Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ TDTT, tổ chức giải TDTT và câu lạc bộ TDTT cơ sở năm 2015

UBND thành phố Nha Trang nhận được Công văn số 93/VHTT-TDTT ngày 16/7/2015 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ TDTT, tổ chức giải TDTT và câu lạc bộ TDTT cơ sở năm 2015( Kế hoạch số 929/VHTT-TDTT ngày 16 /7/2015 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố).
Sau khi xem xét, UBND thành phố Nha Trang có ý kiến như sau:
1.Thống nhất nội dung Kế hoạch số 929/KH-VHTT-TDTT ngày 16/7/2015 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.
2.Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tổ chức thực hiện./.

Tải văn bản đầy đủ tại đây:
- Công văn phê duyệt của UBND thành phố.
- Kế hoach kiểm tra.
- Danh sách các cơ sở