Báo cáo kết quả tuyên truyền trực quan và treo Quốc kỳ trong đợt Lễ Quốc khánh 2-9

Thực hiện Hướng dẫn số 65-HD/TGTU ngày 05/7/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Nha Trang về công tác tuyên truyền quý III/ 2017 và Thông báo số 914/TB-UBND ngày 24/8/2017 của UBND thành phố Về việc cờ Tổ quốc và nghỉ lễ nhân Ngày Quốc khánh 2/9
Tải văn bản đầy đủ tại đây