Báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền trực quan kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và chào mừng APEC Việt Nam năm 2017

Tải văn bản đầy đủ tại đây