Báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018.

tải văn bản: tại đây