Báo cáo Kết quả kiểm tra, xử lý trong hoạt động quảng cáo tháng 3/2018

Tải văn bản tại đây