Kế hoạch Kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố đợt 1 năm 2018

Tải văn bản tại đây