Báo cáo Kết quả thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Thực hiện Công văn số 3947/UBND-KGVX ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai văn bản số 1601/BVHTTDL-GĐ ngày 18/4/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
UBND thành phố Nha Trang báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau
Tải văn bản đầy đủ tại đây.