Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy

Tải văn bản tại đây