KẾ HOẠCH Kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 5416/KH-UBND-VHTT ngày 28/9/2016 của UBND thành phố Nha Trang về Kế hoạch hoạt động ngành du lịch năm 2017 trên địa bàn thành phố Nha Trang
Tải văn bản đầy đủ tại đây