Báo cáo Kết quả kiểm tra, xử lý hoạt động quảng cáo 10 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn thành phố Nha Trang (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 20/10/2019)

Tải báo cáo tại đây