Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền trực quan chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng

Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền trực quan chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2020) và 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020)

Tải văn bản tại đây