Báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh thể dục, thể thao trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2016

Căn cứ văn bản số 2876/UBND-VHTT ngày 14/6/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2016.
Tải văn bản đầy đủ: tại đây
Bảng tổng hợp kết quả kiểm tra cơ sở thể dục,thể thao: tải văn bản tại đây