Nghị quyết số 23 ngày 15/5/2020 của HĐND tỉnh Khánh Hoà về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố


Tải văn bản tại đây