Báo cáo kết quả treo Quốc kỳ dịp lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2020 trên địa bàn thành phố

Tải văn bản tại đây.