Báo cáo sơ kết thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thành phố Nha Trang năm 2017

Tải văn bản tại đây