Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-2019 trên địa bàn thành phố

Tải văn bản tại đây