Thông báo kết quả báo cáo hồ sơ treo Quốc kỳ trong dịp Tết Dương lịch năm 2018 của các xã, phường.

Tải văn bản tại đây