GIẤY MỜI Dự Hội nghị Sơ kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thành phố Nha Trang năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Tải văn bản tại đây