Kế hoạch hoạt động thông tin, tuyên truyền và công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong lĩnh vực văn hóa - thông tin năm 2019

Tải văn bản tại đây