đình, TDTT và du lịch cho Khối Thi đua VHTTDL cơ sở năm 2014;
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa- thông tin thành phố;
Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa- thông tin thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở hoạt động đại lý Internet trên địa bàn thành phố năm 2014 như sau :
          1. Mục đích, yêu cầu:
          - Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động kinh doanh đại lý Internet trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của pháp luật.
          - Nhằm kịp thời chấn chỉnh và uốn nắn các cơ sở hoạt động đại lý Internet hoạt động đúng quy định của pháp luật và tạo môi trường hoạt động Internet lành mạnh, an toàn.
2. Nội dung kiểm tra:
a) Cơ sở pháp lý:
- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
- Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.
- Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.
- Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
          b) Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh Internet theo Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (trong đó chủ yếu tập trung kiểm tra các nội dung sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng đại lý, niêm yết giờ hoạt động, nội quy, lưu giữ Website, khách hàng truy cập, lưu giữ thông tin và cách trường học 200m ).
3. Đối tượng kiểm tra:
Các cơ sở hoạt động kinh doanh đại lý Internet trên địa bàn thành phố      Nha Trang ( kèm theo danh sách).
4 . Thời gian và lực lượng kiểm tra:
a) Thời gian kiểm tra: 
Từ ngày 15/ 4/2014 đến ngày 30/ 10/2014 thực hiện công tác kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh đại lý Internet trên địa bàn thành phố.
b)  Lực lượng kiểm tra:
- Các thành viên của Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa - Thông tin theo Quyết định số 11973/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang và Công chức Văn hóa - Thông tin các xã, phường.
- Sử dụng xe máy cá nhân, xăng chi theo chế độ.
5. Phân công thực hiện:
-  Ông Nguyễn Thăng Long, Đội phó Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin, chuẩn bị Quyết định Đội Kiểm tra liên ngành, biên bản kiểm tra hành chính, biên bản vi phạm hành chính.
 -  Ông Đặng Hải Đức, thành viên Đội kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin, chuẩn bị danh sách các cơ sở hoạt động đại lý Internet trên địa bàn thành phố và lập hồ sơ trình UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
-  Bà Nguyễn Thị Cẩm Trang, thành viên Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin, phối hợp kiểm tra.
- Ông Mai Anh Huy, thành viên Đội Kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin, phối hợp kiểm tra.
-  Bà Phạm Thị Thanh Bình, thành viên Đội kiểm tra liên ngành văn hóa – thông tin, phối hợp kiểm tra.
 
Trên đây là nội dung kế hoạch kiểm tra các cơ sở hoạt động đại lý Internet trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2014./.