BÁO CÁO Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2021.


Tải văn bản tại đây.