Thông báo của Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH thành phố Nha Trang về việc công nhận, công nhận lại, giữ vững và không giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” năm 2016

Căn cứ các Quyết định số 11613/QĐ-UBND, 11614/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND thành phố Nha Trang về việc công nhận và công nhận lại danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” năm 2016; Căn cứ Thông báo của Ban Chỉ đạo các xã, phường về kết quả kiểm tra Khu dân cư văn hóa năm 2016;
Tải văn bản đầy đủ tại đây