Nghị Quyết số 51/NQ-HĐND ngày 14/4/2021 của HĐND tỉnh Khánh Hòa về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang


Xem Nghị quyết tại đây.