Báo cáo Sơ kết thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thành phố Nha trang năm 2016 phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Năm 2016 Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (sau đây viết tắt là Phong trào "TDĐKXDDSVH") thành phố Nha Trang được triển khai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ XVI nhệm kỳ 2015-2020 và chương trình thực hiện Phong trào "TDĐKXDDSVH" giai đoạn 2015-2020.
Tải văn bản đầy đủ tại đây