Kế hoạch nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang năm 2021


Tải văn bản tại đây.