Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụThể dục thể thao, tổ chức giải Thể dục thể thao và câu lạc bộ TDTT cơ sởtrên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2014

Thực hiện Quyết định số 60/QĐ-SVHTTDL ngày 13/02/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa về việc giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ sở năm 2014 và Chương trình công tác của đơn vị năm 2014, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng Kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ Thể dục, thể thao trên địa bàn thành phố như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
 - Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Thể dục, thể thao; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ TDTT, các câu lạc bộ TDTT cơ sở.
 - Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TDTT của các cơ sở kinh doanh dịch vụ TDTT và các câu lạc bộ cơ sở.
II. Nội dung
1. Cơ sở pháp lý
 -  Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
 - Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;
 - Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;
- Thông tư số 15/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động billiards&snooker,
- Thông tư số 15/2011/TT-BVHTTDL ngày 09/11/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động quần vợt;
- Thông tư số 16/2011/TT-BVHTTDL ngày 09/11/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ;
- Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng;
- Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở;
- Thông tư số 16/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Thể hình.
- Thông tư số 12/2012/TT-BVHTTDL ngày 10/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá.
2. Nội dung kiểm tra
 -  Giấy phép đăng ký kinh doanh; Hồ sơ thành lập câu lạc bộ TDTT(nếu có);
 - Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ tập luyện, điều kiện nhân viên chuyên môn và việc chấp hành các quy định khác của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ TDTT theo từng lĩnh vực.
3. Đối tượng kiểm tra
 Các cơ sở thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Nha Trang thuộc đối tượng kiểm tra tại các Thông tư ghi tại điểm 1 của nội dung này (danh sách đính kèm bấm vào link để tải về).  
4. Thời gian: Trong tháng  7 và tháng 8 năm 2014 (Có lịch kiểm tra cụ thể).
5. Thành phần Tổ kiểm tra
Thực hiện theo Quyết định của UBND thành phố Nha Trang.    
III. Trách nhiệm của Tổ kiểm tra
Thực hiện đúng Kế hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt. Tổ trưởng chịu trách nhiệm toàn bộ mọi hoạt động kiểm tra, các thành viên của Tổ có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được Tổ trưởng  phân công. Trong quá trình kiểm tra, Tổ trưởng và các thành viên lập biên bản kiểm tra, nếu vi phạm hành chính lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
Kết thúc, Tổ kiểm tra tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra cho UBND thành phố Nha Trang và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa.
 Trên đây là Kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2014 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.
Kính trình UBND thành phố xem xét và phê duyệt./.