MAKET tuyên truyền bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp 2021 - 2026
        Tải maket tại đây.
          File phát thanh tuyên truyền lưu động và cổ động tại điểm bầu cử tại đây.