Báo cáo Hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thành phố Nha Trang 6 tháng đầu năm 2019

Tải văn bản tại đây