Báo cáo kết quả tuyên truyền trực quan thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Thực hiện Văn bản số 48-CV/TGTU, ngày 26/5/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về báo cáo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị
Tải văn bản đầy đủ tại đây